Gebrekkige hygiëne; daaruit voortvloeiende gezondheidsklachten.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI01-2897

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 januari 2001 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Alanya in Turkije met verblijf in een hotel op all-inclusive basis voor de periode van 11 t/m 25 augustus 2001 voor de som van € 2.384,62 (ƒ 5.255,–) in totaal.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak.

Wij hebben diverse klachten over ons hotel in Alanya. Wij hebben speciaal een essentie betaald om op de eerste verdieping te zitten. Ter plaatse bleken alle hotelgebouwen te zijn voorzien van een lift.
De essentie is derhalve voor niets betaald.

De geboekte familiekamer zou ruimer zijn dan de tweepersoonskamer. In de praktijk bleek dat niet te kloppen. Wij hadden mierenholletjes onder de douchebak. Mijn dochter van vier jaar is maandagavond ziek geworden. Mijn andere dochter heeft het donderdag daaropvolgend gekregen. Mijn man en ik zijn ook ziek geworden. Wij veronderstellen dat dat te maken heeft met de hygiënische omstandigheden.

Het gewone zwembad beschikte niet over een goede zuiveringsinstallatie. Het strand zou een zandstrand zijn. Het bleek echter een kiezelstrand te zijn. De waterattributen waaronder een waterfiets en vier kano’s waren een lachertje.

Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ten tijde van het boeken van onze reis bestond er twijfel over de aanwezigheid van een lift die voor mij als invalide noodzakelijk is. Ik heb een essentie gevraagd en gekregen voor een appartement op de begane grond. Tot onze verbazing beschikten alle gebouwen die tot het hotelcomplex behoorden over liften. Er waren zelfs speciale invalidenkamers, die aangepast waren aan rolstoelgebruik. Tijdens het verblijf zijn wij allemaal ziek geworden. Ten gevolge van de hygiënische omstandigheden hebben wij buiktyfus gekregen.

Het zwembad werd slecht schoongemaakt met te weinig chloor. De apparatuur die beschikbaar was voor waterverstrekking werd gevuld met lokaal leidingwater in plaats van bronwater.

Klager verlangt een vergoeding van € 1.588,23.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak.

Aangezien de accommodatie uit zes gebouwen bestaat konden wij niet garanderen dat klager in een gebouw met een lift zou worden geplaatst. Uiteindelijk heeft onze organisatie geen invloed over de toewijzing van de appartementen.

In de brochure schrijven wij dat de familiekamer iets ruimer is dan de normale kamer. Die beschrijving is correct. Klager heeft gekregen waarvoor hij heeft geboekt.
Wij hebben ten tijde van het verblijf van klager verschillende geluiden van gasten ontvangen dat de accommodatie niet naar wens zou zijn. Bewijzen voor het vermoeden dat het hotel-eten hiervan de oorzaak zou zijn, zijn niet gevonden. De eigenaar van het complex heeft ons medegedeeld dat de watersportfaciliteiten weer naar behoren functioneren en ook de controle op de bereiding en kwaliteit van de maaltijden is verbeterd.

Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Wij verwijzen naar het rapport van onze hostess die de gang van zaken heeft beschreven. Er zijn diverse testen uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat er geen problemen waren. Wij bieden de accommodatie niet meer in onze brochure aan.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Klager heeft diverse klachten ingediend over het verblijf in Alara Park te Alanya. Daarover heeft hij uitgebreid met reisorganisator gecorrespondeerd. Ten overstaan van de commissie heeft klager met name aangevoerd dat hij ten onrechte een essentie zou hebben aangevraagd voor een lift. Tevens heeft hij het tekort aan hygiëne op het complex aan de orde gesteld, de gezondheidsklachten die naar zijn oordeel daarmee verband houden, alsmede de oppervlakte van de ter beschikking gestelde kamer.

Met betrekking tot de lift heeft klager ter zitting aangevoerd dat ten minste één onderdeel van de accommodatie niet over een lift beschikte. Reisorganisator heeft in zijn correspondentie gemeld dat de accommodatie uit zes gebouwen bestaat en hij daarom niet kon garanderen dat klager in een gebouw met een lift geplaatst kon worden. In de gegeven omstandigheden, waarin sprake was van enige onzekerheid, is het begrijpelijk dat klager om een essentie heeft gevraagd welke door reisorganisator op goede gronden is gehonoreerd. Wel tekent de commissie aan dat zij niet begrijpt waarom reisorganisator in de brochure geen melding heeft gemaakt van de invalidenkamers, die kennelijk als unieke faciliteit beschikbaar waren.

Met betrekking tot de hygiënische omstandigheden op de accommodatie heeft reisorganisator medegedeeld dat zich diverse klachten hebben voorgedaan alsmede dat de controle op de bereiding en de kwaliteit van de maaltijden, naar aanleiding van een onderhoud tussen de productmanager en de eigenaar van het complex, zou zijn verbeterd. In de gegeven omstandigheden acht de commissie het niet onaannemelijk dat zich enige problemen met de hygiëne ter plaatse hebben voorgedaan. Op grond van het reglement dat voor de geschillencommissie reizen van toepassing is, staat het de commissie niet vrij te oordelen over een eventueel oorzakelijk verband tussen de door klager ondervonden gezondheidsklachten en de problemen met de hygiëne. De Commissie acht het aannemelijk dat de klager ten gevolge van de hygiëne enig ongerief heeft geleden, ondermeer omdat hij niet volledig van de all inclusive mogelijkheden gebruik heeft kunnen maken. In zoverre is de klacht gegrond.

De reisbrochure van reisorganisator meldt met betrekking tot de familiekamer dat die iets ruimer zou zijn dan de normale kamer. Het ontbreekt de commissie aan feitelijke uitgangspunten om een vergelijking te maken tussen het oppervlakte van de normale kamer en die van de familiekamer. Om die reden kan zij klager voor dit onderdeel van haar klacht niet volgen.

Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de reisorganisator hem een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.
De commissie acht het eventueel meer of anders gevorderde echter niet toewijsbaar.

Ingevolge het reglement van de commissie moet de reisorganisator aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil voldoen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De reisorganisator dient aan klager in totaal een bedrag van € 306,30 te voldoen.
Het klachtengeld van € 56,72 is hierin begrepen.
Betaling dient plaats te vinden binnen één maand na verzenddatum van dit bindend advies.

De reisorganisator dient aan de commissie een bedrag van € 205,00 te voldoen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 25 maart 2002.