Gebruiksaanwijzing handpomp ontbreekt.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: GRO99-0037

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een mondeling in de zomer van 1999 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een handzwengelpomp tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 89,50 (en ongeveer ƒ 45,– voor bevestigingsmateriaal). Bijkomende bevestigings- en aansluitmaterialen (ten bedrage van ƒ 45,–) kocht de consument elders.   De consument heeft mondeling omstreeks half september 1999 en schriftelijk op 30 september 1999 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   Enige tijd na het aanschaffen van een handzwengelpomp bleek deze steevast “roestwater” (ongeveer tien liter of een halve emmer) te geven, voordat helder water kwam. Het water werd opgepompt uit een regenwaterput. De ondernemer heeft verklaard, dat dit normaal is bij deze pomp en dat terwijl de verkoper eerst heeft verteld, dat deze pomp kwalitatief de beste is en dat recent een pomp van een ander merk uit de handel genomen was. Volgens mij gaat het in dit geval om het misleiden van een klant. De ondernemer maar ook de vertegenwoordiger van de fabrikant waren op de hoogte, maar de pomp werd toch verkocht. De afhandeling van de klacht vind ik slecht. De mogelijkheid om de koopsom terug te krijgen vind ik niet de juiste, temeer daar de ondernemer en de fabrikant willens en wetens een product van slechte kwaliteit aanbieden.   De consument verlangt een deugdelijk werkende handzwengelpomp waar bij normaal gebruik geen roestwater uitkomt en die overigens moet voldoen aan de vorm van de huidige pomp vanwege de bevestiging en de slangen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.   Enkele weken na het aanschaffen van de pomp meldde de consument telefonisch, dat bij het eerste zwengelen wat roest met het water meekwam. Wij hebben aangegeven, dat dit normaal is bij een handzwengelpomp (van gietijzer). Aangeboden werd bij het terugbrengen van de pomp de koopsom terug te geven. In eerste instantie ging de consument hiermee akkoord. In tweede instantie kwam de consument hierop terug. De consument wilde een handzwengelpomp die ook bij het direct zwengelen geen roest meebracht. Wij hebben toen aangegeven deze niet te kunnen leveren, omat zo’n pomp – volgens ons – niet in de handel is. Op ons verzoek heeft de consument toen de fabrikant gebeld die hetzelfde heeft gezegd. Daarna is schriftelijk bevestigd, dat de consument zijn geld terug kon krijgen bij het retour geven van de pomp. Ons bedrijf werd vervolgens met een paar brieven en telefoontjes door de consument bestookt met allerlei onwaarheden en uitspraken die voor rekening van de consument zijn. Zo is het willens en wetens (dus opzettelijk, bewust) leveren van een product van slechte kwaliteit een pertinent onware beschuldiging. Het aanbod zoals wij dat direct na de telefonische klacht van de consument hebben gedaan – pomp terug nemen en geld teruggeven – doen wij gestand. Een handzwengelpomp zoals de consument wenst, kunnen wij niet leveren, daar deze – en volgens ons en volgens de fabrikant – niet in de handel is.   De ondernemer heeft zijn aanbod, dat hij ruim voor het aanhangig maken van de klacht heeft gedaan, ter zitting (nogmaals) gestand gedaan.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Een handzwengelpomp, die niet dagelijks gebruikt wordt, kan inwendig roest vormen, vergelijkbaar met tuingereedschap. Aangezien [handzwengelpompen] verkoopprijs consument ƒ 89,50, van gietijzer gemaakt worden met een ruwe binnen zijde zonder coating, is dit normaal. De functie van de handzwengelpomp is water oppompen. Daarover zijn geen klachten. Het roestkleurige water is niet schadelijk voor mens en plant. Dus de eerste 5 liter kan gewoon gebruikt worden op de aarde, verder ook op blad en bloem. De omvang van de klacht is gering, niet schadelijk en nauwelijks hinderlijk.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen en daarbij betrokken de bevindingen en het oordeel van de geraadpleegde deskundige, almede hetgeen schriftelijk en mondeling door partijen is verklaard.   Ter zitting hebben partijen – desgevraagd – verklaard, dat de handzwengelpomp niet voorzien was van een gebruiksaanwijzing. Vastgesteld is, dat zelfs een eenvoudig etiket met de vermelding “geen drinkwater” of woorden van gelijke strekking ontbrak. Dat noch schriftelijk noch mondeling via voorschriften er op gewezen is, dat de handzwengelpomp na korte tijd niet gebruikt te zijn eerst enig roestwater kan geven, alvorens helder water te geven, is onder meer gebleken uit het feit dat de consument zich zowel tot de ondernemer als tot de fabrikant gewend heeft om opheldering te verkrijgen. Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer onvoldoende aan zijn informatieplicht voldaan. Niet weersproken is door de ondernemer ter zitting, dat door de consument en de (verkoper van de) ondernemer is gesproken over aansluitmateriaal voor de pomp. Daar de (verkoper van de) ondernemer ervan op de hoogte was, dat de handzwengelpomp zou worden aangesloten, komen – naar het oordeel van de commissie – de aansluitkosten, zoals door de consument aangegeven, eveneens voor rekening van de ondernemer. Het aanbod van de ondernemer – bij teruggave van de handzwengelpomp terugbetaling van de koopsom – was weliswaar tijdig, maar niet volledig daar ook het aansluitmateriaal nutteloos is geworden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van ƒ 134,45 bij teruggave van de handzwengelpomp. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 2 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van ƒ 100,–.   Overeenkomstig het reglement van de commissie worden aan de ondernemer ƒ 250,– behandelingskosten in rekening gebracht, aangezien de deskundige in overleg met de commissie geen onderzoek ter plaatse heeft verricht, maar in zijn woonplaats een zelfde type handzwengelpomp bij een tuincentrum heeft onderzocht.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen  op 3 juli 2000.