Gedeeltelijke ontbinding; ernst en totaal van de tekortkomingen niet zodanig dat overeenkomst geheel ontbonden dient te worden.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: GRO08-0003

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 februari 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot:  – plaatsing van schutting/hek voor en achtertuin; – reparatie van tuinhuis en dak tuinhuis; – reparatie bloembak tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.650,–. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in of omstreeks februari 2007.   De consument heeft een bedrag van € 1.325,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in april 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Mijn klachten zijn de volgende: 1. de ondernemer heeft herhaaldelijk geweigerd de problemen/klachten van de consument op te lossen; 2. de betonpalen staan scheef; 3. de betonplaten (onderbouw) ontbreken; 4. de schutting is slecht en is nu elders opgeslagen; 5. het voortuinhekje is schots en scheef aangelegd en de automatische sluiting ontbreekt; 6. het dak van het tuinhuis is slecht gerepareerd, en dat heb ik zelf moeten doen; 7. de plantenbak lag na wat wind helmaal uit elkaar.   De ondernemer weigert zijn eerder gedane toezegging na te komen om voormelde punten te herstellen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. Wat door de ondernemer is uitgevoerd, ziet er niet uit. Terecht is de ondernemer door mij verplicht om zijn werkzaamheden te staken. Later is de ondernemer langs geweest om herstelwerk uit te voeren, maar hij wilde pas beginnen nadat ik van te voren een handtekening had geplaatst, dat ik kort gezegd niet opnieuw kon klagen. Dat heb ik dus geweigerd, en mijn inziens terecht. De ondernemer heeft toen de hele schutting afgebroken en meegenomen; ook is nog meer door hem meegenomen.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling van wat reeds is betaald, te weten € 1.325,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft mij niet vergund dit werk af te maken. De ondernemer moest eerst de klachten verhelpen. De consument werd steeds geholpen door de zeer onredelijke buurman. Een oplevering is er dus niet geweest. Herhaald is gepoogd een vergelijk te treffen: of afmaken/herstellen of 10% korting. Ook is een ander type scherm aangeboden. Het mocht allemaal niet meer baten.   Ik blijf er bij voldoende kwaliteit te hebben geleverd. Deze zaak grijpt mij erg aan, ook omdat ik alles al op papier heb gezet.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik blijf er bij dat het niet terecht is geweest dat ik geen kans meer heb gehad om mijn fouten te herstellen. Dat had nog prima gekund. Overigens heb ik niet zoveel fouten gemaakt.   Er zijn hier heel gekke dingen gebeurd. Het tuinhekje heb ik echt niet zo slecht en scheef afgeleverd. Daar is nadien aan geprutst om het erger te maken. Dat geldt ook voor de plantenbak die echt niet door de wind uit elkaar kan waaien. Dat is technisch onmogelijk. Ook dat is gedaan om mij een hak te zetten. Ik ben te pakken genomen door de consument. Ik ben daar nog steeds erg boos over en dat kunt u hier op de zitting ook aan mij merken.   Ik wil natuurlijk het werk niet meer afmaken/herstellen. De consument belazert de boel, en er is over en weer geen enkel vertrouwen meer in een goed afloop. Al de verwerkte materialen zijn weer door mij verwijderd en meegenomen. De commissie moet dus een financiële oplossing geven voor dit geschil. Het tuinhuisje is door mij goed gerepareerd. Het klopt dat de betonpalen van de schutting nog in de tuin staan en dus niet door mij zijn meegenomen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Partijen waren aanwezig bij mijn bezoek ter plaatse.   Mijn bevindingen en mijn vaktechnisch oordeel zijn per klachtonderdeel de volgende:  1. Geen oordeel, zie dossier. 2. Op één na staan alle betonpalen recht. 3. Waar nodig en afgesproken waren de betonplaten aanwezig, voor twee schuttingdelen op erfscheiding is plaatsing betonplanken discutabel (staat niet in offerte). De consument wenst de betonplanken onder alle schuttingdelen. 4. Schutting/schermen zijn door ondernemer verwijderd en opgeslagen op het bedrijf. Samen met de consument heb ik de schermen gezien. Kwaliteit en prijs komen overeen. De geleverde en geplaatste deur met slot sluit niet goed. 5. Voortuin: de keuze van de consument is op een scherm/hek gevallen waar geen poort voor leverbaar is. De ondernemer heeft een scherm niet succesvol “vermaakt” tot poort. Na een jaar gebruik is de poort kapot en ontbreekt de sluiting. De overige hekken/schermen zijn slordig geplaatst en niet goed op hoogte. 6. Reparatie van het tuinhuis is door de consument zelf ter hand genomen en alleen gaatjes van schroeven herinneren aan die actie. Reparatie van het dak is doelmatig uitgevoerd door de ondernemer: geen lekkages. Asfaltpapier is door de ondernemer niet super strak aangebracht. 7. Reparatie van de bloembak is door de consument zelf ter hand genomen. Derhalve is de ernst van de klacht niet waar te nemen.   De omvang van de geconstateerde gebreken is opvallend.   Herstel is technisch mogelijk, en wel als volgt:   Punten 2, 3 en 4: een paal opnieuw stellen, schermen aanvoeren uit depot en correct monteren. Deur opnieuw stellen en sluitend maken. Voor twee schermen/schuttingdelen betonplaten leveren en plaatsen. Punt 5: Demonteren van bestaande situatie. Materiaal waar nodig reparen en correct vrij van de vloer plaatsen. Nieuw scherm “goed verbouwen” tot poort en correct met sluiting en veer plaatsen. Alternatief:andere keuzes maken waarbij stevige poort leverbaar is. Punt 6: Reparatie dak: Klacht te gering in mijn oordeel om de doelmatige reparatie over te doen. Overig herstel aan het tuinhuis is door zelfwerkzaamheid geregeld.   De kosten van materiaal en/of arbeid bedragen bij benadering:   Punt 3 en 4: Kosten zijn niet van toepassing, daar dit werk uitgevoerd moet worden volgens offerte. Punt 5: Arbeidsloon € 240,– + materiaal € 45,– is exclusief BTW € 285,–.BTW € 54,15 geeft een totaalbedrag van € 339,15.   Alternatief meerprijs: Arbeidsloon € 200,– + materiaal € 180,– totaal exclusief BTW € 380,–.BTW € 72,20 met een totaalbedrag van € 452,20.   Ruimte voor een eventuele toelichting op het deskundigenrapport:   De kwaliteit van de keuze van het schuttingmateriaal van de consument lijkt de oorzaak van het probleem. De ondernemer heeft geen goed alternatief kunnen aanbieden. Mogelijk is de klacht vergroot door het weghalen van de schutting.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De bevindingen en de conclusies van de deskundige worden door de commissie onderschreven en zij maakt die hier tot de hare voor zover hierna niet anders wordt beslist.   Daarmee staat vast dat de ondernemer op een aantal door de deskundige in diens rapport aangeduide onderdelen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de met de consument gemaakte afspraken. Dit met dien verstande dat niet genoegzaam is komen vast te staan dat door de ondernemer voor wat betreft het tuinhek en de bloembak slecht werk is geleverd. De betreffende tegenspraak van de ondernemer dat de betreffende klachten hem niet (geheel) kunnen worden aangerekend, komt de commissie namelijk voldoende geloofwaardig voor.   Van nakoming/herstel kan geen sprake meer zijn; partijen zijn het daarover ook eens.   Wat dan naar het oordeel van de commissie vervolgens resteert is alleen een gedeeltelijke ontbinding van de gemaakte afspraken. Tot een algehele ontbinding van de gemaakte afspraken zal de commissie niet beslissen omdat niet genoegzaam is komen vast te staan dat de ernst en het totaal van de tekortkomingen die de ondernemer wel kunnen worden toegerekend, nopen tot een dergelijke ingrijpende beslissing. De commissie zal het door partijen overeengekomene in die zin gedeeltelijk ontbinden dat alleen de afspraken betreffende het leveren en plaatsen van de schutting ongedaan worden gemaakt. Deze gedeeltelijke ontbinding betekent dat de consument € 830,– minder hoeft te betalen aan de ondernemer. Daartegenover staat de ongedaanmakingsverplichting van de consument om de ondernemer in de gelegenheid te stellen om de (resterende) betonpalen te verwijderen en af te voeren. De schutting is immers al afgevoerd door de ondernemer.   Wat dan dus overeind blijft is de verplichting van de consument om nog aan de ondernemer te betalen het nog openstaande bedrag van € 1.060,– inclusief BTW.   Omdat de consument deels in het gelijk is gesteld, is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument en om de behandelingskosten te voldoen aan het secretariaat van de commissie.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Ontbindt het door partijen overeengekomene gedeeltelijk, en wel aldus dat alleen de afspraken betreffende het leveren en plaatsen van de schutting ongedaan worden gemaakt.   Bepaalt dat deze gedeeltelijke ontbinding meebrengt dat de consument € 830,– minder hoeft te betalen aan de ondernemer, dan is overeengekomen.   Stelt vast dat daartegenover staat de ongedaanmakingsverplichting van de consument om de ondernemer in de gelegenheid te stellen om de betonpalen te verwijderen en af te voeren, en wel binnen 6 weken na de datum van de verzending aan partijen van deze beslissing. De schutting is immers al afgevoerd door de ondernemer.   Stelt voorts vast dat (dus) op de consument de nakomingverplichting rust en blijft rusten om € 1.060,– te betalen aan de ondernemer.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil (inclusief rapportage door de deskundige) een bedrag verschuldigd van € 230,–.   Ook is de ondernemer op basis van dat reglement gehouden het klachtengeld ad € 50,– te betalen aan de consument.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag € 1.325,–.als volgt verrekend: aan de ondernemer wordt overgemaakt € 230,– (te weten € 1.060,– minus € 830,–); het restant ad € 1.095,– wordt terugbetaald aan de consument.   Aldus resteert dan dus alleen nog de verplichting van de ondernemer om het klachtengeld aan de consument en om de behandelingskosten aan het secretariaat van de commissie te betalen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 19 september 2008.