Gedeeltelijke ontbinding na meerdere mislukte herstelpogingen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bouw-en afbouwmaterialen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 7529/22325

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De ondernemer heeft bij de consument een keuken geplaatst. Omdat er nog enkele onderdelen niet (goed) zijn gedaan, wil de consument ontbinding van de koopovereenkomst. De ondernemer stelt dat de consument niet ontvankelijk is in zijn klacht vanwege het te laat indien van de klacht bij deze commissie. Bovendien betwist de ondernemer tekortgeschoten te zijn, omdat hij steeds getracht heeft de problemen op te lossen. Na inschakeling van een deskundige, is de commissie van oordeel dat er nog steeds gebreken zijn. Hierdoor is de ondernemer op bepaalde onderdelen, tekort geschoten in de nakoming. Omdat de verhoudingen tussen partijen zijn te zeer verstoord zijn, acht de commissie het niet werkbaar om de ondernemer nogmaals in de gelegenheid te stellen om de gebreken te herstellen. De commissie acht het passend om de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, waardoor voor wat betreft het gedeelte van de keukenfronten, niet behoeft te worden betaald aan de ondernemer. De klacht wordt grotendeels gegrond verklaard.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een overeenkomst van 29 mei 2018 tot levering en plaatsing van een keuken door de ondernemer voor een prijs van in totaal € 24.744,–.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De levering en plaatsing van de keuken heeft vanaf het begin problemen opgeleverd.
Er zijn nog steeds een aantal zaken niet goed afgewerkt en op sommige zaken wordt niet gereageerd zoals:
– Plinten onder de hoge kast moet vervangen worden aan de zijkant.
– Plint onder de spoelbak sluit niet goed aan.
– Alle grepen, zowel van de laden als de kastdeuren, zijn niet goed verlijmd en laten nu al los. Tevens gaat de lak van alle grepen af.
– Laden sluiten niet goed, blijven een paar centimeter openstaan.
– Uitblaasrooster aan zijkant is niet fatsoenlijk afgewerkt.
– In de bovenkastjes zijn de schroeven er scheef ingedraaid. Planken bovenkastjes hebben bruine i.p.v. grijze randen. Kitnaad aanrecht niet afgewerkt.

De consument heeft nadien nog opgemerkt dat de ondernemer de fronten op 6 januari 2020 heeft meegenomen en op 14 januari 2020 de fronten weer heeft teruggeplaatst. Hierbij zijn volgens de consument alleen de beschadigde grepen verholpen.
De consument wenst ontbinding van de koopovereenkomst. De consument heeft geen vertrouwen in herstel door de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer stelt zich primair op het standpunt dat de commissie de klacht van de consument niet- ontvankelijk dient te verklaren op basis van de Algemene Consumentenvoorwaarden BORG artikel 18-Geschillenregeling lid 3. “Nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.”
Het aanhangig maken van het geschil bij de geschillencommissie door de consument op 10 september 2019 valt ruim buiten de termijn van 3 maanden na maart/april 2019 welk moment dient te worden opgevat als moment van ontstaan van de klacht. De ondernemer verwijst in dit kader naar in geding gebrachte mailwisselingen en opleverformulier met datum maart en april 2019.

De ondernemer betwist daarnaast tekort te zijn geschoten in de nakoming van de overeenkomst.
De ondernemer stelt dat de keuken is gemonteerd op 25 februari 2019, terwijl de factuur pas is verzonden op 5 juli 2019. De ondernemer heeft steeds problemen willen oplossen en daarvoor ook de facturering van de keuken lange tijd uitgesteld. De ondernemer acht het niet billijk dat het totale keukenbedrag wordt achtergehouden, terwijl er toch al lange tijd van de keuken gebruik wordt gemaakt. Ontbinding van de koop is niet aan de orde.
Van toepassing zijn de Algemene HIBIN Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Bouw- en Afbouwmaterialen.
De wandplanken zijn gemaakt en geleverd conform de offerte/orderbevestiging en zijn geen reden voor een service aanvraag. Diverse opties zijn aangeboden m.b.t. het probleem van de wandplanken aan de consument inclusief de restitutie van de aanschaf van bovenkasten en wandplanken. Helaas heeft de consument dat niet geaccepteerd. De ondernemer is van mening dat de service continue is opgelost of wordt opgelost.

In reactie op het deskundigenbericht stelt de ondernemer nog dat bij de frontenwissel een aantal fronten niet goed is afgewerkt op de kopse kant door de fabriek. De ondernemer heeft toen aan de consument aangeboden om een 1 dag wissel uit te voeren. In de vroege ochtend ophalen, rijden naar fabriek en ‘s-middags terug monteren. De consument is daarmee niet akkoord gegaan en wil de uitspraak van de geschillencommissie afwachten.
De consument zal de nieuwe fronten zelf moeten reinigen omdat productievuil altijd aanwezig zal zijn.

Het advies van de deskundige
Het rapport betreft een keukenruimte in nieuwbouw.

De ondernemer heeft diverse herstelwerkzaamheden aan de keuken van de consument naar behoren uitgevoerd. De consument is echter zeer ontevreden over de nieuw geleverde keukenfronten. Alle keukenfronten zijn vervangen. De consument heeft een drietal reclamatie over de fronten.

VIES EN BESCHADIGD: De nieuw geleverde fronten zijn allemaal aan zowel de binnenkant alsook de buitenkant erg vies. Zwarte afdrukken zijn aan de binnenzijde nog steeds zichtbaar. Hoewel het uiteraard niet netjes overkomt kunnen de fronten tijdens productie en/of montage vervuild raken door aanraking met vieze handen etc. Normaliter behoort een keuken bezemschoon opgeleverd te worden. Dat na installatiewerkzaamheden en/of herstelwerkzaamheden de keuken opnieuw gereinigd dient te worden is normaal. Vervelend hierbij is echter wel dat het hier om kunststof gaat welke lastig te reinigen is vanwege de perlstructuur van het oppervlak. Het front van de tweede hoge kast (vanaf links bezien) is op de bovenhoek aan de binnenzijde beschadigd. Het betreft hier schuurschade van circa 7 x 7 mm. Direct op de schadeplek is een stootdopje geplakt.

GREEPLIJST LOS: Volgens opgave van de consument zitten de greeplijsten los op de fronten. Het betreft hier keukenfronten met aan de bovenzijde of onderzijde metalen greeplijsten over de volle breedte of lengte van het front. Deze greeplijsten hebben een metalen ribbelprofiel waarmee deze in een sponning worden gedrukt. Inherent hieraan is dat er een kleine kier zichtbaar is tussen het front en de greeplijst. Er kan een papiertje tussen gestoken worden. Proefondervindelijk controleert de deskundige bij een aantal fronten of de greeplijsten deugdelijk vastzitten. Dit blijkt het geval te zijn.

GREEPLIJSTEN SPONNING LOOPT DOOR IN KOPKANT: De nieuwe keukenfronten van de hoge kastenwand hebben allen een verticale greeplijst. De hiervoor uitgefreesde sponning loopt echter geheel van onder naar boven waardoor deze zichtbaar is aan de boven- en onderzijden van het front. Naast het feit dat dit een storend gezicht is, bestaat ook het risico op vochtinwerking. Bij de horizontale greeplijsten dekt het metaal de gehele kopse zijde af, de feitelijke greeplijst begint echter circa 40mm uit de zijkanten. Bij de greeplijsten van de hoge kasten loopt de volledige greeplijst door over de volle lengte van de deur. Deze uitvoering van fronten hoeft een consument niet te verwachten en is ook niet wenselijk.

Herstel is mogelijk. Vervanging van de fronten van de hoge kasten met greeplijsten die op een juiste wijze zijn ingefreesd. Optie is om alle keukenfronten nogmaals te vervangen met een knop of greepje.
Herstelkosten hiervan (incl. BTW) zijn naar verwachting € 540,- incl. BTW. Dit betreft vervangende fronten hoge kasten en de de- en montagewerkzaamheden. De kosten van de hierboven beschreven optie zijn afhankelijk van de keuze van het front en van de keuze van de knoppen/grepen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is van oordeel dat de klacht van de consument ontvankelijk is. Uitgaande van het reglement van de commissie dient een consument uiterlijk binnen 12 maanden nadat de klacht bij de ondernemer bekend is geworden de zaak aanhangig te maken bij de commissie. Oplevering van de keuken heeft plaatsgevonden op of omstreeks 27 februari 2019 terwijl de consument op 21 november 2019, dus binnen de termijn van 12 maanden, de klacht bij de commissie aanhangig heeft gemaakt.

De commissie volgt de deskundige in diens oordeel dat er ondanks de herstelpogingen van de ondernemer nog steeds sprake is van een aantal gebreken aan de geleverde fronten. Voor de aanwezige gebreken verwijst de commissie kortheidshalve naar het hiervoor weergegeven advies.
Dit leidt tot de conclusie dat de ondernemer in zoverre toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst.

De commissie acht het niet werkbaar om de ondernemer nogmaals in de gelegenheid te stellen om de gebreken te herstellen. De verhoudingen tussen partijen zijn daarvoor te zeer verstoord, terwijl de ondernemer ook reeds eerder de mogelijkheid heeft gehad tot herstel wat echter niet tot een voldoende resultaat heeft geleid.

De commissie acht het op grond hiervan passend dat de overeenkomst deels wordt ontbonden, namelijk voorzover het de gebrekkige fronten betreft. Nu de deskundige de hiermee verband houdende kosten heeft begroot op een bedrag van € 540,– inclusief BTW, dient dit bedrag in mindering te worden gebracht op het door de consument aan de ondernemer verschuldigde totaalbedrag. Dit betekent dat de commissie een bedrag van dit bedrag van € 24.744,– -/- € 540,– = € 24.204,– uit het depot aan de ondernemer zal uitbetalen en het restant van € 540,– zal terugstorten aan de consument.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht grotendeels gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie ontbindt de overeenkomst tussen partijen deels, in zoverre dat de consument niet langer gehouden is om een bedrag van € 540,– aan de ondernemer te betalen.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 24.774,– als volgt verrekend:
• € 540,– wordt uit het depot terugbetaald aan de consument;
• € 24.204,– wordt uit het depot uitbetaald aan de ondernemer;
Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bouw en Afbouwmaterialen, bestaande uit de heer mr. T.J. van Gessel, voorzitter, de heer M.E.J. Kusters, de heer mr. B.W. Weilers, leden, op 26 februari 2021.