Geen annuleringskosten verschuldigd bij actie “geen aanbetaling”.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Beëindiging    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI05-0996

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 13 januari 2005 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een stacaravan voor 4 personen te Assisi in Italië op basis van logies, voor de periode van 9 juli 2005 t/m 23 juli 2005 voor de som van € 1.265,90. De reis is niet doorgegaan, aangezien klager op 11 mei 2005 heeft geannuleerd.

Klager heeft op 20 mei 2005 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

In januari 2005 was er een speciale actie van het boekingskantoor. Deze hield in, dat er een reis kon worden geboekt zonder het doen van een aanbetaling. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt. Op 11 mei 2005 is deze reis conform de van toepassing zijnde Voorwaarden geannuleerd. Deze Voorwaarden zeggen, dat bij annulering de aanbetaling moet worden betaald. Er is echter geen aanbetaling verricht in verband met de actie. Desondanks wordt toch de aanbetaling gevorderd alsmede de korting op een bon, welke bij de boeking is gebruikt. Het gevolg is, dat er nu € 305,50, zijnde 25% van de reissom moet worden betaald. Dit bedrag is onder protest overgemaakt. Klager verlangt terugbetaling van het betaalde bedrag, zijnde € 305,50.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Op het moment, dat klager zijn reis boekte was er een bijzondere actie, welke inhield, dat er geen aanbetaling behoefde te worden verricht. In mei 2005, te weten meer dan 42 dagen voor vertrek is de reis geannuleerd. Het feit, dat er geen aanbetaling behoefde te worden gedaan betekent echter geenszins, dat er bij annulering geen kosten zouden zijn verschuldigd. Klager is duidelijk medegedeeld, dat de overige artikelen van de hier van toepassing zijnde Voorwaarden onverminderd van kracht bleven. Het moet daarom duidelijk zijn, dat met het gegeven uitstel van betaling niet de annuleringskosten zijn kwijtgescholden. Wat betreft de in het geding gebrachte schoolvakantie cheque moet nog worden gezegd, dat deze een tegoed bon is, welke gratis wordt verstrekt bij boeking en een korting geeft van € 25,– op de totale reissom. Bij boeking is de cheque direct als contante betaling geregistreerd op de totale reissom. In het geval, dat de reis wordt geannuleerd moet deze fictieve betaling echter worden teruggedraaid. Gelet op het vorenstaande is er dan ook geen enkele aanleiding om klager enig bedrag te restitueren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In artikel 9 lid 2 van de ANVR Reisvoorwaarden wordt aangegeven wat de verschuldigde kosten zijn bij annulering van de reisovereenkomst door de reiziger. Bij annulering tot de 42ste dag voorafgaand aan de vertrekdatum zijn annuleringskosten verschuldigd ten bedrage van de aanbetaling.
De voorwaarden spreken bij annulering tot de 42ste dag niet van een bedrag of percentage van de reissom, maar slechts van “de aanbetaling”. Pas bij annulering vanaf de 42ste dag wordt gesproken van een percentage van de reissom.

Klager heeft gebruik gemaakt van een actie van het boekingskantoor waarbij in het geval van een vroege boeking (gedurende een vastgelegde periode) geen aanbetaling was verschuldigd en de gehele reissom uiterlijk zes weken voor vertrek moest worden voldaan. Op de boekingsbevestiging zijn geen nadere voorwaarden ten aanzien van deze actie opgenomen en evenmin wordt op het bestaan van nadere actievoorwaarden gewezen.
Nu geen andere voorwaarden aan klager kenbaar zijn gemaakt ten tijde van de boeking, is de commissie van oordeel dat slechts de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn. Volgens deze voorwaarden zijn bij een annulering tot de 42ste dag voor vertrek annuleringskosten ter hoogte van de aanbetaling verschuldigd. De aanbetaling was evenwel nihil en derhalve zijn ook de annuleringskosten tot de 42ste dag voor vertrek nihil.

Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat klager de annuleringskosten onverschuldigd heeft betaald.

De commissie acht de klacht derhalve gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De bank betaalt aan de consument een vergoeding van € 305,50. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 60,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 7 oktober 2005.