Geen bijkomende kosten bij wissel onderwijsinstelling

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 135035/150375

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument is aan een driejarige opleiding begonnen bij de ondernemer. De consument heeft het lesgeld voor de volledige drie jaar direct voldaan. Na twee jaar heeft de ondernemer besloten de opleiding niet meer aan te bieden. De ondernemer heeft de consument toen aangeboden het laatste jaar bij een aan de ondernemer gelieerde onderwijsinstelling af te ronden. Daarvoor heeft de consument een factuur ontvangen. De consument stelt dat de voornoemde factuur onterecht is. De ondernemer betwist de stellingen van de consument niet en onderschrijft dat de consument ook het laatste jaar de opleiding zonder extra kosten mag afmaken. De commissie oordeelt in het gelijk van de consument. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de beëindiging van de opleiding door de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is een driejarige opleiding Europese Studies begonnen bij de ondernemer. Zij heeft het volledige lesgeld voor de drie jaren voldaan. Na twee jaar heeft de ondernemer besloten de opleiding Europese Studies niet meer aan te bieden. De ondernemer heeft de consument laten weten dat zij de opleiding kon afmaken bij het aan de ondernemer gelieerde opleidingsinstelling [onderwijsinstelling]. [Onderwijsinstelling] heeft de consument vervolgens ten onrechte een factuur gestuurd voor lesgeld voor het derde jaar. Ook kreeg de consument geen toegang tot alle lesstof en leermiddelen. De consument wil de opleiding kunnen afmaken, dan wel restitutie van 50% van het aan de ondernemer betaalde lesgeld maar is niet bereid meer te betalen dan zij reeds heeft gedaan.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer erkent gehouden te zijn ervoor zorg te dragen dat de consument de opleiding kan afmaken bij de [onderwijsinstelling] zonder dat dit tot extra kosten leidt voor de consument. De ondernemer geeft aan dat dit inmiddels geregeld zou zijn.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Gezien de erkenning van de ondernemer, is de klacht gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie bepaalt dat de ondernemer, voor zover hij dat nog niet heeft gedaan, ervoor moet zorgdragen dat de consument de gelegenheid krijgt de opleiding Europese Studies bij de [onderwijsinstelling] af te maken, zonder dat de consument daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Indien dit niet binnen één maand nadat deze uitspraak aan partijen is verzonden, geregeld blijkt te zijn als gevolg van omstandigheden die niet aan consument zijn toe te rekenen, is de ondernemer gehouden 50% van het totale lesgeld dat de consument aan de ondernemer heeft betaald terug te betalen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 107,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, bestaande uit de heer mr. H.F.R. van Heemstra, voorzitter, de heer C. Broers, de heer mr. C.A. Bontje, leden, op 8 april 2022.