Geen causaal verband gedragingen ondernemer en schade

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Centrale Antenne Inrichtingen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: CAI04-0061

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de voor het leveren van radio- en televisiesignalen door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte bedragen en de door de consument verrichte betalingen.   De consument heeft een bedrag van € 65,14 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 1 juni 2002 voor het eerst een klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer claimt twee kwartalen en heeft deze eigenmachtig van mijn rekening afgeboekt. Ik had die echter betaald en kan dit aantonen aan de hand van een uitdraai van Girotel. Die uitdraai accepteert de ondernemer echter niet. Ik heb de afboekingen laten storneren. Er staat volgens mij nu nog slechts € 4,27 open. Dit bedrag wil ik verrekenen met de door mij geleden schade. Ik heb eindeloos veel moeite moeten doen om e.e.a. aan de ondernemer duidelijk te maken. Daardoor heb ik veel kosten gemaakt. Mijn zoon heeft er vele uren aan moeten besteden en veel telefoon-, porti en papierkosten gemaakt. De ondernemer gaat niet op mijn argumenten in en heeft vele brieven en e-mails niet eens beantwoord. Bovendien ben ik ten onrechte afgesloten. Ik ben noodgedwongen overgestapt op [een andere antenneprovider] en heb hiervoor aansluitingskosten moeten voldoen. Ik wil dat de ondernemer erkent dat er nog slechts € 4,27 open staat en ik wens vergoeding van al mijn kosten. Bovendien verlang ik excuses van de ondernemer.   De consument verlangt een bedrag van € 532,88 als schadevergoeding.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben steeds getracht de consument duidelijke uitleg te geven. In april 2002 zijn wij op een nieuw factureringssysteem overgestapt. Uit het oude systeem resteerde nog een openstaand bedrag van € 63,78. Dat bedrag is overgeheveld naar het nieuwe systeem en is steeds blijven staan. Bij brief d.d. 17 juni 2004 hebben wij de consument een overzicht verstrekt van het toen openstaande bedrag ad € 131,99. Hierin was als gebaar van coulance een vergoeding begrepen van € 34,32 als tegemoetkoming in de kosten van de consument. Wij hebben de consument om betalingsbewijzen gevraagd van betalingen die in ons overzicht niet voorkwamen en hebben haar meegedeeld dat wij een uitdraai van Girotel niet konden accepteren vanwege de fraudegevoeligheid daarvan. Om uit de impasse te komen hebben wij aangeboden het openstaande bedrag kwijt te schelden en de consument gratis opnieuw aan te sluiten. De door de consument gevraagde exorbitante schadevergoeding hebben wij steeds van de hand gewezen. De consument heeft ons aanbod afgewezen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ter voorbereiding op de zitting hebben wij – vrijblijvend – het rekeningoverzicht aan de hand van de Girotel uitdraai gecontroleerd. Op basis van deze uitdraai bedraagt het per heden openstaand saldo € 79,92. Wij handhaven ons aanbod om dit bedrag kwijt te schelden, zodat partijen over en weer jegens elkaar gekweten zijn. Wij gaan niet akkoord met verdere schadevergoeding.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit het omvangrijke dossier dat de commissie ter hand is gesteld maakt de commissie op dat er tussen partijen gedurende lange tijd overleg is gevoerd over openstaande bedragen en dat er vele misverstanden zijn geweest. Het is de commissie echter niet gebleken dat de ondernemer jegens de consument is tekort geschoten in het verstrekken van informatie en er kan dan ook niet worden gezegd dat de gerezen misverstanden aan de ondernemer zijn te wijten. Reeds om deze reden is de gevraagde schadevergoeding niet toewijsbaar, daargelaten dat er naar het oordeel van de commissie onvoldoende causaal verband bestaat tussen de gedragingen van de ondernemer en de schade die de consument zegt te hebben geleden, maar die in werkelijkheid voor het overgrote deel bestaat uit een door [de zoon van consument] verlangd honorarium voor de aan zijn moeder bewezen diensten en te haren behoeve gemaakte kosten. De kosten die de consument daarnaast heeft besteed aan de aansluiting op het [andere antenne] systeem kan de commissie niet honoreren, omdat de consument herhaalde malen bewust een openstaand bedrag ondanks betalingsherinneringen onbetaald heeft gelaten, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot afsluiting door de ondernemer. Voor de opschorting van de betaling bestond onvoldoende grond, enerzijds omdat de consument niet heeft aangetoond dat de vaststelling van het openstaande bedrag door de ondernemer niet juist was en anderzijds omdat die opschorting mede verband hield met de door de consument verlangde, maar door de ondernemer afgewezen schadevergoeding. Ter zitting heeft de ondernemer uitdrukkelijk aangeboden hetgeen thans nog openstaat kwijt te schelden. Om deze reden zal het depotbedrag aan de consument worden geretourneerd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Het depotbedrag wordt aan de consument geretourneerd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen op 25 oktober 2004.