Geen causaal verband tussen installatie zonwering en lekkage aan kozijnen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 131628/160178

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de vraag of het plaatsen van de zonwering is gedaan in overeenstemming met de eisen van goed en deugdelijk werk. De consument is van mening dat het gaat om niet deugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door de ondernemer met als gevolg dat de consument bij stevige regenbuien geconfronteerd wordt met lekkage aan en rondom de kozijnen. De ondernemer ziet geen verband tussen de geplaatste zonwering en de lekkage. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat de klachten van de consument niet te herleiden zijn tot de zonwering of het aanbrengen ervan. Daarom is niet gebleken dat de ondernemer een gebrekkig product heeft geleverd of dat de door de ondernemer uitgevoerde werkzaamheden niet voldaan hebben aan de eisen van goed en deugdelijk werk. De commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 29 november 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van zonwering tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.482,–.

De levering vond plaats op of omstreeks begin 2020.

Het geschil betreft de vraag of het plaatsen van de zonwering is gedaan in overeenstemming met de eisen van goed en deugdelijk werk.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Sinds de plaatsing van de zonwering aan zijn nieuwbouwwoning heeft de consument last van lekkages gehad. Hierop heeft de consument contact opgenomen met de ondernemer, maar ook met een expert en met de aannemer.

Concreet gaat het om niet deugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door de ondernemer met als gevolg dat de consument bij stevige regenbuien geconfronteerd wordt met lekkage aan en rondom de kozijnen. Er blijft teveel water liggen op de zonwering en via de bevestiging van de zonwering loopt het regenwater naar binnen.

De ondernemer heeft enkel kit aan willen brengen. De lekkage is na het aanbrengen van de kit echter niet minder geworden. Vervolgens heeft de ondernemer de aansprakelijkheid – voor de lekkage en de gevolgschade aan de kozijnen en vloeren – afgewezen.

De consument verlangt, kort gezegd, herstel van de schade en vergoeding van alle directe en indirecte schade.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Er is een beoordeling geweest door [expertiseburau]. Het rapport is niet met de ondernemer gedeeld. Wel heeft de ondernemer begrepen van de betreffende deskundige dat hij geen verband ziet tussen de geplaatste zonwering en de lekkage.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft ter plaatse onderzoek gedaan en sluit zich volledig aan bij het onderzoek dat reeds is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau Top Expertise, waarvan zich een afschrift in het dossier bevindt.

Er is geen enkel causaal verband tussen de zonwering en de lekkage. De geleiders van de screens zijn inderdaad op de kozijnen geschroefd, maar dit kan op geen enkele wijze leiden tot een lekkage (zeker niet omdat deze al vanaf plafondhoogte zichtbaar is) en ook de doorvoer van de stroomkabel is helemaal juist uitgevoerd en kan in geen enkel geval leiden tot deze vorm van lekkage.

Hoewel het niet de taak van de deskundige was heeft deze voor zover van belang wel vastgesteld dat de lekkage een permanent constructief probleem heeft veroorzaakt aan het hout rondom de dag (wat niet repareerbaar is met een likje verf, maar opnieuw moet worden aangebracht). Maar meer zorgelijk is dat de deskundige heeft waargenomen dat er ook heel veel vochtophoping in de muur zit tot redelijk diep (zeker 20 cm) in de haakse binnenwand. Duidelijk zijn de zwarte schimmel vlekken.

De deskundige heeft ook op het dak gekeken en is van mening dat er inderdaad geen juist afschot is naar de goten toe, maar ook dat de opstand wel erg aan de lage kant is, wat als gevolg kan hebben ophoping van water en verplaatsing naar niet wenselijke plaatsen.

De omvang van de klacht is ernstig, maar er is geen causaal verband met de zonwering.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft, evenals eerder de door de consument aangezochte expert, gerapporteerd dat de klachten van de consument niet te herleiden zijn tot de zonwering of het aanbrengen ervan.

Daarom is niet gebleken dat de ondernemer een gebrekkig product heeft geleverd of dat de door de ondernemer uitgevoerde werkzaamheden niet voldaan hebben aan de eisen van goed en deugdelijk werk.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W.J.M. van den Berg en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 6 oktober 2022.