Geen depot verschuldigd voor oude huurders

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE06-2134

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de verwijdering van meters in verband met een vermeende betalingsachterstand.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De verlangde depotstorting is op korte termijn voor mij niet mogelijk.

Ik betwist de verschuldigdheid van het gevorderde bedrag. Ik word aansprakelijk gesteld voor een schuld waar ik part nog deel aan heb.

De onbekende vorige bewoners van de woning waarin ik nu verblijf, hebben de woning verlaten met achterlating van een schuld. Ik heb na jaren leegstand de woning gekraakt en vervolgens bij de ondernemer de verhuizing van mijn reguliere aansluiting gevraagd naar mijn nieuwe adres. De ondernemer heeft daarop volkomen ten onrechte gereageerd door de meters weg te nemen en betaling van het door de vorige bewoners verschuldigde bedrag te vorderen. Ik meen dat dit zeer onredelijk is, daar ik niet eens weet wie de vorige bewoners waren. Ik heb de ondernemer gevraagd mij de gronden mee te delen van de beweerde achterstand en geïnformeerd naar de redenen van de wegneming van de meters. Op beide vragen heb ik geen inhoudelijk antwoord gekregen. De ondernemer weigert in deze zaak verder te corresponderen.

Ik verzoek u mij te ontheffen van de verplichting het door de ondernemer genoemde bedrag in depot te storten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Volgens de consument staat er een bedrag open van € 1.934,–. Het saldo tot en met heden (8 november 2006) bedraagt echter € 2.177,81. Wij wijken niet af van ons standpunt dat er een bedrag van € 2.177,81 in depot gestort dient te worden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij brief van 18 april 2006 (onderwerp: meterfraude) heeft ###, afdeling fraude, aan de consument onder meer het volgende meegedeeld.

"Op 12/04/2006 19:51 uur heeft ### bij u op verzoek van de politie op het adres ### te ###, de volgende onregelmatigheden geconstateerd aan de aansluitingen van ###."

Ondanks herhaalde verzoeken van de kant van de consument heeft de ondernemer tot op heden niet aangegeven waaruit de genoemde onregelmatigheden zouden hebben bestaan, noch onderbouwd op welke gronden de meters zijn weggehaald. Vooralsnog lijkt het erop dat de ondernemer een vordering bij de consument neerlegt van vóór de datum waarop hij de woning heeft betrokken zonder dat daar een gedegen onderzoek aan vooraf is gegaan.

Hoewel deze depotbeslissing geen definitief oordeel inzake het voorliggende geschil betreft, is het voorgaande voor de commissie voldoende aanleiding om te bepalen dat de consument het bedrag van € 2.177,81 niet in depot hoeft te storten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De consument is niet gehouden het bedrag van € 2.177,81in depot te storten.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 4 december 2006.