Geen efficiënte werkwijze advocaat

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Advocatuur    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ADV09-0072

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake van zijn bijstand in een echtscheidingsprocedure, de declaraties die de advocaat daarvoor in rekening heeft gebracht en de door de cliënt gevorderde schadevergoeding.   Standpunt van de cliënt   Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het betoog van de klachten op het volgende neer.   Volgens de cliënt zijn er werkzaamheden dubbel gedeclareerd. De door de advocaat toegestuurde bijlagen per email bevatten een ongangbare formaat; de cliënt kon deze bijlagen niet openen. Een verzoekschrift tot echtscheiding, het berekenen van draagkracht en de deurwaarder heeft de cliënt totaal € 2.370,– gekost. Volgens de cliënt heeft de advocaat 120 minuten teveel gedeclareerd.   Op grond van het voorgaande verzoekt de cliënt de commissie een vergoeding vast te stellen van € 800,– onder meer bestaande uit teveel door de advocaat gedeclareerde uren. Daarnaast vordert de cliënt een bedrag van € 250,– ter compensatie van de gemaakte kosten en tijd om de zaak over te dragen aan een andere advocaat.   Standpunt van de advocaat   Voor het standpunt van de advocaat verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het verweer op het volgende neer.   De advocaat erkent dat het is voorgekomen dat een bijlage heeft ontbroken bij een door hem verzonden emailbericht. Door alsnog tot een complete verzending over te gaan en alle daarmee gemoeide extra tijd niet door te belasten, heeft de advocaat gemeend enige onvrede op voorhand te hebben kunnen wegnemen. Vanaf het begin heeft de advocaat getracht zo zorgvuldig mogelijk met zijn tijd om te gaan. De advocaat heeft bepaalde werkzaamheden niet bij de cliënt in rekening gebracht. Zo heeft de advocaat de reeds bestede tijd aan de nevenvoorzieningen ter zake het echtscheidingsverzoek niet bij de cliënt in rekening gebracht.   De advocaat verzoekt de commissie om de klachten van de cliënt ongegrond te verklaren en zijn verzoek tot vergoeding af te wijzen.   Beoordeling van het geschil   Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de commissie het volgende.   Aan de ene kant stelt de commissie vast dat de cliënt de declaraties aan de advocaat heeft voldaan en dat de advocaat zijn werkzaamheden op gematigde wijze heeft gedeclareerd. Anderzijds kan naar het oordeel van de commissie – gelet op de aan haar overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting – de aanpak van de advocaat niet als adequaat worden aangemerkt althans dat zijn werkwijze, in ieder geval uit administratief oogpunt, efficiënter had kunnen plaatsvinden. De commissie heeft daarbij onder meer in aanmerking genomen de wijze van corresponderen met de cliënt. Vast is komen te staan dat de cliënt emailberichten ontving waarvan is gebleken dat hij de bijbehorende bijlagen niet kon openen dan wel niet waren bijgevoegd. Ook de door de cliënt ter zitting aangehaalde emailwisseling omtrent het aanvragen van een uittreksel bij de gemeente, getuigt naar het oordeel van de commissie niet van een efficiënte werkwijze van de advocaat. Uit de overgelegde stukken is naar het oordeel van de commissie voldoende komen vast te staan dat de cliënt door deze werkwijze van de advocaat extra kosten heeft moeten maken.   Het geheel overziende is de commissie van oordeel dat de advocaat niet geheel heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Hierin ziet de commissie aanleiding te bepalen dat de advocaat aan de cliënt een vergoeding is verschuldigd van € 400,–. De commissie heeft daarbij mede in aanmerking genomen het feit dat de advocaat reeds op gematigde wijze heeft gedeclareerd. De commissie acht de cliënt met een vergoeding van € 400,– voldoende te zijn gecompenseerd. De gevorderde schadevergoeding is onvoldoende onderbouwd en wordt derhalve afgewezen.   Nu de klacht van de cliënt gegrond wordt verklaard ziet de commissie daarin aanleiding de advocaat te veroordelen tot vergoeding van het klachtengeld derhalve een bedrag van € 50,–. Bovendien dient de advocaat – overeenkomstig het reglement van de commissie – een bijdrage van € 115,– in de behandelingskosten van de commissie te voldoen.   Gelet op het vorenstaande behoeft naar het oordeel van de commissie hetgeen partijen ieder voor zich verder nog naar voren hebben gebracht geen verdere bespreking, nu dat niet tot een ander oordeel kan leiden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De advocaat dient aan de cliënt een bedrag van € 400,– te voldoen, welke betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, dient de advocaat bovendien de wettelijke rente over dit bedrag te betalen vanaf de verzenddatum van dit bindend advies.   Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de advocaat het klachtengeld aan de cliënt, die deze kosten heeft voldaan, voor een bedrag van € 50,– te vergoeden.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de advocaat aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag van € 115,– verschuldigd.   De commissie wijst het meer anders verzochte af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Advocatuur op 28 oktober 2009.