Geen gebrekkige informatievoorziening inzake sms-diensten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Informatie    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-0516

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten van sms-berichten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een abonnement voor een mobiele telefoonaansluiting bij de ondernemer. In december 2008 kreeg hij sms-berichten van een onbekende afzender. Van de inhoud kon geen kennis worden genomen. De telefoonrekeningen nadien bedroegen aanzienlijk meer dan gebruikelijk en bleken te bestaan uit de kosten voor de ontvangen sms-berichten. De consument stelt dat het wonderlijk is dat een telefoon wordt geleverd, waarmee niet alle diensten kunnen worden afgenomen: de sms-berichten konden om technische redenen niet worden geopend. Voorts verbaast het de consument dat de kosten van de ontvangen berichten niet bekend waren en dat hij pas zo laat achter de hoge rekeningen komt. De factuurbedragen werden afgeschreven, zonder dat hij daarvoor een factuur ontving. Pas achteraf is de consument er achter gekomen dat hij die niet automatisch ontvangt, maar dat hij deze via internet kan inzien. Door deze gang van zaken zijn de dure sms-berichten pas in een laat stadium stopgezet.   De consument stelt zich op het standpunt dat hij beter had moeten worden beschermd door de ondernemer.   De consument verlangt terugbetaling van de voor de “lege” sms-berichten in rekening gebrachte kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De bij de consument in rekening gebrachte sms-berichten bevatten credits voor het spelen van gokspelletjes. De sms-dienstverlener is bekend en er is geen informatie dat deze op illegale of anderszins schadelijke wijze opereert. De inhoud van deze berichten is niet leesbaar met het type telefoon waar de consument over beschikt. De consument is – al dan niet bewust – aangemeld voor deze service voordat de berichten zijn verzonden. Pas op 11 februari 2009 neemt de consument contact op met de klantenservice en wordt hem uitgelegd hoe het probleem kan worden opgelost. De consument is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn toestel en de kosten die daarmee worden gemaakt.   De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de klacht ongegrond dient te worden verklaard.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft dure sms-berichten ontvangen. De geldende Gedragscode SMS-Dienstverlening schrijft voor dat afnemers van dergelijke berichten zich via een bepaalde procedure moeten aanmelden. Ter zitting heeft de consument laten weten dat hij niet kan uitsluiten dat er een dergelijke aanmelding heeft plaatsgevonden.   In deze procedure is niet gebleken dat er met de aanmelding voor de sms-dienstverlening of de daaraan verbonden kosten iets onregelmatigs is gebeurd. De consument vindt alleen dat hij beter door de ondernemer had moeten worden beschermd tegen de hoge rekeningen die hij thans heeft gekregen.   Dit standpunt wordt door de commissie gepasseerd. Er zijn vele sms-diensten, waar vele consumenten vrijwillig en na een bewuste keuze gebruik van maken. Zulks is ook mogelijk via abonnementen van de ondernemer en daar is niets mis mee. Er zijn diverse wijzen waarop consumenten zich kunnen beschermen tegen hoge rekeningen, maar daar heeft de consument (wellicht uit onwetendheid) geen gebruik van gemaakt. Dat kan niet aan de ondernemer worden toegerekend.   De facturen worden niet automatisch aan de consument toegezonden. Dat verbaast de consument, maar is geenszins ongebruikelijk. In de huidige digitale tijd maken meerdere providers van deze wijze van factureren gebruik.   Nadat de consument het probleem van de dure sms-berichten aan de ondernemer heeft voorgelegd, heeft die uitgelegd hoe de consument zich wel tegen hoge rekeningen kan wapenen en hoe hij de stroom sms-berichten kan stopzetten. Daar heeft de consument gebruik van gemaakt.   Ook de klacht dat een toestel is geleverd waarmee niet van alle diensten gebruik kan worden gemaakt, treft geen doel. Er bestaan vele diensten waar met mobiele telefoons gebruik van kan worden gemaakt en veel toestellen zijn technisch niet in staat om al die diensten uit te voeren. Het is aan de gebruiker om een zodanig toestel te kiezen dat dat voldoet aan de eisen die hij aan dat toestel stelt. Ook het aanmelden bij een dienst die niet via het toestel van de consument kan worden gerealiseerd, kan niet aan de ondernemer worden toegerekend.   Vaststaat wel dat de consument onvoldoende op de hoogte was van de mogelijkheden en daarmee de risico’s van het abonnement dat hij heeft. Echter, niet is gebleken dat sprake was van een gebrekkige informatievoorziening die aan de ondernemer kan worden toegerekend. De consument heeft ook een eigen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat hij van zijn abonnement maakt.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 12 juni 2009.