Geen gerechtvaardigde redenen om van definitieve reistijden af te wijken.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Vervoer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI02-1551

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 27 april 2002 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis voor 2 volwassenen en een baby naar Side in Turkije met verblijf in een appartement op basis van logies voor de periode van 4 mei 2002 t/m 11 mei 2002 voor de som van € 870,20.
Standpunt van de consument
 
Het standpunt de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De reisorganisator heeft ons niet meegedeeld dat onze vlucht geannuleerd was. De vlucht vertrok op 5 mei in plaats van 4 mei 2002. Dit heeft tot gevolg gehad dat we met onze baby noodgedwongen naar huis zijn teruggekeerd om vervolgens die avond opnieuw naar Schiphol af te reizen. Uiteindelijk is het vliegtuig pas vertrokken rond 00.30 uur op zondag 5 mei 2002. 
 
In Turkije wist de lokale vertegenwoordiger van de reisorganisator niets van de terugvlucht (her­bevestigen etc.). Eén werkdag voor vertrek hebben we de terugreis geverifieerd bij de reisorganisator en nog werd alles kort voor vertrek gewijzigd. De op het ticket vermelde vertrektijd was 16.45 uur. Deze tijd is door het reisbureau bevestigd. Het reisbureau heeft het tijdstip ook nog eens geverifieerd bij de reisorganisator. Desondanks werd kort voor vertrek de vertrektijd vervroegd naar 05.00 uur onder de mededeling dat we om 01.15 uur met de bus opgehaald zouden worden. Bovendien werd het tijdstip waarop wij bij het hotel zouden worden opgehaald niet op tijd gemeld. We zijn namelijk pas tweeënhalf uur voor vertrek ingelicht over de ophaaltijd.  
                                                                                            
Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod van 31 juli 2002
(€ 146,25), maar verlangt een hogere vergoeding, te weten € 361,–.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Na controle hebben wij moeten constateren dat binnen de door de ANVR gestelde termijn de definitieve transfer en vertreklijst is doorgefaxt naar het hotel en opgehangen zijn op het informatie­bord. Artikel 15, eerste lid, van de Reisvoorwaarden bepaalt dat de reizigers uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis moet controleren of dit tijdstip eventueel is gewij­zigd. Het tijdstip heeft men ook gecontroleerd, maar schijnbaar verkeerd begrepen, daar er 1.00 uur stond en niet zoals door hen is begrepen 13.00 uur. Tevens moeten wij u melden dat de transfer door onze lokale agent wordt verzorgd en al verifieert men deze tijden in Nederland, dan nog krijgt men niet te horen hoe laat de transfer in het hotel komt.
 
Aangaande de niet doorgegeven vluchtwijziging zijn wij van mening dat deze met een vergoeding van € 146,25 (1 dag + onkosten) zeer coulant is opgelost. 
 
De reisorganisator heeft op 31 juli 2002 een vergoeding aangeboden van € 146,25. 

Juridisch kader 

Artikel 2.6 van de ANVR-reisvoorwaarden luidt, voorzover hier van belang, als volgt:
“Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reis­bescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisorganisator kan alleen om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken.”.    
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Niet in geschil is dat de reisorganisator heeft verzuimd om door te (laten) geven dat de heenvlucht was verzet van 4 naar 5 mei 2002. Evident is dat klager ten gevolge hiervan kosten heeft moeten maken (onder meer opslagkosten bagage) en ongerief heeft ondervonden, onder meer op Schiphol en tevens in die zin dat hun met name met het oog op de baby van 16 maanden niets anders overbleef dan naar huis terug te keren om vervolgens later op die avond weer terug te keren naar Schiphol.   
 
Met betrekking tot het gewijzigde tijdstip van vertrek van de terugvlucht merkt de commissie het volgende op. Als tijdstip van vertrek staat op het ticket van klager 16.45 uur vermeld. Gelet op artikel 2.6 van de ANVR-reisvoorwaarden mocht klager er vanuit gaan dat deze tijd definitief was. De reis­organisator kan alleen om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van die definitieve tijd afwijken. Gesteld noch gebleken is dat in het onderhavige geval sprake was van dergelijke redenen. Ten gevolge van de op korte termijn doorgevoerde wijziging is de vakantie van klager vele uren ingekort.      
 
Op grond van het voorgaande, en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft onder­vonden en kosten heeft moeten maken, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.
 
Tevens dient de reisorganisator het door klager betaalde klachtengeld aan hem te vergoeden.
 
Ingevolge het reglement van de commissie moet de reisorganisator aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil voldoen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
De commissie verklaart de klacht gegrond.
 
De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 361,–. Het reeds aangeboden bedrag van € 146,25 is hierin begrepen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 16 oktober 2002.