Geen ijsberen tijdens cruise. Gewekte verwachtingen door reisorganisator. Geen vergoeding.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI-D03-0169

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 20 juni 2002 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis naar Groenland en een cruise langs diverse locaties, voor twee personen, met verblijf op een schip op basis van volpension, voor de periode van 29 augustus tot en met 11 september 2002, voor de som van € 7.176,80.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   In de advertentie voor deze reis wordt nadrukkelijk over ijsberen gesproken en ook in andere toegezonden informatie worden ijsberen met nadruk genoemd. Zelfs bij het voorbehoud dat de reisorganisator daarin maakt ten aanzien van de te volgen route als gevolg van ongunstige weersomstandigheden schrijft de reisorganisator dat we ook dan een grote kans hebben om op de ijsschotsen ijsberen te zien in hun jacht op zeehonden. In werkelijkheid stonden de ijsberen totaal niet op het programma. Dat werd ons bij de eerste briefing al meteen duidelijk gemaakt. De expeditieleider verklaarde dat wij, als wij ijsberen hadden willen zien, de direct voorgaande reis van het schip, het zogenaamde ‘rondje Spitsbergen’ hadden moeten meemaken, maar dat tijdens onze reis ijsberen niet zouden worden gezocht. Voor ons was het vooruitzicht ijsberen in hun natuurlijke omgeving te zien de voornaamste reden geweest om deze reis te boeken. Daarom was de teleurstelling navenant groot. Daarnaast was onze hut, waarvoor wij een toeslag hadden betaald, dankzij de extra’s waarvoor wij betaalden aanzienlijk kleiner dan andere hutten. Zeer krap.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   In de advertentie wordt slechts éénmaal in het algemeen over de kans om ijsberen te zien gesproken, namelijk in de introductietekst. Onder het kopje ‘Reisprogramma in het kort’ wordt expliciet vermeld dat men de reisbeschrijving dient te raadplegen over waar en wanneer men onder andere walvissen, ijsberen en unieke vogels kan zien. Hieruit blijkt ondubbelzinnig dat aan het zien van onder andere ijsberen voorwaarden zijn verbonden. De reisbeschrijving verzekert op geen enkele wijze dat men tijdens de cruise ijsberen kan zien. In het reisprogramma dat onder normale omstandigheden wordt gevolgd is zelfs de kans dat men een ijsbeer kan zien niet vermeld, slechts bij de alternatieve route wordt gemeld dat men een kans heeft op de ijsschotsen ijsberen te zien. Echter, de kans tot het zien van ijsberen is ook tijdens het normale programma aanwezig en wel op dag 6. Wij overleggen een e-mail van één van de expeditieleiders waarin hij verklaart op twee van de vier door hem gemaakte reizen gedurende augustus en september ijsberen te hebben gezien.   Derhalve een kans van 50%. In zijn uitleg geeft deze expeditieleider verder aan dat het zien van ijsberen in Oost-Groenland afhankelijk is van de aanwezigheid van zee-ijs, de temperaturen en winden, en slechts een maand van tevoren te indiceren is. Om deze reden is in de noot van de reisbeschrijving een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van natuurlijke elementen tijdens de reis, onder andere omdat in het wild levende dieren zich uiteraard niet laten dwingen te verschijnen voor langsvarende toeristen. Klager stelt dat het zien van ijsberen in hun natuurlijke habitat één van de voornaamste redenen voor hem vormde de reis te boeken. Klager was dus kennelijk in de verwachting deze ook met zekerheid te zullen zien. Gezien het beschreven reisprogramma zijn wij van mening dat deze hoge verwachting niet door ons is gewekt.   Het betreffende schip beschikt over twee typen buitenhutten, een type A zonder en een type B met eigen sanitaire faciliteiten. Het type B is qua totale oppervlakte niet kleiner dan het type A, maar omdat de hut door de eigen sanitaire faciliteiten verschillende compartimenten heeft, is de oppervlakte van de leef/slaapruimte kleiner dan de totale oppervlakte van het type A. Noch uit de advertentie, noch uit de reisbeschrijving heeft klager kunnen opmaken dat de door hem geboekte hut van het type B groter zou zijn dan het type A. Deze verwachting is niet door ons gewekt en had weggenomen kunnen worden als klager zijn gedachten hieromtrent had kenbaar gemaakt bij het boeken van de reis.   Wij betreuren het dat de reis niet geheel aan de verwachtingen van klager heeft voldaan. Wij zijn echter van mening dat wij deze verwachtingen geenszins hebben gewekt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Artikel 12 van de ANVR Reisvoorwaarden bepaalt dat de reisorganisator verplicht is de reisovereenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van deze overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Van belang is welke verwachtingen de reisorganisator heeft gewekt.   De commissie stelt vast dat klagers voornaamste klacht betrekking heeft op het feit dat er tijdens de cruise geen ijsberen zijn gezien en meer nog dat tijdens de cruise de ijsberen niet met meer nadruk zijn opgezocht, terwijl door de reisorganisator dienaangaande wel verwachtingen zijn gewekt. De commissie is daarover van oordeel dat met name de advertentie van de reisorganisator zeer pretentieus is en dat deze wel degelijk verwachtingen wekt. De commissie wijst met name op de zinsnede ‘ Dit is dé kans om kennis te maken met de unieke vogelwereld, walrussen, ijsberen, eskimo’s en ….’. Anderzijds is de commissie tevens van oordeel dat klager zich meer had moeten realiseren dat men in deze situatie te maken heeft met de natuur, die per definitie moeilijk voorspelbaar is en waarbij altijd de kans bestaat dat niet aan alle verwachtingen wordt voldaan. Tevens had bestudering van de meer uitgebreide reisbeschrijving klagers verwachtingen moeten temperen, de ijsbeer neemt daarin geen prominente plaats in. Voor het overige acht de commissie het van belang dat de reisorganisator door middel van een deskundigenverklaring aannemelijk heeft gemaakt dat het wel degelijk mogelijk is ijsberen tegen te komen op het cruisetraject indien de weersomstandigheden ernaar zijn. Concluderend is de commissie van oordeel dat de reisorganisator met de advertentietekst een grotere kans op een ontmoeting met ijsberen suggereert dan tijdens de cruise wordt geboden.   Betreffende de afmetingen van de diverse typen hutten stelt de commissie vast dat de reisorganisator noch in de betreffende advertentie noch in de uitgebreide reisbeschrijving verwachtingen heeft gewekt over de afmetingen van de beide aangeboden typen hutten. Evenmin heeft klager zich, voorafgaand aan de boeking, door de reisorganisator laten informeren over de afmetingen van de diverse typen hutten. De commissie stelt derhalve vast dat de reisorganisator geen onterechte verwachtingen heeft gewekt ten aanzien van de afmetingen van de hutten.   Op grond van het voorgaande acht de commissie het niet onaannemelijk dat klager niet geheel heeft ontvangen wat klager mocht verwachten, met name waar het betreft de kans om daadwerkelijk ijsberen tegen te komen, en dat klager daardoor enig ongerief heeft ondervonden. De commissie is echter van mening dat deze klacht niet van dien aard is dat een vergoeding in geld op zijn plaats is. De klacht betreffende de afmetingen van de hut acht de commissie ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 23 juni 2003.