Geen kindvriendelijke omgeving.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI-D01-3166

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 februari 2001via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor vijf personen naar Laganas op Zakynthos in Griekenland met verblijf in een appartement op basis van logies, voor de periode van 13 augustus 2001 t/m 27 augustus 2001 voor de som van € 3.351,17.   Klager heeft op 1 september 2001 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van de klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De geboekte strandvakantie is anders uitgepakt dan was verwacht. Het ‘strand’ bleek een smalle strook nat zand, waarop twee rijen toeristen als ‘haringen in een ton’ naast elkaar lagen. Bovendien werd dit ‘strand’ na 18.00 uur als ‘snelweg’ gebruikt door de bevolking, zodat het zand allerlei afvalstoffen bevatte. Daarnaast hadden we de gehele dag last van verkeerskabaal. Onze appartementen waren aan de voorzijde van het complex gelegen en dat daar grensde aan drie wegen. Doordat ter plaatse een kuil in de weg zat, moesten de weggebruikers eerst gas geven, de kuil nemen en daarna weer gas geven. Bovendien stonden de geluidsvolumeknoppen van het langs denderende verkeer maximaal. Al met al hebben we geen enkele nacht behoorlijk kunnen slapen: drie of vier uur per nacht was het maximum. Omdat het hoogseizoen was, konden we niet ergens anders terecht en zagen we ons genoodzaakt –omdat excursies boeken voor vijf personen prijzig is- een auto te huren teneinde op zoek te gaan naar geluidsarme plekken op het eiland. Uiteindelijk zijn we vermoeider teruggekeerd dan we vertrokken.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het was voor ons teleurstellend toen wij ter plaatse aankwamen bleek dat onze kinderen van vijf en acht jaar de drukke weg niet alleen konden oversteken. Daardoor konden ze niet of nauwelijks op het strand spelen en waren zij gedwongen uit te wijken naar het zwembad. Bovendien was het erg druk op het betreffende stuk strand. We hebben bezien of er een mogelijkheid was om verderop naar een rustiger stuk strand te gaan, maar mijn schoonmoeder van 72 jaar was ook mee en zij kan niet meer een flink eind wandelen. In feite gaat onze klacht over de weg bij het strand en het lawaai van brommers, scooters, buggy’’s etc. We hadden gedacht direct aan het strand terecht te komen, waar het tamelijk rustig zou zijn en waar weinig verkeerslawaai zou zijn, maar het tegendeel was waar. De informatie uit de Toeristiek heb ik niet gelezen. Tot slot wil ik zeggen dat ik geen moeite heb met lawaai uit disco’s etc., maar op dit geluid behoefden we niet verdacht te zijn.   Klager verlangt een vergoeding van € 3.586,–, zijnde de reissom vermeerderd met autohuur ter plaatse.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Dat  het betreffende strand na 18.00 uur als weg wordt gebruikt, is een beslissing van de locale autoriteiten en daarop heeft een reisorganisatie geen invloed. Uit de beschrijving in de reisbrochure (het bruisende Laganas, [naam complex] is gesitueerd in de directe omgeving van het centrum met talrijke winkels en uitgaansmogelijkheden) blijkt dat men tijdens het verblijf in [naam complex] het nodige rumoer kan verwachten. Verder beschikken we in onze reisbrochure over een geringe ruimte en dienen wij ons bij de beschrijvingen van de accommodaties te beperken tot het meest essentiële. Daarom wordt verwezen naar de Toeristiek. In die uitgave is vermeld dat het strand in de zomermaanden tussen 19.00 en 7.00 uur mag worden gebruikt door gemotoriseerd verkeer. Er is geprobeerd een zo goed mogelijke voorstelling van zaken te geven, is klager kennelijk met andere verwachtingen aan haar vakantie begonnen. Voor zoveel nodig beroepen wij ons op art. 12 ANVR-voorwaarden, waarin is vermeld dat de reisorganisatie gehouden is de schade te vergoeden als de reis niet overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen verloopt, tenzij de tekortkoming in de uitvoering aan derde is toe te rekenen. In casu is dat het geval: het zijn de beslissingen van de locale autoriteiten die de oorzaak van de ongemakken van klager zijn geweest.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Naar onze mening was het betreffende strand geschikt voor kinderen nu het langzaam afliep in de zee. Overigens staat zo iets los van de te verwachten breedte. Naar onze mening is er geen verkeerde verwachting gewekt door de informatie in de brochure.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In geschil is of de informatie welke de reisorganisatie heeft verstrekt omtrent de kindvriendelijke omgeving de door klager genoemde verwachtingen kon doen opwekken. Ter zake is van belang dat in de reisbrochure op pagina 170 is vermeld: ‘Laganas. Deze bekendste badplaats van Zakynthos bruist dag en nacht! Hier vindt u een prachtig 9 km lang zandstrand (incl. het strand van Kalamaki). Dit prachtige strand loopt geleidelijk af in zee en is daardoor zeker geschikt voor kinderen, ook keren hier jaarlijks schildpadden terug om hun eieren te leggen. Na een dag strandplezier staat Laganas klaar om u een lange nacht te bezorgen. In de bruisende hoofdstraat vindt u legio barretjes, taverna’s, restaurantjes en niet te vergeten de discotheken waar u de avond wel mee door komt!’ Verder is vermeld omtrent het [naam complex]: ‘… ligging: direct aan het strand, centrum met talrijke winkels en uitgaansmogelijkheden op ca. 200 m. …’ Aldus is niets vermeld over de betreffende doorgaande, verkeerslawaai opleverende weg. Weliswaar is van die weg sprake in de informatie welke in de Toeristiek is vermeld bij Laganas, maar daar betreft het in algemene termen vermelde informatie.   Naar het oordeel van de commissie laat de beschrijving in de reisbrochure geen andere conclusie toe dan dat [naam complex] gelegen is in een kindvriendelijke omgeving nu de brochure spreekt over: ‘prachtig 9 km lang zandstrand’ … ‘loopt geleidelijk af in zee en is daardoor zeker geschikt voor kinderen, ook keren hier jaarlijks schildpadden terug om hun eieren te leggen’ en wordt nergens expliciet aandacht besteed aan de betreffende weg en zeker niet aan de mogelijke geluidsoverlast. Aldus meent de commissie dat de reisorganisatie klager onvolledige c.q. onjuiste informatie heeft verschaft althans de meer juiste informatie niet heeft verschaft.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden en kosten heeft moeten maken, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 335,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 56,72 aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 22 mei 2002.