Geen reden voor ondernemer om te twijfelen aan geschiktheid ondergrond.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: SCH08-0009

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 9 januari 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform offerte van de ondernemer d.d. 11 november 2007 ten behoeve van de bewoner van het appartement met [nummer] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.074,84. De werkzaamheden zijn verricht op 10 en 11 april 2008. De vereniging heeft op 19 mei 2008 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De aangenomen werkzaamheden zijn slordig en slecht uitgevoerd. De klacht ziet met name op het overschilderen van een plafond. De aan te brengen structuurverf bleek te dik en kon niet met een kwast opgebracht worden. Uiteindelijk is deze met een soort metselplankje tegen het plafond gedrukt. Er is nu een verschil in reliëf zichtbaar tussen het behandelde deel van het plafond en het oudere, niet behandelde deel. Herstel door de ondernemer heeft niet gebaat   Ter zitting is namens de vereniging verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De klacht is de laatste tijd alleen maar toegenomen. De kern van mijn klacht is dat de ondernemer in zijn offerte heeft opgenomen dat enig verschil in structuur zichtbaar zou zijn. ik ben van mening dat de mate van verschil echter veel groter is dan “enig verschil”: er is een substantieel verschil. Ik ben dan ook van mening dat het werk niet is uitgevoerd binnen de marges van de offerte.   Er is geen sprake van kleurverschillen, want het hele plafond is overgedaan.   De consument verlangt herstel van het werk in die zin, dat het verschil tussen het nieuw behandelde deel en het bestaande deel wordt weggewerkt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak – voor zover relevant – als volgt.   De offerte betreft het herstellen van een waterschade. In de offerte zelf is al aangegeven dat enig verschil met de bestaande, gespoten laag zichtbaar zou blijven. Bij het opnemen van het werk is dat ook duidelijk naar de bewoner toe aangegeven.   Op de klacht van de consument is gereageerd door via schuurwerk het verschil kleiner te maken. Kleiner maken dan het verschil nu is, lukt niet. Daarbij spelen mede de lichtinval en strijklicht een rol.   In reactie op het rapport van de deskundige heeft de ondernemer nog opgemerkt dat opdracht is gegeven tot plaatselijk herstel van het plafond, niet tot het compleet renoveren van het hele plafond. Daarbij is gemeld dat door de reparateur van de lekkage was aangegeven dat de lekkage was verholpen.   Het eigenlijke conflict gaat tussen de bewoner van het appartement en de Vereniging van Eigenaren. De ondernemer merkt nog eens op dat hij de werkzaamheden conform offerte heeft uitgevoerd.   De geconstateerde blazen zijn volgens de consument rond augustus, september 2008 ontstaan, gedurende een natte periode. De ondernemer acht het aannemelijk dat de schade is ontstaan doordat de lekkages niet goed waren verholpen, dan wel nieuwe lekkages zijn opgetreden. Bij aanvang van het werk was de ondergrond droog en geschikt om bewerkt te worden. De schilder is daarvoor echter niet aansprakelijk.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het plafond in kwestie bevindt zich in de woonkamer van het appartement. Het plafond is samengesteld uit enkele betonnen plafondplaten (met naad) die in het verleden geheel zijn behandeld met een structuur/spuitwerk.   Ter plaatse van het raamkozijn van het balkon is waarneembaar dat er schildertechnische reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd aan het plafond. Geprobeerd is met behulp van onder andere structuurverf dezelfde structuur te verkrijgen als het intacte deel van het resterende gedeelte van het plafond. Dit is ten dele niet gelukt.   Enkele reparatieplekken zijn onthecht van de ondergrond. Deze zijn waarneembaar als grove langgerekte bobbels op het oppervlak, ogenschijnlijk intact. Als men op deze plekken klopt, klinkt het hol eronder. Er zijn geen vochtkringen of verftechnische gebreken geconstateerd die een aanwijzing kunnen zijn van een te hoge vochtigheidgraad van de ondergrond. De ondergrond is droog. De kit die is aangebracht tussen de bovendorpel van het kozijn en plafond is gedeeltelijk verkleurd en in lichte mate uit de naad geperst.   De consument heeft ook enkele kritiekpunten laten zien van uitgevoerde schilderwerkzaamheden in de portiek van het appartementencomplex. Dit heb ik ter kennisgeving aangenomen, omdat mijns inziens geen onderdeel uitmaakt van de ingediende klacht.   Herstel Herstel is mogelijk, en wel als volgt: Losse en slecht hechtende delen verwijderen. Ondergrond controleren op vochtigheidsgraad. Gerepareerde lekkage laten controleren door derden. De ondergrond bijwerken/vlak maken met een reparatiemiddel. Eventuele hoogteverschillen met de bestaande muurverflaag repareren. De gehele plafondplaat behandelen met structuurverf. Het totale plafond overschilderen met muurverf (in verband met het voorkomen van kleurverschillen).   De deskundige begroot de hiermee samenhangende kosten op € 758,62 inclusief BTW, maar exclusief de reparatiekosten met betrekking tot bestaande lekkages.   Ter toelichting heeft de deskundige nog het navolgende opgemerkt.   Structuurverschil Zoals al is vermeld, zijn er structuurverschillen zichtbaar tussen het gerepareerde gedeelte en het resterende deel van het plafond. Er is geprobeerd met behulp van onder andere structuurverf dezelfde structuur te verkrijgen als het intacte deel van het resterende gedeelte van het plafond. Dit is ten dele niet gelukt. Het gerepareerde deel van het plafond bevindt zich ter plaatse van een raamkozijn van het balkon. Dit betekent dat dit deel door strijklicht belicht wordt. Dit accentueert nog eens extra de aanwezige structuurverschillen. Bovendien krijgt de ondergrond een grove structuur door de opgewerkte reparatieplekken.   Het is een feit dat het nagenoeg niet te verwezenlijken is, een gerepareerd deel van een gestructureerde ondergrond onzichtbaar te repareren, oftewel dezelfde structuur te verkrijgen als het niet gerepareerde intacte deel. Men zal altijd een verschil waarnemen. Helaas heeft men gekozen voor een verkeerde zuinigheid en slechts plaatselijk laten bijwerken met structuurverf. De aannemer heeft dit ook aangeven in zijn offerte. Het is alleen de vraag, wat is acceptabel? Wat is het verwachtingspatroon?   Het bovenstaande in ogenschouw genomen mag gesteld worden dat de structuur op het bestaande plafond voor wat betreft de aangebrachte structuur op zich niet onaardig is benaderd. Het wordt alleen ontsierd – waardoor het opvalt – door de onregelmatigheden van de opgewerkte plekken en door de overgang van oud naar nieuw aangebracht.   Voor wat betreft de delen die onthechten van de ondergrond (opwerken) wil ik opmerken dat deze lijken voort te komen uit vocht uit de ondergrond, ondanks het feit dat er geen vochtkringen zichtbaar zijn. Het opwerken van de verflaag vindt plaats bij gerepareerde plekken. De aannemer heeft volgens de offerte vooraf vochtmetingen uitgevoerd en vochtplekken geïsoleerd. Deze vochtmetingen geven slechts een indicatie van 2 mm in de ondergrond. Het is aannemelijk dat er na de gehele behandeling van het plafond toch nog vocht aanwezig was in het dieper gelegen deel van het beton. Dit opgesloten vocht heeft hierna zijn uitweg gezocht. Een ander mogelijkheid is dat de lekkage nog niet geheel is opgelost. De verkleuring van de kitrand wijst ook in de richting van achtergebleven vocht of nog een geringe lekkage.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De kern van het geschil bestaat uit een verschil van mening tussen de vereniging (bij monde van de bewoner van het desbetreffende appartement) en de ondernemer over de vraag of het resultaat van de werkzaamheden voldoet aan hetgeen in de offerte is aangeboden en door de consument is opgedragen.   De commissie neemt dienaangaande de bevindingen en conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare. Zakelijk weergegeven komen deze er op neer dat het behaalde resultaat ten aanzien van de structuurverschillen blijft binnen de marges van wat mogelijk was. Een resterend structuurverschil wordt extra benadrukt door binnenvallend strijklicht.   Wat bij het geconstateerde mede een rol speelt, aldus de deskundige, is de omstandigheid dat ter plekke van de reparaties delen onthecht zijn geraakt (opwerken). Uit hetgeen de deskundige daarover opmerkt volgt dat dit de ondernemer niet kan worden aangerekend. Bij de door de ondernemer uitgevoerde vochtmetingen heeft deze in de directe ondergrond (voor zover meetbaar) geen bovenmatig vochtgehalte aangetroffen. Er bestond daarom voor wat de ondernemer betreft geen aanleiding om te twijfelen aan de geschiktheid van de ondergrond voor de uitvoering van het werkt of om tot een verdergaande behandeling van de ondergrond dan overeenkomstig de offerte over te gaan.   Wanneer vervolgens blijkt dat dieper in de ondergrond toch nog vocht aanwezig was, dan wel de eerder herstelde lekkages toch niet volledig zijn verholpen, levert dat omstandigheden op die de ondernemer niet kunnen worden aangerekend.   De slotsom luidt dat de commissie geen redenen aanwezig acht om te kunnen oordelen dat de ondernemer ondeugdelijk werk heeft geleverd. In dat geval kan de commissie niet anders beslissen dan na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 4 november 2009.