Geen restitutie aankoopbedrag door beschadigingen product

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Annulering    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 122248/133376

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een uitlaat gekocht en teruggestuurd en wenst het aankoopbedrag terug. De ondernemer voert aan dat de uitlaat beschadigd door de consument is teruggestuurd. De deskundige heeft vastgesteld dat de uitlaat beschadigd en bewerkt is en daardoor niet meer verkocht kan worden. De commissie oordeelt dat de beschadigingen zijn ontstaan nadat de uitlaat naar de consument heeft verstuurd en wijst het verlangde af. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de retourzending van een geleverde uitlaat.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een uitlaat gekocht bij en geleverd gekregen door de ondernemer. De uitlaat bleek niet het juiste type te zijn zodat de consument deze heeft teruggestuurd naar de ondernemer. Volgens de ondernemer is de uitlaat aangepast (geflenst) en weigert hij het aankoopbedrag terug te betalen. De consument noch de scootermonteur heeft iets aan de uitlaat aangepast. De consument eist dan ook terugbetaling van het aankoopbedrag.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft via onze website een uitlaat besteld. Na betaling door de consument hebben wij bij de importeur een nieuwe uitlaat besteld, geleverd gekregen en is deze vervolgens gestuurd naar de consument. Na zeven dagen wordt deze uitlaat door de consument retour gestuurd. Bij controle zien wij dat een deel van de flens is af geslepen, er zit koper – vet op de uitlaat en krassen op de uitlaat zelf waar hij gemonteerd wordt op de cilinder alsmede aan de onderkant van de uitlaat. Dit duidt erop dat geprobeerd is deze uitlaat te monteren. Daartoe gebruikt men ook koper – vet. Kennelijk omdat de uitlaat niet paste is een deel van de uitlaat met de flex afgezaagd. De reden waarom men dit gedaan heeft wordt duidelijk op het moment dat de consument aangeeft dat hij een verkeerde uitlaat besteld heeft. Hij heeft namelijk een scooter met vier kleppen en er is een uitlaat besteld voor een scooter met twee kleppen (2V). Bij de bestelde uitlaat is de aansluiting met de cilinder dikker en iets langer. Om deze uitlaat toch passend te krijgen heeft de consument (of zijn monteur) een stuk van de aansluiting afgezaagd. Dit zal een officiële monteur trouwens nooit doen omdat deze weet dat dit niet gaat lukken. Nadat de uitlaat niet passend was te krijgen heeft de consument waarschijnlijk besloten de uitlaat maar te retourneren.

De consument mag het product uit de verpakking halen om te controleren of het de juiste is. Zo niet, dan mag deze retour gestuurd worden. De consument moet bevestigen de bestelling te hebben gecontroleerd op juistheid. Hij heeft niet aangegeven dat de uitlaat beschadigd was. Pas nadat de ondernemer hem attendeerde op de schade geeft hij aan dat wij waarschijnlijk een gebruikte uitlaat gestuurd hebben, hetgeen de ondernemer betwist.

De uitlaat is door toedoen van de consument onverkoopbaar en onbruikbaar geworden. De consument heeft dan ook geen recht op terugbetaling van de koopsom. Verzocht wordt de klacht ongegrond te verklaren en het verlangde af te wijzen.

Onderzoek door de deskundige
De deskundige van de commissie heeft de uitlaat op 6 januari 2022 onderzocht en zijn bevindingen vastgelegd in een rapport d.d. 14 januari 2022. Dit rapport dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd en ingebracht, alsmede op grond van de bevindingen van de deskundige, stelt de commissie het navolgende vast.

De consument heeft een nieuwe uitlaat besteld en geleverd gekregen die bestemd is voor een scooter met een twee kleppen motor terwijl zijn scooter een vier kleppen motor heeft. Na ontvangst van de uitlaat heeft de consument aan de ondernemer niet aangegeven een beschadigd product te hebben ontvangen doch een en ander pas aangegeven nadat de ondernemer weigerde de aankoopsom terug te betalen omdat deze bij ontvangst van de retourzending een en ander had geconstateerd.

De deskundige constateert op de door de consument 7 dagen na levering retour gezonden uitlaat lichte beschadigingen alsmede bewerking ter hoogte van de bevestigingsflens, waarschijnlijk met een slijpmachine. De uitlaatpijp is hierdoor aan de ingangszijde ingekort. De flens zelf is aan de buitenzijde van de beide gaten afgeslepen. In één van de gaten zit een hoeveelheid koper – vet. Aan één van de bevestigingsbeugels zijn ook sporen zichtbaar die lijken te zijn ontstaan door montage. De uitlaatpijp is door de bewerking ongeveer 5 mm korter geworden en de flens is smaller gemaakt aan het breedste deel van deze flens. Naar het oordeel van de deskundige is de uitlaat door de bewerking niet meer te verkopen.

De commissie neemt de hiervoor door de deskundige weergegeven bevindingen en conclusie over en maakt deze tot de hare.

Met in achtneming van hetgeen hiervoor is overwogen is naar het oordeel van de commissie de vastgestelde beschadiging en bewerking van de uitlaat ontstaan nadat de uitlaat door de ondernemer aan de consument was geleverd en ontvangen en komt ook voor risico van de consument nu hij niet na ontvangst en controle van de uitlaat en overigens zelfs ook niet bij retourzending over deze beschadigingen en bewerking heeft gereclameerd.

Nu tevens vaststaat dat de uitlaat niet meer te verkopen is wijst de commissie de door de consument gevorderde terugbetaling van de aankoopsom af.

De klacht zal dan ook ongegrond worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer mr. S.L.R. van Nuijs, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 25 maart 2022.