Geen schadevergoeding in de vorm van korting; gedwongen winkelnering.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI05-1333

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 juni 2005 via het boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst.

De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor vier personen naar Cala d’Or op Mallorca in Spanje met verblijf in een appartement op basis van logies, voor de periode van 12 juni 2005 tot en met 19 juni 2005 voor de som van € 1.402,–.

Klager heeft op 23 juni 2005 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreid beschreven in aan partijen bekende brieven aan de reisorganisatie.

Door het boekingskantoor is er een fout gemaakt: er blijken op Mallorca diverse accommodaties te zijn die ‘Martha’ heten. Wij zijn na aankomst in een andere accommodatie met die naam ondergebracht dan door ons was geboekt. Na enige tijd bleek dat het boekingskantoor een fout had gemaakt.
Gelukkig konden we na bijbetaling alsnog onze intrek nemen in de beoogde accommodatie en kregen we de meerkosten die daarmee waren gemoeid en de gemaakte taxikosten vergoed van het boekingskantoor. Maar niet voor vergoeding kwam in aanmerking de gevolgschade (zoals extra telefoonkosten) en de emotionele schade.
Daarnaast blijkt dat het boekingskantoor helemaal geen last minute reis tegen absoluut de laagste prijs heeft gegeven, want de korting op het volwassenentarief wordt vrijwel geheel teniet gedaan door de lagere kinderkorting, zodat het prijsverschil slechts € 26,– bedroeg.

Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in de aan partijen bekende brieven aan klager.

Het is juist dat het boekingskantoor een fout heeft gemaakt en de verkeerde accommodatie heeft vastgelegd. Het boekingskantoor erkent die fout en heeft de ter plaatse gemaakte meerkosten vergoed.
Verder is het volgens het boekingskantoor zo dat de kinderprijs weliswaar afwijkt van de catalogusprijs van de reisorganisator, maar in totaal was klager desondanks voordeliger uit. Verder geldt een laagste prijsgarantie voor 24 uur, omdat vantevoren niet duidelijk is of een andere organisatie gaat stunten of niet.

Het boekingskantoor heeft d.d. 7 juli 2005 een vergoeding aangeboden van € 50,– op een volgende boeking.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen staat vast dat het boekingskantoor een foutieve boeking heeft verricht waardoor klager in eerste instantie in de verkeerde accommodatie terecht kwam. Verder staat vast dat het boekingskantoor inmiddels de direct daarmee gemoeide meerkosten heeft vergoed, maar dat klager een extra bedrag wil ontvangen wegens gemaakte telefoonkosten en een vergoeding voor het ondergane ongemak.

Op grond van door partijen verwoorde en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat het boekingskantoor – en als gevolg daarvan de reisorganisator – bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden en kosten heeft moeten maken, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.

Wellicht ten overvloede wordt hier aan het volgende toegevoegd. Noch een reisorganisator noch een boekingskantoor kan er mee volstaan een korting aan te bieden op toekomstige reizen geboekt bij de reisorganisator c.q. het boekingskantoor, omdat er dan sprake is van gedwongen winkelnering. De reisorganisator c.q. het boekingskantoor doet er goed aan in de toekomst dergelijke kortingen ook in contanten aan te bieden, waarbij de commissie zich kan indenken dat een organisatie ‘guller’ zal zijn met een kortingspercentage dan met geld in contanten, omdat het geld direct zal moeten worden uitbetaald, terwijl bij een korting voor de toekomst weer omzet wordt gegenereerd en niet allen gebruik zullen maken van de aangeboden korting. Enkel het feit dat klager slechts een kortingspercentage kreeg aangeboden en geen bedrag in contanten maakt al dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 140,– (welk bedrag inclusief de aangeboden korting van € 50,– op een bij het boekingskantoor te boeken volgende reis is). Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 60,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 6 oktober 2005.