Geen schadevergoeding voor zakelijke schade – 2

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-0119

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een vaste telefoondienst.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat de ondernemer geen deugdelijk functionerende verbinding heeft opgeleverd. Eerst was er een technische storing en later waren er administratieve problemen. Op 20 oktober 2008 heeft de ondernemer bevestigd dat het telefoonnummer geblokkeerd was. De ondernemer heeft de consument medegedeeld dat zij een nieuw telefoonnummer moest aanvragen. Dit wil de consument niet.   De consument verlangt dat de blokkade van haar oude telefoonnummer wordt opgeheven, alsmede vergoeding van haar schade.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 27 augustus 2008 heeft de consument een nieuw abonnement voor telefoon en internet bij de ondernemer afgesloten. De consument wilde haar oude telefoonnummer naar dit abonnement porteren. De portering kan echter pas plaatsvinden nadat het internet is opgeleverd. Dit abonnement is op 25 september 2008 opgeleverd. Omdat het telefoonnummer na beëindiging van het oude abonnement slechts een maand voor de consument beschikbaar gehouden moest worden (artikel 9 van de Beleidsregels Nummerportabiliteit 2008) was dit op 25 september 2008 niet meer beschikbaar. Bij wijze van uitzondering is de ondernemer er in geslaagd het telefoonnummer alsnog voor de consument beschikbaar te krijgen. De consument vordert vergoeding van zakelijk geleden schade. Deze schade komt op grond van artikel 12.13 van de algemene voorwaarden niet voor vergoeding in aanmerking. Bovendien is de ondernemer, door de kosten van het terugkrijgen van het oude telefoonnummer voor zijn rekening te nemen, de consument voldoende tegemoet gekomen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft de klacht van de consument niet weersproken. De klacht van de consument komt de commissie ook niet op voorhand ongegrond voor. De klacht is derhalve gegrond.   Naar moet worden aangenomen, heeft de consument inmiddels haar oude telefoonnummer terug. De commissie hoeft derhalve geen beslissing meer te nemen op het hiertoe strekkende verzoek van de consument.   De commissie is uitsluitend bevoegd geschillen tussen een consument en een ondernemer te behandelen, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten (artikel 3 lid 1 van het Reglement van de commissie). Een consument is de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Hieruit volgt dat een vordering tot vergoeding van zakelijk geleden schade niet kan worden toegewezen.   De commissie acht het redelijk dat de consument een vergoeding ontvangt voor het door haar geleden ongemak en ter compensatie van de door haar gemaakte kosten, waaronder de kosten van het aangetekend versturen van een brief aan de ondernemer. De commissie stelt deze vergoeding in redelijkheid en billijkheid vast op € 65,–.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 65,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 19 juni 2009.