geen sprake van annulering/opzegging van de overeenkomst. Consument is (mede) akkoord gegaan met locatie door het volgen van onderwijs aldaar en betaling

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Beëindiging / opzegging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 104855

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten van de (op initiatief van de consument beëindigde) opleiding Doktersassistente waarvoor de consument zich op 13 augustus 2014 bij de ondernemer heeft aangemeld. 
 
De consument heeft op 14 augustus 2014 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Het standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ten onrechte heeft de ondernemer als plaats waar de consument de opleiding zou gaan volgen Utrecht geregistreerd. Zij had zich aangemeld voor Amsterdam. De ondernemer beloofde dit te wijzigen, maar heeft dat vervolgens niet gedaan. De consument heeft toen (binnen de veertien dagen gedurende welke ze daartoe kosteloos de mogelijkheid had) de inschrijving geannuleerd. Ze wordt echter nog steeds lastig gevallen om onterechte kosten te betalen.
De consument wil dat dit probleem wordt opgelost.

Het standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een dag na haar inschrijving het verzoek gedaan de leslocatie aan te passen naar Amsterdam. Of zo’n verzoek kan worden ingewilligd is afhankelijk van de omstandigheden. In dit geval waren er kennelijk geen mogelijkheden hiertoe. De consument heeft echter een paar weken later de schriftelijke onderwijsovereenkomst, met hierop Utrecht als leslocatie, ondertekend geretourneerd, zonder het punt van locatiewijziging nog aan te roeren. Ze is ook lessen gaan volgen in Utrecht en heeft in dat kader ook opdrachten ingeleverd. Ze heeft zich later ook nog beklaagd over de begeleiding door de docenten. Het geboden onderwijs heeft zij derhalve genoten.

De ondernemer is niet bekend met een annulering binnen twee weken. In haar brief van 14 augustus 2014 vraagt de consument inderdaad om verandering van locatie, maar zij spreekt hierin op geen enkele manier over beëindigen of annuleren.

Daarenboven is de consument door haar latere ondertekening van de overeenkomst alsnog akkoord gegaan met de leslocatie Utrecht en partijen zijn over en weer de overeenkomst gaan uitvoeren. Eerst een half jaar later heeft de consument aangegeven de opleiding te willen beëindigen. Haar is medegedeeld dat dit uiteraard kon, maar dat haar betalingsverplichting onverkort bleef bestaan.

Ter zitting heeft de ondernemer hier nog aan toegevoegd dat er nooit sprake is geweest van een foute registratie. De bevestiging, inclusief de leslocatie, bevat de door de consument zelf ingevulde gegevens.

De beoordeling van het geschil

De commissie oordeelt als volgt.

De consument stelt dat zij haar aanmelding van 13 augustus 2014 binnen twee weken heeft herroepen zodat zij geen verplichtingen jegens de ondernemer meer had. De ondernemer heeft die annulering betwist en de brief van 14 augustus 2014 van de consument aan de commissie getoond. De commissie heeft geconstateerd dat in die brief niet gesproken wordt over een annulering of opzegging. Slechts vraagt de consument of de leslocatie kan worden veranderd. De consument heeft geen andere stukken overgelegd of omstandigheden gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt, waaruit moet worden geconcludeerd dat zij vervolgens alsnog de lesovereenkomst zou hebben beëindigd. Reeds om die reden kan de consument niet worden gevolgd in haar betoog dat zij geen (betalings)verplichtingen heeft jegens de ondernemer.

Daarenboven heeft de consument zich met de ondertekening van de lesovereenkomst van 2 september 2014, ruim twee weken na haar aanmelding, nogmaals uitdrukkelijk verbonden voor de opleiding (te volgen in Utrecht), en de betaling van de kosten ervan. Door het gaan volgen van de opleiding (in Utrecht) heeft zij dit akkoord voor een derde maal bekrachtigd.

Uit de door de consument geaccepteerde voorwaarden van de overeenkomst vloeit voort dat haar opzegging van maart 2015 haar niet bevrijdt van haar (verdere) betalingsverplichtingen jegens de ondernemer. Deze heeft de consument dan ook op goede gronden hierop aangesproken.

De vraag of de registratie van Utrecht als leslocatie een fout van de ondernemer was of niet is in dezen niet relevant. Doordat de consument deze locatie alsnog heeft aanvaard op de wijze als hierboven bedoeld is die discussie immers een gepasseerd station.

De klacht is derhalve ongegrond.

De commissie beslist als volgt.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen,
op 23 september 2016.