Geen sprake van koop op afstand, consument is niet ontvankelijk in klacht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 22226/24958

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over een infrarood heater die zij bij de ondernemer heeft gekocht. De consument geeft aan dat ze met behulp van de heater de kamer niet goed warm krijgt, terwijl zij de heater op advies van de ondernemer heeft gekocht. De ondernemer geeft aan dat het apparaat voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De commissie oordeelt dat hier sprake was van een koop in de winkel en geen koop op afstand. Op grond van het reglement van de commissie heeft zij tot taak geschillen te beslechten die betrekking hebben op de koop op afstand. Nu hier dus geen sprake van is, is de commissie niet bevoegd over dit geschil te beslissen. De commissie verklaart de consument niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de koop van een infrarood heater.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een Thermoray infrarood heater gekocht van de ondernemer. De ondernemer heeft volgens de consument op basis van foto’s en informatie over vloeroppervlak, mate van isolatie, raampartijen en deuren geadviseerd om een apparaat te kopen van 1500 Watt. Ondanks dat advies heeft de consument een apparaat gekocht van 2400 Watt. De consument krijgt de kamer echter niet goed warm.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer stelt zich op het standpunt het apparaat voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De ondernemer heeft niet geadviseerd op grond van een plaatsopname bij de consument.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Artikel 3 van het reglement geschillencommissie thuiswinkel luidt als volgt:

De commissie heeft tot taak geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten, voorzover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten van verkoop op afstand met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of zaken alsmede privacygeschillen.

Met koop op afstand wordt bedoeld alle transacties die niet in een winkel tot stand komen maar bijvoorbeeld per internet of telefoon. (zie: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/thuiswinkel/).

Blijkens de stukken is de consument in de showroom van de ondernemer geweest en is de koopprijs aldaar voldaan met een pinbetaling. De overeenkomst is dus in de winkel van de ondernemer tot stand gekomen zodat van een koop op afstand geen sprake is geweest. Dit betekent dat deze geschillencommissie niet bevoegd is over dit geschil te beslissen

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de consument niet ontvankelijk is in zijn klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer mr. H.F.R. Heemstra, voorzitter, de heer W.H.X. Amian, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 12 februari 2021.