Geen sprake van non-conformiteit bij een specifieke bril naar keuze

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Optiek    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 7112/8217

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een bril aangeschaft. Bij levering vond de consument de bril niet mooi, de glazen waren te dun. De bril voldoet niet aan de verwachtingen van de consument.  De ondernemer heeft de consument meerdere voorstellen gedaan. De consument heeft deze oplossingen niet geaccepteerd, dit was zijn eigen keuze. De ondernemer is zijn verplichtingen nagekomen en heeft de bril volgens afspraak geleverd.

Volledige tekst

In het geschil tussen
[Cliënt], wonende te [plaats] en Optiek Niënhaus gevestigd te Wijchen (verder te noemen: de ondernemer).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Optiek (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 27 november 2019 te Den Haag. Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen. De consument heeft ter zitting in persoon, bijgestaan door zijn partner, zijn standpunt toegelicht. De ondernemer is verschenen in de personen van [naam] en [naam].

Onderwerp van het geschil
Het geschil ziet op de ontevredenheid van de consument over het uiterlijk van de door de ondernemer op 9 maart 2019 voor een bedrag van € 387,– aan hem verkochte zonnebril. De consument heeft enkele dagen na de levering de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De bril die hem geleverd is ziet er anders uit dan toen hij hem uitzocht. De glazen zijn te plat. De ondernemer heeft zelf ook gezegd dat de bril nadat de glazen er in waren gezet niet mooi is. Er is heel veel tijd gestoken in het zoeken naar een oplossing maar uiteindelijk waren die ofwel voor de consument niet acceptabel of wel feitelijk niet uitvoerbaar. De ondernemer heeft uiteindelijk de zonnebril, met de oorspronkelijke glazen erin teruggezet, naar hem opgestuurd. De bril voldoet niet aan de verwachtingen van de consument. Hij heeft niets aan een zonnebril die niet op sterkte is. Hij wil zijn geld terug.

Ter zitting heeft de consument toegelicht dat hij bij het ophalen van de bril wel meteen zijn bedenkingen had, maar die heeft hij toen niet kenbaar gemaakt. Hij hoopte nog aan de bril te zullen wennen. Maar dat pakte niet zo uit. Ten aanzien van de oplossing die de ondernemer uiteindelijk voorstelde aangaande het bestellen van glazen bij een andere leverancier heeft de consument verklaard dat hij de ondernemer heeft gevraagd of dit het door hem ervaren probleem echt zou oplossen en de ondernemer heeft hierop geantwoord dat hij dit niet kon garanderen. De consument heeft zich eigenlijk niet serieus genomen gevoeld in zijn klacht. Nu hij hoort dat het door de ondernemer gedane voorstel wel een oplossing zou kunnen zijn, voelt hij er toch wel voor.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De lezing van de consument van het voorgevallene klopt niet. Bij het uitzoeken van de bril is er met de consument uitvoerig gesproken over de dikte van de glazen, de hardingslaag en de kleur van de glazen. De consument heeft een goed geïnformeerde keuze gemaakt. Toen de consument de bril ophaalde was hij ook heel tevreden. Alles was perfect en hij vond hem mooi, net als de ondernemer. Een week later kwam de consument terug en toen beklaagde hij zich over de glazen. Hij vond ze te plat. Hem is toen uitgelegd dat gegeven de combinatie brekingssterkte en sterkte van de glazen een andere oplossing qua glazen niet mogelijk was. De consument heeft toen aangegeven dat dan maar de gewone glazen terug moesten worden gezet in de bril, zodat hij hem in combinatie met lenzen toch nog kon gebruiken. De ondernemer heeft nog geprobeerd of de glazenfabrikant andere glazen kon leveren, maar dat was niet mogelijk. Bij een andere fabrikant zou dat wel kunnen, hetgeen de ondernemer aan de consument heeft laten weten. Inmiddels was deze echter niet meer voor rede vatbaar. Hij is een paar maal, in het gezelschap van een vrouw, in de winkel geweest en vooral zij maakte veel misbaar. Duidelijk was dat andere oplossingen dan het aankoopbedrag terug niet meer bespreekbaar waren voor de consument. De ondernemer heeft naar zijn mening alles gedaan om de bril naar de zin van de consument te maken. Hij acht zich niet tot meer verschuldigd. Hij meent dat de klacht ongegrond moet worden verklaard.

Ter zitting heeft de ondernemer toegevoegd dat hij thans niet langer bereid is de door hem gevonden oplossing met bij een andere leverancier te betrekken brillenglazen te effecturen. Daarvoor is er teveel gebeurd. Hij voelt zich onheus behandeld en beledigd door de consument en diens vrouw. Andere klanten die in de winkel aanwezig waren wisten ook niet wat ze zagen en hoorden en kwamen er een week later zelfs nog eens op terug.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft niet weersproken dat er uitvoerig met hem is doorgenomen wat de mogelijkheden waren ten aanzien van de dikte van de glazen, de hardingslaag en de kleur van de glazen op het moment dat hij de bril kwam uitzoeken. Hij heeft aan de hand van al die informatie zijn keuze gemaakt en is een koopovereenkomst aangegaan. De ondernemer is de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst nagekomen en heeft een bril conform de overeengekomen specificaties geleverd. Dat de consument de bril, al dan niet bij nader inzien, niet mooi vond is zijn goed recht, maar dit maakt nog niet dat de ondernemer jegens hem is tekortgeschoten. Het was immers de bril die hij besteld had. De ondernemer heeft desondanks zijn best gedaan samen met de consument naar een oplossing te zoeken, die zou maken dat de consument toch tevreden zou zijn met de bril. Dit valt in hem te prijzen. Hij is hierin ook verder gegaan dan uit het oogpunt van serviceverlening van hem zou kunnen worden verwacht. Nog los van alle tijd en aandacht die hij aan de klacht van de consument heeft besteed zou het betrekken van glazen bij een andere leverancier immers ook niet zonder extra kosten voor hem gepaard zijn gegaan. Dat de consument deze oplossing niet heeft geaccepteerd is zijn eigen keuze. Het voorstel is nu vervallen. Er is geen reden waarom de ondernemer er toch nog aan gehouden zou moeten worden. De ondernemer valt al met al geen enkel verwijt te maken.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Optiek, bestaande uit: mevrouw mr C.H. van Breevoort-de Bruin, voorzitter, mevrouw mr. M.A. Arntz en de heer M. Gort, leden, op 27 november 2019.