Geen sprake van ongelijke behandeling; consument voldoet niet aan exameneisen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Examenreglement    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: PON08-0007

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een door de consument bij de ondernemer gevolgde opleiding “Middle Management I” waarmee de consument in oktober 2006 is gestart.   De consument heeft op 24 april 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In juni 2007 heb ik voor mijn examen voor de opleiding “Middle Management I” een onvoldoende gehaald. Mijn (voorafgaande) certificaten heb ik wel met een ruime voldoende gehaald. Achteraf is geconcludeerd door de ondernemer dat de opzet van de examens niet goed aansloot op de leerstof en dat de afgenomen examens niet juist waren. Vervolgens heeft de groep die als tweede examen heeft gedaan (en indien de tentamens plus het examen bij elkaar voldoende waren) alsnog hun diploma gekregen. De eerste lichting – waartoe ik behoor – krijgt dat diploma niet. Ik heb € 150,– moeten betalen voor een onjuist examen en kan nu een herkansing doen voor een bedrag van € 165,–. Ik vind dat ik net als de tweede groep recht heb op mijn diploma. Ik voel mij ongelijk behandeld. Ik beroep mij dan ook op een ongelijke behandeling.   De consument verlangt dat hem alsnog een diploma wordt uitgereikt en dat hetzelfde zal gelden voor de overige examenkandidaten van juni 2007.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is op 2 oktober 2006 bij de ondernemer gestart met de opleiding “Middle Management I”. De opleiding waarvoor de consument zich inschreef viel onder het toen geldende basisexamenreglement en het bijbehorende specifieke reglement. Voor wat de beoordeling betreft gold voor deze opleiding dat tussentijds de modules werden beoordeeld en dat er een afsluitend schriftelijk examen werd afgenomen en dat het cijfer voor dat examen als voldoende moest worden beoordeeld. Op 30 juni 2007 heeft de consument dat examen afgelegd en daarvoor een onvoldoende (vier) gehaald. Op basis daarvan is hem het diploma niet uitgereikt. Conform de geldende reglementen is aan de consument tot tweemaal toe een herkansing aangeboden. Van die mogelijkheden heeft de consument geen gebruik gemaakt. De consument heeft geen bedrag betaald voor een onjuist examen. De consument heeft een examen gedaan volgens het toen vigerende reglement en heeft daarvoor een onvoldoende gehaald. Volgens dezelfde reglementen waarmee de consument akkoord is gegaan, had hij voor een herexamen een bedrag van € 165,– moeten betalen. De consument is niet ongelijk behandeld. Er is geen sprake geweest van een behandeling van de consument die afwijkt van de behandeling van andere studenten uit zijn cohort. Aan alle studenten uit hetzelfde cohort van de consument is een gelijk voorstel gedaan voor wat de reguliere herkansing betreft.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het basisexamenreglement 2006/2007 verwijst in artikel 2 naar het examenreglement van de opleiding waarin staat gespecificeerd op welke wijze getoetst zal worden of de cursist de kennis en vaardigheden heeft verworven die in de eindtermen staan gedefinieerd. In artikel 6 van het reglement voor de opleiding “Middle Management I” zijn een drietal vereisten/voorwaarden vermeld waaraan moet worden voldaan om het diploma te behalen en één van die voorwaarden is het behaald hebben van een voldoende voor het examen. Aan die voorwaarden heeft de consument niet voldaan. De consument is niet ongelijk behandeld omdat één ieder uit zijn cohort op gelijke wijze is behandeld. Met het oude examen zoals dat bij de consument is afgenomen was niets mis. Door een veranderd inzicht en mede vanuit didactisch oogpunt is de opzet van het examen voor het cohort na die van de consument gewijzigd. Het examenreglement is per 1 januari 2008 gewijzigd en gold voor de groepen die examen deden in 2008 en gestart zijn in januari 2007. Aan de consument zijn herkansingsmogelijkheden geboden, maar daarvan heeft hij geen gebruik gemaakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De stelling van de consument dat hij (dan wel zijn groep/cohort) ongelijk is behandeld faalt. Zoals onweersproken door de ondernemer is aangegeven is het gehele cohort van de consument voor wat het examenreglement betreft gelijk behandeld geweest. Dat de ondernemer op enig moment voor een later cohort (dan die van de consument) andere exameneisen is gaan hanteren, staat de ondernemer vrij en betekent niet dat de consument dan wel zijn cohort ongelijk is behandeld. Volgens het voor de consument geldende examenreglement diende hij voor het examen – naast het voldoen aan de overige voorwaarden – een voldoende te behalen alvorens een diploma te kunnen verkrijgen. Aan die voorwaarden heeft de consument niet voldaan, terwijl hij verder heeft nagelaten de hem geboden herkansingsmogelijkheden te benutten. Aldus heeft de ondernemer de consument terecht het diploma geweigerd en kan de consument onder de gegeven omstandigheden geen aanspraak maken op afgifte van een diploma voor de opleiding “Middle Management I”.   Dat betekent dat de klacht van de consument ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen op 11 december 2008.