Geen vergoeding voor kosten juridische bijstand

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Kosten    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0304

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het niet werken van een vaste telefonieverbinding en een zeer langzaam werkende internetverbinding.   De consument heeft een bedrag van € 72,18 niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 36,09 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op of omstreeks eind 2007 sloot de consument een abonnement bij de ondernemer voor internet- en vast bellen. Beide diensten zijn echter tot op heden niet correct werkend door de ondernemer opgeleverd. Het gevolg daarvan is, dat de consument al maanden zonder vaste telefonieverbinding zit en dat er sprake is van een zeer langzaam werkende internetverbinding. De consument heeft diverse keren met de ondernemer contact opgenomen, maar deze reageerde niet of niet afdoende.   Inmiddels heeft de consument zich opnieuw bij [zijn vorige provider] aangemeld. De kosten van heractivering, alsmede de aansluitkosten welke destijds aan de ondernemer werden betaald, wil de consument terug ontvangen van de ondernemer. Ook wenst de consument de ondernemer aansprakelijk te houden voor alle schade als gevolg van genoemde tekortkomingen. Het gaat hierbij om kosten van mobiele telefonie, veelvuldige vruchteloze gesprekken met de klantenservice van de ondernemer, alsmede in hoge mate ondervonden hinder en ongemak. De consument heeft het totaal van deze kosten vooralsnog begroot op € 500,–. Verder wenst de consument met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst tussen partijen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer is bereid de overeenkomst tussen partijen kosteloos te ontbinden. Verder is de ondernemer bereid reeds geïncasseerde abonnementsgelden ten bedrage van € 121,56 aan de consument te crediteren. Voor het overige dient de vordering van de consument volgens de ondernemer te worden afgewezen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht is niet althans onvoldoende weersproken, zodat deze vaststaat.   Over de navolgende aspecten zijn partijen het ter zitting eens geworden:   – de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden per 6 november 2008; – de ondernemer restitueert aan de consument abonnementsgelden voor een bedrag van € 211,69; – voor telefoonkosten helpdesk betaalt de ondernemer aan de consument een bedrag van € 50,–; – het door de consument in depot gestorte bedrag ad € 36,09 wordt aan de consument gerestitueerd; – het door de consument betaalde klachtengeld ad € 50,– komt voor rekening van de ondernemer.   Ter zitting werd er door partijen na enige discussie van uitgegaan, dat de posten ”vergoeding voor het inschakelen van [een monteur] ad € 158,– en ”vergoeding heraansluitingskosten [de huidige provider] ad € 99,95” als vervallen mochten worden beschouwd.   Ten aanzien van de post “vergoeding kosten juridische bijstand ad € 839,–” heeft de commissie ter zitting reeds opgemerkt dat deze post niet voor honorering in aanmerking komt, omdat de rechtsgang bij de commissie, als laagdrempelige procedure, kosten van juridische bijstand nu juist beoogt te vermijden.   Gelet op al het vorenstaande wordt derhalve als volgt beslist.   Beslissing   De commissie acht de klacht van de consument gegrond.   De overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden geacht met ingang van 6 november 2008.   De ondernemer restitueert aan de consument abonnementsgelden ten bedrage van € 211,69.   De ondernemer betaalt aan de consument voor helpdeskkosten een bedrag van € 50,– en voor klachtengeld eveneens een bedrag van € 50,–.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Het door de consument in depot gestorte bedrag ad € 36,09 dient aan de consument te worden gerestitueerd.   Het meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 6 november 2008.