Geen waarschuwing nodig voor hoge kosten door voicemail in buitenland

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Informatie    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-0952

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.   De consument heeft op 16 maart 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Tijdens een verblijf in [het buitenland] ben ik door een onbekende honderden keren gebeld. Die gesprekken zijn steeds doorgeleid naar mijn voicemailbox, waarna ik weer een bericht kreeg dat er een bericht was. Er is echter nimmer iets ingesproken. Aan die “gesprekken” heb ik dus niets gehad. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is mij niet duidelijk. Van de ondernemer heb ik geen duidelijkheid kunnen krijgen. De ondernemer heeft mij nooit gewaarschuwd voor de hoge kosten waardoor ik tijdig maatregelen had kunnen nemen ter voorkoming van verdere kosten. Ik acht de ondernemer aansprakelijk voor deze gang van zaken. In een telefonisch contact met een vertegenwoordiger van de ondernemer is mij toegezegd dat de helft van de nota van € 669,25 zou worden kwijtgescholden. Die toezegging is naderhand door de ondernemer ontkend. Ik moet de hele nota betalen. Dat vind ik niet reëel.   De consument verlangt een creditering van € 330,12.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben stukken overgelegd waaruit blijkt dat alle in rekening gebrachte gesprekken via de simkaart van de consument tot stand zijn gekomen. Wij kunnen helaas niet nagaan wie het is geweest die herhaaldelijk heeft getracht met de in [het buitenland] verblijvende consument in contact te komen. De gesprekken zijn op de gebruikelijke manier via de voicemail verwerkt. De consument had de kosten kunnen voorkomen door zijn voicemail uit te zetten voordat hij naar [het buitenland] vertrok. De kosten zijn gemaakt en moeten betaald worden, hoe vervelend dat ook voor de consument is. Wij hebben getracht na te gaan wie de medewerker is die de consument telefonisch zou hebben toegezegd dat hij slechts de helft van de nota zou behoeven te betalen. De door de consument opgegeven naam is ons echter niet bekend. Medewerkers kunnen ook niet zomaar telefonisch financiële toezeggingen doen. De consument heeft de nota geheel betaald en wil de helft terug. Daar kunnen wij niet aan voldoen, omdat er geen sprake is van door ons gemaakte fouten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie moet de klacht van de consument afwijzen omdat er geen bewijs is geleverd dat als gevolg van door de ondernemer gemaakte fouten de onderhavige voicemailgesprekken tot stand zijn gekomen of in rekening gebracht. Het is bekend dat mobiel bellen in het buitenland duurder is en dat ook voor het gebeld worden in het buitenland moet worden betaald. De consument had de hoge kosten zelf kunnen voorkomen door zijn voicemail uit te zetten voordat hij naar [het buitenland] vertrok. Dat heeft hij zich kennelijk niet gerealiseerd, maar daarvoor mag de ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld. Het verwijt dat de ondernemer de consument had moeten waarschuwen voor de hoge kosten gaat niet op, omdat op het moment waarop gewaarschuwd kan worden, gesteld al dat de ondernemer daartoe verplicht zou zijn, die kosten al (grotendeels) zijn gemaakt.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 7 december 2009.