Geleverde kleur auto verschilt van bestelde kleur

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Private Lease    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 179377/189248

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt erover dat de geleverde auto niet ge juiste kleur heeft en daardoor niet aan de overeenkomst voldoet. De consument verlangt dat de juiste auto alsnog wordt geleverd, er een korting wordt toegepast of het aantal jaarlijks te rijden kilometers wordt verhoogd. Volgens de ondernemer is levering van de juiste kleur niet mogelijk, omdat deze uit het productieprogramma is gehaald door de fabrikant. De ondernemer heeft als compensatie €5,– korting per maand of ontbinding van de overeenkomst aangeboden. De commissie merkt op dat de ondernemer gebonden is aan de beschikbaarheid van kleuren zoals de fabrikant die aanlevert. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 1 december 2021 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot om aan de consument voor de duur van één tot vijf jaar een auto in gebruik te geven, merk Opel, type Corsa-E EV Edition 50kWh, kleur Quartz Grey, tegen betaling van een maandelijkse vergoeding van € 367,– op basis van 12.000 kilometers per jaar en tegen € 0,08 per meerkilometer, met een maximum totaalkilometrage van 150.000 km. De consument heeft op 3 januari 2022 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft niet ter beschikking gesteld wat met de consument is overeengekomen. De auto heeft niet de overeengekomen kleur. De ondernemer heeft aangeboden om een korting toe te passen op de leasesom, maar die korting gaat volgens de consument niet ver genoeg.

De consument verlangt dat alsnog een auto in de juiste kleur ter beschikking wordt gesteld, dan wel een korting wordt verleend op de leasesom of het aantal jaarlijks te rijden kilometers wordt verhoogd naar 25.000.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft in opdracht van de consument de auto in december 2021 besteld bij de importeur in de kleur Quartz Grey. Deze kleur is buiten medeweten van de ondernemer door de fabrikant uit het productieprogramma gehaald en vervangen door een licht gewijzigde grijstint met de benaming Aluminium Grey. Derhalve was levering in de kleur Quartz Grey niet meer mogelijk.

De consument heeft de auto op 11 mei 2022 in gebruik genomen waarmee het leasecontract formeel is gestart. Op 23 mei 2022 heeft de consument melding gemaakt van het feit dat de kleur afweek van de bestelde kleur. Omdat levering in de oorspronkelijk bestelde kleur onmogelijk is, heeft de ondernemer getracht te komen tot een voor de klant acceptabele oplossing door een korting van € 5,- per maand op het leasetarief aan te bieden, dan wel een ontbinding van het contract, dat wil zeggen: alleen naar rato meer gereden kilometers of niet gemelde schades bij inlevering worden verrekend, indien hiervan sprake zou zijn.

Ten slotte is ook nog voorgesteld om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en een nieuwe auto te bestellen in een kleur die wel leverbaar en voor de klant acceptabel is. In het kader van de laatste oplossing is met de consument ook nog gesproken over een duurdere zogenaamde GS-line uitvoering. Gezien het feit dat dit een compleet andere uitvoering betreft met een hogere catalogusprijs is ook het maandelijks leasetarief hoger dan het huidige tarief. Dit was voor de consument niet acceptabel.

Gezien het feit dat de ondernemer bereid is om het huidige contract kosteloos tussentijds te ontbinden om de klant in de gelegenheid te stellen een auto te rijden in de door hem gewenste kleur en hiervoor een nieuw contract af te sluiten, is zij van mening er alles aan te doen de klant tevreden te stellen. Een en ander uiteraard binnen de grenzen van wat er qua aanbod van de autofabrikant(en) mogelijk is. De ondernemer blijft bereid deze oplossingsrichting verder uit te werken, maar komt daar met de consument niet uit.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument rijdt nog steeds in de afgeleverde auto. De leasetermijnen worden netjes betaald. De korting wordt daar niet op toegepast, want daar is de consument niet mee akkoord gegaan.

Ook nu is er weer sprake van een wijziging met betrekking tot de beschikbaarheid van kleuren. ‘Aluminium Grey’ is bij de importeur ook alweer veranderd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennisgenomen van de verschillende foto’s die zich in het dossier bevinden, zowel van de bestelde tint als van de geleverde tint, met name ook van de foto die door de ondernemer in het geding is gebracht en waarop twee auto’s met de verschillende lakkleuren staan afgebeeld. Onmiskenbaar is dat de kleur op de rechter auto lichter van tint is dan de kleur op de linker auto. De commissie is echter van oordeel dat dit verschil niet van dien aard of dusdanig ernstig is dat dit op enigerlei wijze consequenties heeft voor de veiligheid of het gebruik van de auto of de uitstraling daarvan.

Dat de consument vanuit esthetisch oogpunt liever een andere tint had gehad, geeft de commissie op zich geen aanleiding om te oordelen dat de leaseovereenkomst ontbonden zou moeten worden of dat de consument op enigerlei wijze financieel nadeel ondervindt.

Daarbij merkt de commissie op dat de ondernemer gebonden is aan de beschikbaarheid van kleuren zoals de fabrikant die aanlevert.
De ondernemer heeft aangevoerd dat buiten diens medeweten de bestelde kleur door de fabrikant uit het productieprogramma is gehaald en is vervangen door een licht gewijzigde grijstint met de benaming Aluminium Grey. In dat geval kan de ondernemer de auto ook niet meer in de bestelde tint in gebruik geven. De slotsom luidt dat de commissie de klacht ongegrond oordeelt. Beslist wordt dan als hierna vermeld.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Private Lease, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, en de heer drs. C.J. Bal en mevrouw J.M.A. van Haren, leden, op 28 november 2022.