Geluidsoverlast door festival. Niet tijdig geklaagd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 85917

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 31 juli 2013 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Monte Gordo in Portugal met verblijf in een appartement op basis van logies, voor de periode van 20 december 2013 t/m 3 januari 2014 voor de som van € 1.313,–.

Klager heeft op 28 januari 2014 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreid beschreven in aan partijen bekende brieven respectievelijk e-mails aan de reisorganisator.

Tijdens ons verblijf in de laatste week van december 2013 stond er in de plaats waar we verbleven een feesttent die gedurende vijf dagen en nachten voor heel veel geluidsoverlast zorgde. Het werd onleefbaar in ons appartementencomplex dat zo ongeveer in het hart van het gebied lag. Pas na het weekeinde van 28 en 29 december konden we de reisleiding bereiken, maar na vier doorwaakte nachten was een eventuele verhuizing voor ons fysiek en psychologisch niet meer mogelijk en feitelijk zinloos omdat we bijna vertrokken en de geluidsoverlast volgens het festivalprogramma nog slechts één dag en nacht zou duren.
De reisorganisator had kunnen weten dat er sprake kan zijn van geluidsoverlast, want het is een soort traditie want het was de derde keer dat dit festival plaats vond.
Ik beroep me op artikel 15 ANVR-reisvoorwaarden 2013 aangaande de aansprakelijkheid van de reisorganisator.

Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in de aan partijen bekende brieven respectievelijk e-mails aan klager.

Het is spijtig dat klager zoveel geluidsoverlast heeft ondervonden. Maar evenementen en festivals ter plaatse die buiten de accommodaties om worden georganiseerd vallen buiten onze invloedssfeer. Bovendien verbleef klager in de grootste badplaats van de Oost-Algarve, in een accommodatie direct aan de boulevard in de drukste periode van het jaar. Het zal duidelijk zijn dat dan een rustig verblijf niet kan worden gegarandeerd. Daar komt bij dat op 30 december, toen klager het spreekuur van de reisleiding bezocht, een alternatief is aangeboden en dat is later nog eens schriftelijk bevestigd, maar klager heeft dat aanbod geweigerd. Overigens begon het festival op 27 december en had klager al op 28 december de reisleiding ter plaatse kunnen benaderen, want het mobiele nummer was bekend. Bovendien had hij naar Nederland kunnen bellen. We hebben accommodaties in circa 40 plaatsen en kunnen in de reisbrochure niet per week per accommodatie aangeven welke activiteiten ter plaatse worden ontwikkeld en welke consequenties dat eventueel kan hebben. Dat is ook niet mogelijk omdat activiteiten pas in een laat stadium worden ontwikkeld.
Het klopt dat de laatste drie jaar een vergunning voor een eindejaarsfeest is afgegeven, maar klachten hebben ons niet eerder bereikt. De jaren daarvoor zijn er geen activiteiten ontplooid en het is niet op voorhand te zeggen of een vergunning wordt aangevraagd en of de gemeente dan een vergunning zal verlenen. Als reisorganisator zijn we niet betrokken bij de besluitvorming en wij zijn pas op de hoogte gekomen bij de opbouw van het podium c.q. de feesttent. Om een indruk te geven: in de betreffende week waren er 268 appartementen door onze organisatie verhuurd en enkel klager heeft een klacht ingediend.
Wat betreft art. 15 ANVR-reisvoorwaarden valt er op te wijzen dat de geluidsoverlast niet viel te voorzien en aan een derde is toe te rekenen. Bovendien zijn wij niet tijdig op de hoogte gesteld van de klacht zodat we niet direct een oplossing konden aanbieden. Toen we op de hoogte kwamen is er direct een alternatief geboden, maar klager wilde kennelijk financiële genoegdoening.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Voorop gesteld moet worden dat klager in een drukke periode (laatste week van het jaar) in de grootste badplaats van de Oost-Algarve in een accommodatie direct aan de boulevard verbleef. In een dergelijk geval dient een reiziger er rekening mee te houden dat sprake kan zijn van geluidsoverlast.
In dit geval was inderdaad sprake van geluidsoverlast en volgens klager van een buitengewoon niveau. Een en ander zou te maken hebben met een festival dat plaats vond van 27 tot en met 31 december 2013.

Vaststaat dat de reisorganisator niet betrokken is bij de organisatie van dat festival. Het betreft door derden ontwikkelde activiteiten, waarvoor de reisorganisator niet zonder meer aansprakelijk is. Klager heeft gesteld dat het festival voor de derde maal is georganiseerd en dat de reisorganisator daarom daar de aandacht op had moeten vestigen, maar de reisorganisator heeft daartegenover gesteld dat onduidelijk is of een festival zal worden georganiseerd en of de gemeente een vergunning zal verlenen.

Met de reisorganisator is de commissie van oordeel dat niet gesproken kan worden van een traditie in de vorm van een jaarlijks terugkerende gebeurtenis, terwijl evenmin van de reisorganisator behoefd te worden verwacht –temeer omdat dit nagenoeg onmogelijk is- dat gedetailleerd wordt aangegeven welke activiteiten in welke plaats op welk moment worden georganiseerd. Wie in de laatste week van december afreist naar een grote toeristenplaats en een onderkomen heeft midden in het centrum dient zich ervan bewust te zijn dat daar activiteiten kunnen worden ontplooid en dat dit belemmeringen c.q. overlast met zich mee kan brengen.

Voorts meent de commissie dat als de door hem ervaren overlast dusdanig is dat sprake is van slapeloze nachten, klager al bij de aanvang van het festival actie had dienen te ondernemen. Daarbij is onweersproken gebleven dat het kantoor van de reisorganisator ter plaatse weliswaar in het weekeinde is gesloten, maar klager over de mobiele nummers van de hostesses kon beschikken en zo nodig ook contact had kunnen opnemen met het in Nederland gevestigde hoofdkantoor van de reisorganisator. Dat klager zich pas op een laat moment tot de vertegenwoordiger van de reisorganisator ter plaatse richt en dan stelt geen waarde meer te hechten aan een omboeking heeft klager aan zichzelf te wijten en kan de reisorganisator niet euvel worden geduid.

Al met al is de commissie van oordeel, dat klager zijn klachten niet tijdig aan de accommodatieverschaffer, de hostess of een andere vertegenwoordiger van de reisorganisator heeft medegedeeld, zodat klager de reisorganisator niet in voldoende mate de gelegenheid heeft gesteld ter plaatse de nodige voorzieningen te treffen om de ongemakken op te heffen.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 22 juli 2014.