Gemiste pelgrimsreis omdat klager te laat bij vertrekpunt bus was. Reisorganisator heeft er voldoende aan gedaan om desondanks klager aan de reis deel te laten nemen.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Vervoer    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 91694

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 januari 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een pelgrimsreis naar Rome, Italië, voor twee personen, per vliegtuig en met verblijf in [naam verblijf] te Rome, gedurende de periode van 9 tot en met 15 september 2014, voor de som van € 1.718,–.

De reis is niet doorgegaan.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.

Klager en haar partner hebben de bus naar Schiphol gemist en daardoor is de reis niet doorgegaan.
De bus zou om 3:30 uur vertrekken. Toen klager en haar partner om 3:25 uur bij het vertrekpunt van de bus in Diessen arriveerden, was de bus al vertrokken, zonder te checken of iedereen aanwezig was. Klager heeft toen met de reisleider gebeld, die al op Schiphol bleek te zijn. Hij zou met de chauffeur overleggen. Na 10 minuten heeft klager weer gebeld omdat de reisleider de mobiele telefoonnummers niet bij zich bleek te hebben. De reisleider stelde klager voor om zelf naar Schiphol te komen, eventueel zich te laten brengen. Voor klager en haar partner (79 en 80 jaar) was dit een onmogelijke opgave. Zij zijn toen aangeslagen naar huis gegaan en hebben de bagage uitgepakt. Vervolgens werd klager om 9:00 uur door de chauffeur gebeld om excuses aan te bieden. Om 13:00 uur belde de reisorganisator met de vraag of klager en haar partner alsnog naar Schiphol wilden komen voor een latere vlucht. Ook dat was voor klager niet haalbaar omdat de bagage al was uitgepakt en Schiphol slecht bereikbaar was na een verkeersongeluk.

Ter zitting heeft klager nog het volgende verklaard.

Klager bestrijdt de accuraatheid van het overzicht van de busmaatschappij.

Klager heeft met de familie in de bus besproken of deze hebben gemeld dat klager en haar partner aanwezig waren. De betreffende familieleden hebben dit ontkend.

Klager heeft 10 minuten nadat de bus was vertrokken met de reisleider gebeld.

Klager verlangt terugbetaling van de reissom.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.

Uit een overzicht van de busmaatschappij blijkt dat de bus niet om 3:25 uur is vertrokken, maar om 3:32 uur. Derhalve na het in de reisbescheiden vermelde tijdstip van 3:30 uur. Klager heeft nimmer het tegendeel bewezen. Tijdens de voorbereidende bijeenkomst en in de reisbescheiden is gevraagd ruim op tijd aanwezig te zijn. Klager en haar partner waren simpelweg te laat. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om (ruim) op tijd te zijn voor vertrek. Bovendien hebben familieleden van klager bij het instappen aangegeven dat klager en haar partner aanwezig waren. De vier namen [naam consument] werden toen afgevinkt op de lijst.

Pas om 4:00 uur heeft klager vervolgens contact opgenomen met de reisleider, die heeft aangegeven dat klager en haar partner op eigen gelegenheid naar Schiphol konden komen. Waarom klager zo lang heeft gewacht is een raadsel. Bovendien is geen contact opgenomen met het duidelijk in de reisinformatie aangegeven noodnummer. De reisleider heeft toen direct de vertegenwoordiger van de groep (de parochie) gebeld, maar de bus was toen al bijna in Den Bosch en omkeren was geen optie meer omdat dan de vlucht zou worden gemist. Daarop heeft de reisleider het noodnummer gebeld, waarna een medewerkster contact met klager heeft gezocht.
Om 4:17 uur, 4:34 uur en 13:15 uur is er vervolgens telefonisch contact geweest met klager. Dit blijkt uit het overzicht van [naam telefoonaanbieder]. Daarbij is aanvankelijk aangeboden dat zij op eigen gelegenheid naar Schiphol zouden reizen en dat de extra vervoerskosten zouden worden vergoed. Klager wilde dit niet: “de bus moest maar terugkomen”. Om 13:15 uur is nog aangeboden om de reis om te boeken naar een avondvlucht, zodat klager en haar partner de reis gewoon zouden kunnen maken. Dit is geweigerd. Het verkeersongeval op de A2 was niet van dien aard dat klager niet naar Schiphol kon reizen.

De reisorganisator is van mening dat klager en haar partner het aan zichzelf te wijten hebben dat zij de reis niet hebben gemaakt. Zij waren te laat en hebben geen gebruik gemaakt van de aangeboden alternatieven. Bovendien hebben zij zeer lang (een half uur) gewacht met bellen, en dan ook nog eens naar de verkeerde persoon.

De reisorganisator is voorts van mening dat klager zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen zoals die voortvloeien uit de ANVR Reisvoorwaarden; de meldingsplicht in artikel 15.2 en artikel 19.1; de plicht de schade te beperken in artikel 18.3. Voorts is in de reisinformatie vermeld dat men niet het recht heeft om zelf een andere accommodatie te zoeken of naar huis te gaan als men niet eerst de reisorganisator in de gelegenheid heeft gesteld om ter plaatse een passende oplossing voor de klacht te vinden. Strekking daarvan is dat men in dat geval geen recht heeft op schadevergoeding.
De reisorganisator is voorts van mening zelf wel aan zijn plicht tot het leveren van hulp en bijstand te hebben voldaan te hebben voldaan (artikel 16 ANVR Reisvoorwaarden) door oplossingen aan te dragen.

Doordat klager zonder overleg met de reisorganisator naar huis is gegaan en niet heeft willen meewerken aan de geopperde oplossingen stelt de reisorganisator zich op het standpunt dat klager feitelijk heeft geannuleerd vanwege een aan hemzelf toerekenbare oorzaak, met als gevolg dat annuleringskosten verschuldigd zijn conform artikel 12 ANVR Reisvoorwaarden.
Ter zitting heeft de reisorganisator er nog op gewezen dat het overzicht van de busmaatschappij afkomstig is van de tachograaf en derhalve correct.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Van een reiziger mag worden verwacht dat deze in een situatie als de onderhavige, waarbij men in het kader van een groepsreis door een bus wordt opgehaald bij een opstappunt, ruim voor de afgesproken vertrektijd aanwezig is. De commissie acht bewezen dat de bus niet te vroeg is vertrokken. Dus klager en haar partner waren niet ruim op tijd en zelfs te laat bij het afgesproken opstappunt. De commissie acht het wel mogelijk dat er een misverstand is opgetreden bij de controle van de namen, waarbij klager en haar partner ten onrechte als aanwezig zijn genoteerd omdat de eveneens meereizende familieleden wel aanwezig waren. Dit valt mogelijk de reisorganisator aan te rekenen, maar dit neemt niet weg dat klager en haar partner te laat waren.

Vervolgens is er diverse malen telefonisch contact geweest met de reisleider en de reisorganisator en heeft de reisorganisator voorstellen gedaan om de groep na te reizen en op die manier alsnog aan de reis te kunnen deelnemen. Klager en haar partner zijn om hen moverende redenen niet op deze voorstellen van de reisorganisator ingegaan.

Dat valt de reisorganisator niet aan te rekenen.
 
Gelet op het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende is de commissie van oordeel dat de reisorganisator voldoende heeft gedaan om klager en haar partner toch nog aan de reis te laten deelnemen, nadat klager en haar partner door eigen verzuim de transferbus naar Schiphol hadden gemist.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De klacht is ongegrond.

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 26 februari 2015.