geschil over al dan niet garantie op geleverde, groenblijvende leibomen

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 95613

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in september/oktober 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst voor het leveren van materialen en het verrichten van werkzaamheden (tuinrenovatie) voor in totaal € 6.200,– inclusief BTW. Het werk is opgeleverd in december 2014.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
De ondernemer heeft 18 dure tegels mee terug genomen maar niet verrekend in het eindbedrag.
De drie geplaatste leibomen zijn van een verkeerde soort (Photinia). Binnen een jaar is een van de bomen dood en een bijna dood ondanks dat de bomen goed door de consument zijn verzorgd. De ondernemer weigert in strijd met de garantie om kosteloos nieuwe bomen te leveren en te planten.

Ter zitting van de commissie heeft de consument aangegeven dat zij voor aanvang van het werk een foto is getoond van lei-linden en dat zij er van uitging dat dergelijke bomen zouden worden geleverd. Ook is er toen over gesproken dat het moest gaan om groenblijvende bomen.
De consument heeft een bedrag van € 375,– onbetaald gelaten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer is van mening dat hij de juiste bomen heeft geleverd. De soort staat ook vermeld op de overeenkomst die tussen partijen is gesloten. De consument wenst groenblijvende bomen. Een lei-linde is niet groenblijvend. De ondernemer ontkent dat er op enig moment een foto met een lei-linde is getoond. De ondernemer betoogt dat de consument hem in een zodanig laat stadium heeft gewaarschuwd over de problemen met de bomen, dat hij niet meer in de gelegenheid was om er iets aan te doen. Daarnaast dient de consument de bomen goed te verzorgen. Op beide punten is de consument nalatig geweest zodat geen beroep kan worden gedaan op de garantie.

Met betrekking tot de tegels merkt de ondernemer op dat de consument het plantvak heeft vergroot waardoor er minder tegels zijn verwerkt dan geoffreerd. De tegels waren echter al aangevoerd en moesten dus weer worden afgevoerd. Er zij sowieso meer tegels aangevoerd dan nodig was omdat de ondernemer per vastgestelde eenheid moest bestellen en er volgens het oorspronkelijke tuinontwerp sprake zou zijn van veel zaagwerk in verband met maatvoering. Door de wijziging is er uiteindelijk op hele tegelmaat gewerkt.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld:

“Vaktechnisch oordeel

Gaarne uw bevindingen en uw vaktechnisch oordeel over de oorzaak van de klacht(en).

–  Van de 3 geleverde en geplante bomen maat 18-20 is er een afgestorven. (…). De wortelpruik vertoont een afgekapte hoofdwortel die nog max. 20 cm lang is. Er zijn weinig haarwortels of ver-takkingen te zien. De geleverde bomen (Photinia’s) zijn geen leibomen, zoals aangeboden in de prijsaanbieding. (…).
–  Vaktechnisch c.q. volgens de kwaliteitsnormen voor boomkwekerij producten moeten bomen in de maat 18-20 (indien geleverd in pot) een wortelpruik hebben in doorsnede van 55 cm. Deze bomen hebben een wortelpruik die max. 45 cm. in doorsnede is. Daarnaast voldoen de bomen niet aan de kwaliteitseis voor leibomen. Leibomen in de maat 18-20 zijn voorgeleid en hebben minimaal 3-4 etages.
–  De takken van de etages moeten horizontaal geleid zijn t.o.v. de stam en zijn 40-50 cm. van elkaar verwijderd. De lengte van de takken is minimaal 100 cm. Het geheel is voorzien van een raamwerk van bamboe.
–  Het afsterven van de boom is ontstaan omdat tijdens dagen met hoge temperaturen de boom onvoldoende water kan opnemen omdat er te weinig haarwortels aanwezig zijn. Het gevolg is dat de bladeren verdrogen en afsterven.
–  De consument en ondernemer verschillen van mening over de gemaakte afspraak welk soort leiboom geleverd zou worden. De consument overlegt een foto waarop lei lindes (Tillia pallida) staan afgebeeld en die ter inzage is gegeven, naast de ontwerptekening van de tuin tijdens de offerte afspraak. De ondernemer zegt dat hij deze foto nooit heeft gezien.
–  De onder de dode boom aangeplante beukenhaag vertoont geen vorm van uitdroging.
–  Door de ondernemer zijn ongeveer 13 m2 Marlux tegels geleverd en gelegd. Aangeboden in de offerte 15 m2. I.v.m. zaagwerk en eventuele breuk / beschadigingen is verrekening van minderwerk niet van toepassing.

5. Omvang van de klacht

Is naar uw vaktechnisch oordeel de omvang van de geconstateerde gebreken:
x ernstig

6. herstel

Is herstel technisch mogelijk : x
Zo ja, welke technische oplossing(en) is (zijn) er mogelijk:
–  De 3 aanwezige leibomen (2 gezonde bomen en een afgestorven boom) verwijderen en afvoeren.
–  Het leveren en planten van 3 nieuwe voorgeleide leibomen in de maat 18-20, conform de voor-noemde kwaliteitsnormen. De aanwezige beukenhaag opnemen en na het herplanten van de nieuwe bomen, deze terug plaatsen.

(…)

Wat zullen de herstelkosten hiervan zijn:

3 stuks leveren leibomen Photinia’s voorgeleid 18-20 met draadkluit  €2250,–
12 manuren t.b.v. herstel en plantwerk      € 630,–

Alternatief :
3 stuks leveren van leilinde Tillia pallida voorgeleid 18-20 met draadkluit € 1260,–

Ruimte voor een eventuele toelichting op het deskundigenrapport:
De ondernemer geeft aan tijdens het bezoek dat de bomen geleverd zijn in pot.
Na het vrij graven (halve omtrek) van de wortels, voldoet het beeld niet aan de wortelvorming van een in pot gekweekte boom.”

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Allereerst dient de door de consument opgeworpen vraag te worden beantwoord of de ondernemer al dan niet de “verkeerde” soort bomen heeft geleverd en geplant.
Nu in deze procedure geen plaats is voor nadere bewijslevering dient de commissie deze vraag te beantwoorden aan de hand van de overgelegde bescheiden, alsmede hetgeen ter zitting door partijen is aangevoerd.

De offerte van 9 september 2014 vermeldt uitdrukkelijk dat 3 stuks lei Photinia’s worden geleverd en ingeplant. Dat op enig moment een foto is getoond met daarop afgebeeld lei-lindes en toen – impliciet of expliciet – tussen partijen is overeengekomen dat – in afwijking van het eerder geoffreerde – lei-lindes zouden worden geleverd, wordt ontkend door de ondernemer en kan om die reden niet als vaststaand in deze procedure worden aangenomen. Een aanwijzing dat de juiste boomsoort is geleverd vindt de commissie voorts in het feit dat de consument aangeeft dat een groenblijvende boom diende te worden geplant. Een Photinia is immers groenblijvend en een lei-linde is dat niet.

De commissie volgt de deskundige niet in diens oordeel dat alle drie geleverde Photinia’s niet aan de daaraan te stellen eisen voldoen en om die reden allemaal moeten worden vervangen, maar volgt de deskundig wel in diens visie dat de oorzaak van het afsterven van een van de drie bomen is gelegen in de gebrekkige kwaliteit van die specifieke boom en niet aan de consument is aan te rekenen. In zoverre is de ondernemer toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De commissie acht het passend dat de ondernemer, zoals hierna in de beslissing verwoord, in de gelegenheid zal worden gesteld om deze tekortkoming te herstellen.

De commissie is van oordeel dat de verwijten van de consument voor zover die betrekking hebben op de geleverde tegels geen doel treffen. De offerte vermeldt een te leveren hoeveelheid van 15 m2 tegels terwijl de deskundige heeft vastgesteld dat er uiteindelijk 13 m2 is gelegd. Los van de verklaring die de ondernemer daarvoor heeft gegeven, acht de commissie deze afwijking niet ongebruikelijk groot. Van een tekortkoming die de ondernemer kan worden aangerekend is geen sprake.

Ter zitting heeft de consument erkend dat zij nog een bedrag van € 375,– niet heeft betaald aan de ondernemer. De commissie stelt vast dat dit alsnog dient te geschieden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht deels gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer levert een leiboom van de soort Photinia en verricht de bijbehorende inplantwerkzaamheden, zoals oorspronkelijk overeengekomen.

De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van twee maanden na de verzenddatum van dit bindend advies, danwel op een datum die nader tussen partijen wordt overeengekomen.

De consument dient de ondernemer in de gelegenheid te stellen aan zijn verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

De commissie wijst het door de consument meer of anders verlangde af.

De consument betaalt aan de ondernemer een bedrag van € 375,–.

Betaling van dit bedrag dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de consument bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 115,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 18 september 2015.