Gesprek met advocaat tijdens advocatenspreekuur. Geen opdrachtverlening door cliënt.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Advocatuur    Categorie: Opdracht    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ADV08-0104

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de onbetaalde declaratie die de advocaat voor zijn werkzaamheden bij de cliënte in rekening heeft gebracht.   De cliënte heeft het door de advocaat gevorderde bedrag van € 187,73 niet aan de advocaat voldaan. Dit bedrag is overeenkomstig het Reglement van de commissie in depot gestort.   Standpunt van de cliënte   Het standpunt van de cliënte luidt in hoofdzaak als volgt.   De cliënte heeft de advocaat gevonden via advocatenspreekuur voor gratis advies. Zij heeft dit ook duidelijk gemaakt bij de afspraak met de secretaresse. De cliënte heeft geen advies gekregen van de advocaat; wel heeft zij haar adresgegevens aan de advocaat verstrekt en de huwelijkse voorwaarden op het kantoor van de advocaat achtergelaten. De cliënte heeft hooguit 15 minuten op het kantoor van de advocaat doorgebracht. Twee dagen later heeft de cliënte een brief ontvangen van de advocaat inhoudende dat zij hem opdracht had gegeven haar echtscheiding te regelen. De cliënte betwist echter dat zij de advocaat deze opdracht heeft verstrekt. Ter zitting heeft de cliënte haar excuses aangeboden omtrent de onvriendelijke kwalificaties die zij op het klachtenformulier heeft toegedicht aan de advocaat.   Op grond van het vorenstaande verzoekt de cliënte de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen. Desgevraagd heeft de cliënte ter zitting verklaard dat zij geen schadevergoeding vordert, doch de commissie verzoekt te bepalen dat zij aan de advocaat niets is verschuldigd.   Standpunt van de advocaat   Het standpunt van de advocaat luidt in hoofdzaak als volgt.   De advocaat stelt zich op het standpunt dat de cliënte hem heeft verzocht haar in de echtscheidingsprocedure bij te staan. De cliënte heeft aan de advocaat een origineel afschrift van de akte houdende huwelijkse voorwaarden ter bestudering overhandigd. De cliënte heeft daarbij aangegeven dat zij eerst nog het één en ander wenste te bespreken met haar ex-echtgenote alvorens de advocaat zou overgaan tot het formuleren van een verzoekschrift strekkende tot echtscheiding. Bij brief van 6 maart 2008 heeft de advocaat de opdracht bevestigd. Eerst op 12 maart 2008 heeft de cliënte aan de secretaresse van de advocaat telefonisch meegedeeld dat zij de opdracht intrekt. De advocaat stelt dat een opdracht die niet is gegeven, zoals de cliënte stelt, ook niet te behoeft te worden ingetrokken. Inmiddels had de advocaat werkzaamheden verricht in die zin dat hij de huwelijkse voorwaarden reeds had bestudeerd.   Op grond van het voorgaande verzoekt de advocaat de commissie te bepalen dat de cliënte de onbetaalde openstaande declaratie ter grootte van € 187,73 dient te voldoen.   Beoordeling van het geschil   Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de commissie het volgende.    Centraal staat de vraag of de cliënte aan de advocaat de opdracht heeft gegeven om haar belangen te behartigen in een echtscheidingsprocedure. Naar het oordeel van de commissie dient deze vraag ontkennend te worden beantwoord, waarbij zij als volgt overweegt.   Vaststaat dat de cliënte, nadat zij de website van ‘advocatenspreekuuramsterdam’ had bezocht, zich voor juridisch advies omtrent de huwelijkse voorwaarden heeft gewend tot de advocaat. De cliënte heeft een gesprek gehad met de advocaat en zij heeft de akte van huwelijkse voorwaarden ter bestudering achtergelaten bij de advocaat. Voor de commissie is niet komen vast te staan wat de cliënte en de advocaat dienaangaande hebben afgesproken. De commissie is van oordeel dat in het geheel niet is gebleken dat de cliënte de opdracht aan de advocaat heeft verstrekt om haar bij te staan in de echtscheidingsprocedure, zoals door de advocaat is gesteld. De advocaat heeft – naar het oordeel van de commissie – zijn stelling op geen enkele wijze onderbouwd. Weliswaar stelt de advocaat dat hij de opdracht van de cliënte heeft gekregen, doch de cliënte heeft de secretaresse telefonisch bericht dat zij de relatie wenst te beëindigen. Bij brief van 26 maart 2008 heeft de cliënte het vorenstaande aan de advocaat schriftelijk bevestigd. Het feit dat de cliënte eerst op 12 maart 2008, derhalve 5 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging op 7 maart 2008 contact opneemt met de secretaresse van de advocaat, komt de commissie niet onredelijk voor mede gelet op de onweersproken stelling van de cliënte ter zitting dat zij enige dagen de stad uit was. Ook de juistheid van de stelling van de advocaat dat hij heeft gedeclareerd ter zake de bestudering van de huwelijkse voorwaarden, is de commissie niet gebleken. Deze stelling kan derhalve evenmin doel treffen. De commissie overweegt voorts dat op de website van ‘advocatenspreekuuramsterdam’, waarbij het kantoor van de advocaat is aangesloten, staat vermeld: ”Iedereen die daar behoefte aan heeft kan hier binnenlopen en, zonder dat daar kosten aan zijn verbonden, vragen om juridisch advies”. De commissie is van oordeel dat indien de advocaat zich op een zodanige wijze presenteert aan mogelijke cliënten, van hem mag worden verwacht dat hij cliënte ervoor gewaarschuwd zou hebben dat aan de bestudering van de huwelijkse voorwaarden wél kosten waren verbonden.   Het geheel overziende is de commissie van oordeel dat de advocaat in deze niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat mag worden verwacht en dat de klacht van de cliënte gegrond is. Gelet op het vorenstaande ziet de commissie aanleiding te bepalen dat de cliënte niets aan de advocaat verschuldigd is. Mitsdien zal het door de cliënte in depot gestorte bedrag aan haar worden gerestitueerd. Nu de klacht van de cliënte gegrond wordt verklaard ziet de commissie daarin aanleiding de advocaat te veroordelen tot vergoeding van het klachtengeld derhalve een bedrag van € 50,–. Bovendien dient de advocaat – overeenkomstig het reglement van de commissie – een bijdrage van € 115,– in de behandelingskosten aan de commissie te voldoen.   Derhalve dient als volgt te worden beslist.   Beslissing   De commissie bepaalt dat de cliënte niets aan de advocaat is verschuldigd. Met inachtneming van het vorenstaande wordt het depotbedrag van € 187,73 aan de cliënte gerestitueerd.   Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de advocaat het klachtengeld aan de cliënte, die deze kosten heeft voldaan, ter hoogte van € 50,– te vergoeden.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de advocaat aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag van € 115,– verschuldigd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Advocatuur op 29 september 2008.