Grind in rookkanaal open haard na aanleggen dak

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Dakbedekking    Categorie: Schade    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 165212/176030

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Na de aanleg van het dak zat de klep van de open haard vast, waardoor deze onbruikbaar was. De ondernemer betwist dat het gebrek is ontstaan tijdens de werkzaamheden en stelt dat de consument het tijdens de werkzaamheden had moeten horen, omdat het veel lawaai zou veroorzaken. De deskundige stelt vast dat er grind in het rookkanaal aanwezig is. De omvang van de klacht is ernstig en herstel is mogelijk. Er zijn echter weinig bedrijven die zich hierin specialiseren, waardoor het lastig is om de kosten te schatten. De commissie is van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat het grind tijdens de werkzaamheden van de dakdekkers in het rookkanaal terecht is gekomen. Er is namelijk zelfs geen begin van enige aanwijzing dat er een andere mogelijkheid is hoe (deze hoeveelheid) grind in de schoorsteen terecht is gekomen. Dat zou anders geweest (kunnen) zijn als het ging om een klein beetje grind dat in het rookkanaal terecht is gekomen. Dat had bijvoorbeeld door vogels veroorzaakt kunnen zijn, maar dat is naar het oordeel van de commissie bij deze hoeveelheid uitgesloten. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de grindkolom in het rookkanaal van de woning van de consument.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Na aanleg van een nieuw dak bleek de klep van de open haard vast te zitten, waardoor de open haard onbruikbaar was. Camera inspectie toonde een grindkolom (zeker 1 meter) in het rookkanaal aan. Deze kolom staat op de klep. Dit kan alleen tijdens het verplaatsen (met kraan) van met grind gevulde Big Bags zijn gebeurd. De ondernemer accepteert geen aansprakelijkheid.

De consument heeft bij bericht van 21 oktober 2022 gereageerd op het verweerschrift van de ondernemer en op het deskundigenrapport. Voor zover dit voor de (motivering van de) beslissing van belang is, zal hier bij de Beoordeling op worden ingegaan.

De consument verlangt, naar de commissie begrijpt, vergoeding van de kosten van het verwijderen van de grindkolom, alsmede vergoeding van de door hem gemaakte onderzoekskosten van € 160,– inclusief btw.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In uw klachtenomschrijving stelt u ons aansprakelijk voor het niet meer functioneren van de openhaard klep. Volgens u was er een stuk isolatie ingewaaid, u zag namelijk iets rood/oranje. [Contactpersoon] meldde u toen dat dit zeer onwaarschijnlijk was daar de gaten van de schoorsteen kanalen circa 30 centimeter boven het dakvlak zitten. Nu blijkt na inspectie van de schoorsteenveger grind in het kanaal te zitten. Wat ons bevreemd is dat u tijdens het op en afhijsen van het grind niets gehoord heeft terwijl u thuis was, daar dit een enorm kabaal geeft. Navraag aan onze dakdekkers of er grind tijdens het op en afhijsen in de schoorsteen is gevallen, was hun antwoord negatief. Het oude grind in de Big Bags stond ruim van de schoorstenen af en tijdens het ophijsen hetzelfde.

Deskundigenrapport
De door de commissie benoemde deskundige heeft in zijn deskundigenrapport het volgende opgenomen:

Op locatie is de situatie in ogenschouw genomen, en zijn partijen gehoord. De verstandhouding tussen klant en aanbieder is beladen. Waarbij de afgevaardigde van de aanbieder in het geheel niet op de hoogte blijkt te zijn van de aard van het geschil. Om vast te kunnen stellen of er grind in het rookkanaal aanwezig is, en de hoeveelheid, is er een meting verricht. Er kon worden vastgesteld dat er een grindkolom in het rookkanaal aanwezig is van circa 1.24 meter. Niet kon worden vastgesteld hoe en wanneer het aangetroffen grind in het rookkanaal terecht is gekomen. Zie ook de schematische weergave in de bijlage.

De omvang van de klacht(en) is ernstig. Herstel of reparatie is technisch mogelijk. De grindkolom kan door een grindzuigbedrijf uit het rookkanaal worden gezogen. Voorwaarde is, dat er met een kleinere diameter slang of buis gewerkt moet worden om luchttoevoer te genereren. De herstelkosten laten zich nauwelijks calculeren omdat geen enkel bedrijf ervaring heeft met het leegzuigen van rookkanalen. De kosten worden geschat tussen € 1.000,– en € 1.250,– zijnde voorrijkosten, aanpassen zuigbuis/ -slang en manuren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen staat vast dat er grind in het rookkanaal van de woning van de consument terecht is gekomen. Partijen zijn verdeeld over de vraag of het grind door c.q. tijdens de werkzaamheden van de ondernemer op het dak van de consument in het rookkanaal terecht is gekomen. Ook de deskundige heeft niet kunnen vast stellen hoe het grind in het rookkanaal terecht is gekomen.

De commissie is van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat het grind tijdens de werkzaamheden van de dakdekkers in het rookkanaal terecht is gekomen. Er is namelijk zelfs geen begin van enige aanwijzing dat er een andere mogelijkheid is hoe (deze hoeveelheid) grind in de schoorsteen terecht is gekomen. Dat zou anders geweest (kunnen) zijn als het ging om een klein beetje grind dat in het rookkanaal terecht is gekomen. Dat had bijvoorbeeld door vogels veroorzaakt kunnen zijn, maar dat is naar het oordeel van de commissie bij deze hoeveelheid uitgesloten.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Gelet op het door de ondernemer in deze procedure gevoerde verweer en de omstandigheid dat de ondernemer, zo hij daartoe verplicht zou zijn, ook geen aanbod tot herstel heeft gedaan, zal de commissie de ondernemer niet in staat stellen zelf het grind uit het rookkanaal te verwijderen. In plaats hiervan zal de commissie de ondernemer verplichten de door de consument als gevolg van het grind in het rookkanaal gelden c.q. nog te lijden schade te vergoeden.

Voor wat betreft de hoogte van de door de consument geleden schade sluit de commissie in de eerste plaats aan bij de door de deskundige begrote herstelkosten van € 1.250,– inclusief btw.
Vanwege de onervarenheid met het leegzuigen van rookkanalen gaat de commissie uit van het hoogste door de deskundige begrote bedrag. Hiernaast zal de commissie de ondernemer verplichten de ook niet door de ondernemer weersproken onderzoekskosten van € 160,– inclusief btw aan de consument te vergoeden. In totaal dient de ondernemer derhalve een (vervangende) schadevergoeding € 1.410,– aan de consument te betalen.

Nu de klacht van de consument gegrond is, dient de ondernemer tevens het door de consument betaalde klachtengeld van € 127,50 aan de consument te vergoeden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.410,–.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Betaling van deze bedragen aan de consument dient plaats te vinden binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Dakbedekking, bestaande uit de heer mr. A.G.M. Zander, voorzitter, de heer G.J. Admiraal, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 18 november 2022.