Grootschalige werkzaamheden op het strand vanwege tsunami. Reisorganisator had de situatie zeer nauwkeurig moeten volgen, maar heeft dat niet gedaan

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI08-1600

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 januari 2007 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis met rondreis naar diverse locaties in Indonesië voor twee personen met verblijf in diverse hotels op basis van half pension met vertrek op 24 september 2008 en terugkeer op 15 oktober 2008 voor de prijs van € 3.783,– in totaal.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Het ging hier om een reis vanwege een 25 jarig huwelijksjubileum. Wij wilden een vermoeiende rondreis afsluiten op Bali met een strandvakantie in Kuta. Dat is een levendige plaats met een beroemd strand. Na aankomst bleek, dat het strand niet mocht worden betreden omdat er grootschalige werkzaamheden op het strand plaats vonden. Na klagen bij de hostess kwam het tot twee alternatieven. Allereerst zouden wij gebruik kunnen maken van een pendelbusje. Vervolgens konden wij naar een ander hotel in Benoa. Het eerste alternatief was niet geschikt omdat het busje – naar later bleek – ’s ochtends vroeg vertrok en pas in de namiddag terugkeren mogelijk bleek. Wij hebben onder protest het tweede alternatief geaccepteerd. Wel moesten wij € 55,– betalen voor het uitchecken en € 22,– per nacht bijbetalen voor een luxe kamer en ook nog taxikosten. In totaal waren de extra kosten € 131,–.Die willen wij vergoed alsmede een bedrag voor gederfd reisgenot omdat wij in een stil en rustig Benoa hebben moeten verblijven terwijl wij voor het levendige Kuta hadden gekozen. Door het gedoe hebben wij 1½ dag niet van onze vakantie kunnen genieten. Ik verzoek om een redelijke vergoeding. Een gedaan aanbod van € 350,- is niet redelijk.   Ter zitting heeft klager ondermeer nog aangevoerd.   Ik volhard bij mijn eerder standpunt. Onze klacht wordt gebagatelliseerd.   Standpunt van de reisorganisator   De reisorganisator heeft voor zover van belang onder meer verklaard.   Op 12 september 2008 zijn wij zelf nog in Kuta geweest om de zaken te controleren met het oog op door ons aan klanten te verstrekken informatie. Er is ons toen bevestigd dat de werkzaamheden op het strand afgerond waren. Dat hebben wij ook gecontroleerd. Omdat de waterafvoer nadien niet goed bleek zijn er opnieuw werken gestart die het fraaie uitzicht op zee deels belemmerden. Zowel voor ons als voor het hotel was dit een overmachtsituatie. Teneinde het geschil onderling te kunnen oplossen hebben wij klager een vergoeding aangeboden van € 350,– met inbegrip van de gemaakte extra kosten.   Ter zitting heeft de reisorganisator voor zover van belang verklaard.   Wij blijven bij ons eerder verweer.   Beoordeling van het geschil   De commissie is na kennisneming van de inhoud van de gedingstukken en na het horen van partijen ter zitting van mening dat in deze zaak de ingediende klacht voldoende aannemelijk is geworden. Tot dat oordeel heeft met name geleid het feit, dat het bedoelde strand niet op orde was na aankomst van klager voor risico van de reisorganisator komt. Het beroep op overmacht gaat niet op omdat het hier allereerst ging om zodanig grootschalige werkzaamheden op het bedoelde strand ten tijde van het verblijf van klager dat een zeer nauwkeurig volgen van de actuele situatie geboden was ook al omdat niet gebleken is van een verklaring van de lokale autoriteiten dat de werkzaamheden definitief beëindigd waren na officiële oplevering. De reisorganisator was ervan op de hoogte dat het hier – na de tsunami – ging om zeer uitgebreide werkzaamheden en had zich naar het oordeel van de commissie – al dan niet via de plaatselijke agent – continu moeten laten informeren zolang niet definitief was opgeleverd omtrent de actuele situatie teneinde ook de reizigers op tijd te kunnen informeren. In ieder geval is niet gesteld of anderszins gebleken dat de reisorganisator, nadat deze op of omstreeks 12 september 2008 had geconstateerd dat het strand vrij toegankelijk was, ook nadien nog had geïnformeerd. Uit de overgelegde foto’s komt overigens naar voren dat de weergegeven situatie niet van de ene op de andere dag was ontstaan zodat bij voldoende alertheid klager geïnformeerd had kunnen dan wel dat er een beter alternatief georganiseerd had kunnen worden dan hetgeen aan klager is geboden. Waar voldoende aannemelijk is geworden dat klager niet heeft gekregen wat hij mocht verwachten is de organisator aansprakelijk te achten voor de geleden schade zowel materieel als immaterieel . Behalve een aanvankelijk ontoegankelijk strand heeft klager ook een omgeving als door hem beoogd gemist .Gelet op alle omstandigheden van het geval acht de commissie een vergoeding van € 500,– redelijk en billijk en dus het gedane aanbod ontoereikend.   Derhalve zal als volgt worden beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een bedrag van € 500,–.   Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Op grond van het reglement van de commissie dient de reisorganisator tevens aan klager te vergoeden een bedrag van € 100,– terzake van het klachtengeld.   Overeenkomstig datzelfde reglement is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Hetgeen meer of anders is verzocht wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 3 juni 2009.