Haastklus; het gefactureerde is niet onredelijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: KLU08-0008

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een omstreeks medio november 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van werkzaamheden (het brandvertragend maken van de gasleiding en afvoerpijp in de woonkamer van de consument), tegen een door de ondernemer in rekening gebracht bedrag van € 1.521,21. De oplevering van de werkzaamheden vonden plaats op 27 november 2007. De consument heeft eind november, begin december 2007 haar klacht al voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 528,40 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het door de ondernemer gefactureerde bedrag is niet juist en onredelijk hoog. Het uitgevoerde werk staat in geen verhouding tot de gedeclareerde uren van [de ondernemer] (11 uren) en zijn zoon (8,5 uren). Prijsafspraken zijn niet gemaakt en de ondernemer heeft ook niet medegedeeld dat hij zijn zoon zou meenemen. De factuur is onvoldoende gespecificeerd en vermeldt twee platen Supraluxe, terwijl in de praktijk slechts 5/6e deel van één plaat is gebruikt. De overgebleven Supraluxe is door de ondernemer weer meegenomen, daarmee suggererend dat alleen het daadwerkelijk gebruikte materiaal in rekening wordt gebracht.   De consument heeft berekend dat een bedrag van € 992,81 als redelijke vergoeding kan gelden en heeft dat bedrag overgemaakt aan de ondernemer. Achteraf is de consument van oordeel dat dat nog € 112,50 te veel is geweest en vordert zij nog € 108,03 van hem terug.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De zoon was geen volwaardig medewerker/klusser. Hij heeft alleen maar hand-en-spandiensten verricht. Het is juist dat ik niet tevoren om een prijsopgaaf heb gevraagd. Dat kwam, omdat er haast geboden was. Ik ben er altijd van uitgegaan dat in alle redelijkheid zou worden gefactureerd. Dat is in dit geval niet gebeurd. Ik vermoed dat de tweede plaat Supraluxe nodig was, omdat de eerste bij het vervoer was gebroken.   De consument verlangt matiging van de factuur tot een bedrag van € 880,31 en terugbetaling van € 108,03.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft zich tot de ondernemer gewend met het verzoek om op korte termijn, binnen een week na het eerste contact, de gasleiding en afvoerpijp in de woonkamer brandvertragend te maken. Zij liep tegen een dwangsom van de gemeente op van € 1.000,– voor elke week dat dit niet zou zijn gebeurd. Omdat het werk op korte termijn uitgevoerd moest worden, is afgezien van het opmaken van een schriftelijke opdracht. Daarom zijn ook de uitvoeringsvoorschriften niet overhandigd.   Het in rekening te brengen uurloon voor beide personen was tevoren bij de consument bekend, net zo zeer als de mogelijkheid dat twee personen het werk zouden komen uitvoeren. Dit is bij de voorbespreking met de consument uitdrukkelijk aan de orde gesteld en is op zich ook geen ongebruikelijk of onredelijk uurloon. Het werk is vervolgens deugdelijk uitgevoerd. Daarover bestaat geen discussie.   Het brandvertragend maken van de gasleiding en de afvoerpijp vraagt speciale werkzaamheden. Het werk is in een normaal tempo uitgevoerd en de gefactureerde uren zijn ook daadwerkelijk gemaakt. De tweede plaat Supraluxe was nodig, omdat er onvoldoende materiaal over was van de eerste plaat om ook de afvoerpijp te kunnen doen. Dat een zekere marge op de materialen wordt gezet, is niet ongebruikelijk of onredelijk. De prijs die de consument voor de plaat Supraluxe noemt is een prijs exclusief BTW die gerekend wordt in de groothandel bij aankoop door een ondernemer. Daar had zij zelf het materiaal nooit voor kunnen kopen.   De restdelen van de tweede plaat Supraluxe zijn afgevoerd, omdat de consument daar niets meer mee kon doen. De ondernemer is er daarom van uitgegaan dat deze restdelen afgevoerd moesten worden. Er is deugdelijk werk afgeleverd, dat volgens de normale gebruiken en in alle redelijkheid is gefactureerd. De consument is daar wellicht van geschrokken, maar dat geeft haar nog niet het recht om eenzijdig de factuur aan te passen. Deze dient dan ook volledig voldaan te worden.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De zoon was volwaardig werknemer van de vader. Hij is bij het bedrijf in loondienst en is een ervaren klusser.   De tweede plaat is niet gehaald, omdat de eerste was gebroken, maar omdat één plaat onvoldoende was om het werk te klaren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat de consument de ondernemer opdracht heeft gegeven om de gefactureerde werkzaamheden uit te voeren. Dat de ondernemer meer materialen of uren heeft gefactureerd dan daadwerkelijk door hem voor dit werk ingekocht of gemaakt, is niet gesteld, noch gebleken en wordt in elk geval door de ondernemer betwist.   De consument heeft geen prijsafspraak gemaakt, noch tevoren om een prijsindicatie gevraagd. Zij dient in dat geval het bedrag dat de ondernemer in rekening brengt te voldoen, behoudens in het geval waarin zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De omvang van het gefactureerde is niet zodanig, dat op grond daarvan al zonder meer kan worden geoordeeld dat de consument redelijkerwijs niet tot (volledige) betaling gehouden kan worden.   Andere feiten of omstandigheden die zulks desondanks toch onaanvaardbaar zouden maken zijn de commissie niet gebleken. De enkele mening van de consument dat lagere uurvergoedingen en materiaalkosten redelijk zijn, rechtvaardigt naar objectieve maatstaven, bezien tegen hetgeen in de branche gebruikelijk is bij het (na)calculeren van het te factureren bedrag, niet de conclusie dat de ondernemer in dit geval onredelijk veel heeft gefactureerd.   Mitsdien zal worden beslist als na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Het door de consument in depot gestorte bedrag ad € 528,40 wordt naar de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven op 9 mei 2008.