Herstel dient zodanig te zijn dat het eindresultaat wordt bereikt dat de consument mocht verwachten.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: Herstel    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT09-0002

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op verrichten van spuitwerk aan de boot van de consument voor een bedrag van € 2.038,–. De overeenkomst daartoe is gesloten op 19 maart 2008.   Klager heeft de klacht op 8 november 2008 per e-mail voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De romp van het schip is door de ondernemer overgespoten, boven en onder het berghout. Het gedeelte boven het berghout is niet goed gebeurd. Volgens de offerte zou de ondernemer het volgende hebben moeten uitvoeren: “Schip reinigen en verwijderen van de oude wax lagen, ontvetten van de te behandelen delen, schuren en plamuren van krassen en slijtplekken, afplakken en 1 laag primer aanbrengen. Primer schuren en stofvrij maken, spuiten en 2 lagen AWL-Grip kleur lak”. Op het achterschip zijn aan beide zijden van de romp schuurkrassen zichtbaar en is de naam van het vorige spuitbedrijf (circa 10 jaar geleden) nog leesbaar. Tevens zijn de vorige stickers met typeaanduiding nog zichtbaar en leesbaar. Naar de mening van de consument zijn de werkzaamheden niet conform de offerte uitgevoerd, dat wil zeggen er is geen of onvoldoende primer gebruikt, niet of onvoldoende geschuurd, mogelijk geen twee laklagen gespoten. Het resultaat is niet hetgeen van een professioneel bedrijf verwacht mag worden. Van tevoren, noch ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden, heeft de ondernemer aangegeven dat de ingeschatte werkzaamheden niet voldoende zouden zijn om tot een bevredigend resultaat te leiden. De ondernemer heeft zelf ook aangegeven dat het resultaat hem tegenvalt.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ten tijde van het ophalen van de boot waren de gebreken niet goed zichtbaar omdat er weinig licht was. Het aanbod van de ondernemer heeft de consument niet aangenomen, omdat de kosten die de consument zou moeten betalen exorbitant hoog zijn. Ook al dient een deel met de hand gedaan te worden, dan nog is het aantal door de ondernemer begrote arbeidsuren voor het schuren extreem hoog. Een andere werf kan in minder uren doen. De consument is niet bekend met een garantievoorbehoud van de ondernemer. Het consument handhaaft het aanbod om de mast af en op te tuigen en om het transport voor eigen rekening te nemen.   Indien een expert oordeelt dat het werk niet conform de offerte is gebeurd, verlangt de consument herstel op kosten van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het schip is gerepareerd conform de offerte. Later is craquelé ontstaan, wat de ondernemer niet had kunnen voorzien, omdat dit vanuit de onderlaag is ontstaan. Dit probleem had de ondernemer niet kunnen voorkomen, ondanks dat er primer gespoten is. De ondernemer geeft geen garantie op onderliggende lagen in verband met dit soort risico’s. Omdat de ondernemer het betreurt heeft hij een coulance aanbod gedaan. Dit aanbod houdt in dat de ondernemer de lagen tot de gelcoat verwijdert op kosten van de consument. Dit omdat deze kosten ook voor hem zouden zijn geweest als dit probleem eerder was geconstateerd. De bootbehandeling, mast en het opnieuw aanbrengen van de verflaag op de bies boven het berghout en de plakletters neemt de ondernemer voor zijn rekening.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De boot zag er vooraf goed uit. Had geen craquelé. Bij oplevering was er ook geen craquelé. Bij oude [types] blijkt er een probleem met de gelcoat te zijn die de problemen veroorzaakt. Het doorschemeren van de sticker heeft als reden dat de oude sticker UV-licht heeft tegengehouden. Normaal staat in de offerte dat geen garantie wordt gegeven op onderliggende lagen. De ondernemer wil het herstel graag uitvoeren, maar ziet het kaal halen tot de gelcoat als extra kosten voor de consument.   De ondernemer wil benadrukken, en zou graag bevestigd willen zien, dat er geen sprake is van opzet van de ondernemer.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Vanaf midscheeps tot aan de spiegel toonde het schilderwerk tussen het berghout en dek niet glanzend en oneffen. Onder en achter de nieuw aangebrachte type aanduiding was het oude logo en de letters nog zichtbaar, daar de delen, die onder dit logo en letters hadden gezeten, niet de eerder genoemde oneffenheden toonden en ‘spiegelend glad’ waren.   De deskundige heeft niet onomstotelijk vast kunnen stellen wat de oorzaak is van de aangetroffen oneffenheden.   Op het eerste gezicht lijkt het alsof het doffe gedeelte schuurstrepen vertoonde en derhalve te kort was voorbewerkt en/of te kort was voorgelakt en afgespoten. Indien dat zo zou zijn, zou dit effect echter ook op andere niet doffe delen moet zitten, en dan met name op het nog zichtbare oude sjabloon en belettering, hetgeen niet het geval is. De deskundige heeft detailfoto’s gemaakt van de krassen/ scheuren. Het patroon van de scheurtjes/krassen lijkt op craquelé te duiden. Ter plaatse van de plakletters is dit patroon echter niet zichtbaar. Indien de oude laag de craquelé zou hebben veroorzaakt, zou dit ook daar zichtbaar hebben moeten zijn.   Omdat niet bekend is wat de oorzaak is van de gebreken, is het niet uitgesloten dat ander delen ook dezelfde effecten zullen gaan vertonen. De meest drastische maatregel om de defecte delen te repareren is om alle verflagen te verwijderen en alles opnieuw te schilderen. Kosten zullen € 2.000,– bedragen. Een andere optie is om een klein proefstuk op te zetten op de defecte delen en wel als volgt: schuren oppervlak, ontvetten en 2x schilderen. Mocht het defect zich na verloop van tijd niet meer herhalen op het proefstuk, dan kan de reparatie eenvoudiger en voordeliger uitgevoerd worden door enkel de defecte oppervlakken te behandelen zonder eerst alle verf te verwijderen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt de bevindingen van de deskundige over en maakt die tot de hare, nu zijn geen aanleiding heeft van het deskundigenrapport af te wijken. Uit het deskundigenrapport volgt dat het schilderwerk vanaf midscheeps tot aan de spiegel tussen het berghout en dek niet glanzend en oneffen is. Bovendien zijn de naam van het vorige spuitbedrijf en het oude logo met de type aanduiding nog zichtbaar. De commissie is van oordeel dat de consument een dergelijk resultaat niet had hoeven te verwachten.   De deskundige heeft de oorzaak van de gebreken niet vast kunnen stellen. De oorzaak van de gebreken kan echter in het midden gelaten worden. Doorslaggevend acht de commissie of de ondernemer de consument vooraf heeft gewaarschuwd dat onderliggende verflagen het eindresultaat zouden kunnen beïnvloeden en dat zekerheid omtrent het eindresultaat alleen te geven is wanneer die oude verflagen geheel verwijderd worden. Niet gebleken is dat de ondernemer dat heeft gedaan. De ondernemer stelt weliswaar dat hij normaliter op de offerte (of overeenkomst) laat opnemen dat er geen garantie wordt geven op onderliggende verflagen, maar in casu is deze aansprakelijkheidbeperking niet op de offerte terug te vinden. De commissie is daarom van oordeel dat het tegenvallende eindresultaat voor risico van de ondernemer, als professionele wederpartij, dient te komen. De commissie zal de ondernemer daarom verplichten kosteloos herstel uit voeren. Het herstel dient zodanig te zijn dat het eindresultaat wordt bereikt dat de consument mocht verwachten. De consument dient zijn aanbod gestand te doen om zorg te dragen voor het transport van en naar de werf, alsmede het op- en aftuigen van de mast.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klachten gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer verricht die werkzaamheden die nodig zijn om de klacht van de consument te verhelpen en het beoogde eindresultaat te bereiken. De consument draagt zorg voor het transport van de boot naar en van de werf van de ondernemer, alsmede voor af- en optuigen van de mast, althans de consument laat dat op zijn kosten uitvoeren.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 2 maanden na de verzenddatum van dit bindend advies. Partijen bepalen in onderling overleg wanneer de boot bij de ondernemer wordt afgeleverd.   De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 19 januari 2010.