Het boeken van ritten door de Regiotaxi is gedelegeerd aan de ondernemer, die op eigen naam een overeenkomst sluit met de consument.

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX09-0034

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de weigering door de ondernemer van respectievelijk een rit op 9 februari 2009 met een aankomstgarantie van 6.45 uur en een rit in maart 2009 met een ophaaltijd van 1.35 uur.   De consument heeft via de klachtenlijn de klachten voorgelegd aan de ondernemer, waarop hij antwoord heeft gekregen bij brieven respectievelijk d.d. 26 en 30 maart 2009.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ochtendrit: De taxi’s dienen om 6.30 uur uit te rijden zodat een aankomst tijd om 6.45 uur op het station te Almelo mogelijk is. De afstand bedraagt slechts twee maal vijf minuten respectievelijk vanaf garage naar mijn huis en van mijn huis naar het station.   De nachtrit: Ik vraag om een afhaaltijd om 1.35 uur, omdat men dan mij kan komen afhalen om 1.20 uur gezien de marge van een kwartier. Als ik een taxi zou bestellen om 1.30 uur, dan begint de margetijd te lopen om 1.15 uur. Daar de trein om 1.18 uur aankomt is dat een risico in die zin dat men mij niet heeft getroffen en dan weer wegrijdt. Contractueel dient er gereden te worden tot 2.00 uur ’s nachts. Een vertrektijd om 1.35 uur is dan ook alleszins gerechtvaardigd, omdat de afstand tussen [het centraal station] en mijn huis vijf minuten in beslag neemt. Sommige centralisten boeken wel een rit om 1.35 uur. De flexibele ophaaltijd van twee keer 15 minuten is theorie. Ook maximale extra reistijd van 15 minuten is theorie. Als er geen meerdere passagiers zijn hoeft er niet maximaal 15 minuten te worden omgereden.   De consument verlangt dat de commissie bepaalt dat in het vervolg de door hem gewenste ritten geboekt kunnen worden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van [de ondernemer] luidt in hoofdzaak als volgt.   Dit geschil is niet op [ons] van toepassing. [wij] zijn aan te merken als Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) als bedoeld in artikel 6, lid 1 van het Besluit Personenvervoer 2000. De decentrale overheden [waaronder de regiotaxi], hebben op grond daarvan de bevoegdheid om het CVV aan te besteden en de exploitatie te laten uitvoeren. Door [deze regiotaxi] en de 14 [gemeenten] zijn enkele systeemkenmerken vastgelegd zoals rijtijden, flexibele ophaaltijd en maximale extra reistijd. [Wij] zijn verantwoordelijk voor de informatieverstrekking over en de registratie van de ritten met [de regiotaxi]. Wij zijn daarbij gehouden aan de systeemkenmerken. Past een aangevraagde rit niet binnen de systeemkenmerken, dan mogen wij de rit niet registreren. Betreffende de twee ritten zou de ophaaltijd van de eerste rit vóór 6.30 uur moeten vallen in verband met de flexibele ophaaltijd en de maximale extra reistijd van 15 minuten. De berekende rit van de aankomsttijd in de nacht zou na 2.00 uur vallen. Een en ander valt niet binnen de vastgestelde rijtijden van [de regiotaxi], zodat de verzoeken niet konden worden gehonoreerd. De commissie verwijst kortheidshalve naar de brief van 10 augustus 2009 van [de regiotaxi] aan de commissie. De inhoud dient als hier ingelast te worden beschouwd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het ziet ernaar uit dat het boeken van de ritten door [de regiotaxi] is gedelegeerd aan [de ondernemer] in die zin dat er tussen hen beiden een overeenkomst van lastgeving bestaat in die zin dat [de ondernemer] met de klant op naam van [de ondernemer] een overeenkomst sluit, doch [de regiotaxi] het economisch risico draagt van de af te sluiten overeenkomst. [De ondernemer] is dus partij in dit geschil.   Ochtendrit: Een garantie kan niet worden gegeven om op 6.45 uur aan te komen als men om 6.30 uur begint te rijden. Rekening dient te worden gehouden met de flexibele ophaaltijd, het feit dat niet iedere taxi exact om 6.30 uur uitrijdt en verkeersomstandigheden.   Nachtrit: Indien de rit om 1.35 uur zou beginnen, dan is het mogelijk – ook al is de chauffeur er om 1.20 uur – dat een volgende rit na 2.00 uur zou vallen.   De starheid zit hem in de systeemkenmerken. Daar hoeft het [de ondernemer] in het geval van klager geen uitzonderingen op te maken.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer op 8 december 2009.