Het euvel van steeds openstaande knoopjes is meer dan een gering gebrek. De commissie kent de consument dan ook een vergoeding toe van 50% van het aankoopbedrag van de jurk.

  • Home >>
  • Bruidsmode en Maatwerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Materiaalschade en aspectverlies    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105869

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 31 oktober 2015 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bruidsjurk tegen de prijs van
€ 1.659,–, inclusief korting, exclusief accessoires. Levering heeft plaatsgevonden op 13 juli 2016. De consument heeft de overeengekomen som geheel betaald.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.

De bruidsjurk is bij de ondernemer gekocht en door de ondernemer passend gemaakt. De dag voor de bruiloft is de jurk nog in de winkel gepast. Op de dag zelf bleek dat de knopen aan de achterzijde steeds open gingen staan als de consument had gezeten. Dit begon al ’s ochtends en na een paar uur sprong er zelfs een knoopje af en kon de jurk helemaal niet meer mooi dicht. De dag werd hierdoor overschaduwd.
De ondernemer heeft achteraf aangegeven dat de consument op de dag zelf had moeten bellen zodat deze iemand van [plaatsnaam] naar [plaatsnaam] had kunnen sturen. Dit is voorafgaand nooit aan de consument kenbaar gemaakt en de consument betwijfelt of dit mogelijk was geweest omdat het al lastig was om een afspraak te maken. De consument is ook van mening dat het op de weg van de ondernemer had gelegen om haar hierover vooraf in te lichten.
Daarnaast neemt de consument de ondernemer kwalijk dat de ondernemer haar er niet op heeft gewezen dat een jurk anders kan vallen bij zitten en staan. In dat geval had de consument in de winkel in de jurk kunnen gaan zitten en zou het probleem zich reeds in de winkel hebben voorgedaan. Volgens de ondernemer paste de jurk perfect, maar kennelijk was dat niet zo nu de knoopjes constant opensprongen.

De consument verlangt een vergoeding van tenminste de helft van het aankoopbedrag van de bruidsjurk.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.

Het probleem betreffende de openspringende knoopjes kan gemakkelijk verholpen worden door de lusjes iets kleiner te maken. Dat de lusjes iets te groot waren ligt echter niet voor de hand. De leverancier geeft aan dat de jurk na zorgvuldige controle in perfecte staat werd afgeleverd en dat er geen gelijke reclamaties bekend zijn. De lusjes worden al jarenlang in de meeste jurken gebruikt. De ondernemer is in 50 jaar nog nooit eerder met deze klacht geconfronteerd.
Als de lusjes al iets te groot zouden zijn, betekent dit nog niet dat een ondeugdelijk, non-conform product is geleverd. Als de lusjes al iets te groot zijn, was dat niet kenbaar voor de ondernemer. De consument heeft de jurk meerdere malen gepast en na een laatste controle (bij levering 2 dagen voor de bruiloft) heeft de consument getekend voor goede ontvangst. Het ligt daarom niet voor de hand dat de lusjes te groot zouden zijn en het is niet aan de ondernemer te verwijten dat deze heeft nagelaten te vermelden dat de lusjes los zouden kunnen raken tijdens het zitten en opstaan omdat de ondernemer geen reden had om aan te nemen dat dit zou gebeuren.
Als al sprake zou zijn van een gebrek is gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en restitutie van de helft van het aankoopbedrag, zoals de consument verlangt, niet gerechtvaardigd omdat het een gering gebrek betreft.
Mocht de commissie van oordeel zijn dat ontbinding wel gerechtvaardigd is, dan ontstaat dit recht pas als herstel of vervanging niet meer mogelijk is, of niet van de verkoper gevergd kan worden. Herstel of vervanging is niet mogelijk, de bruiloft is immers al geweest, maar dit is aan de consument zelf te wijten. Zij heeft immers nagelaten de ondernemer op tijd op de hoogte te brengen, zodat dit gebrek nog op de dag zelf verholpen had kunnen worden. Het is meer dan gebruikelijk dat de ondernemer ter plaatse komt om een probleem te verhelpen, ook als geen sprake is van een ondeugdelijk product. Door niet de ondernemer te bellen heeft de consument zelf nagelaten de schade, zo die er al zou zijn, te voorkomen of te beperken. Dat de consument het onwaarschijnlijk achtte dat de ondernemer zou zijn gekomen, doet daar niet aan af.
Nu de ondernemer pas na de bruiloft op de hoogte is gesteld, heeft de consument de ondernemer niet de mogelijkheid geboden het probleem nog voor de bruiloft met een eenvoudige aanpassing te verhelpen, zodat eventuele immateriële schade achterwege zou blijven. Ondanks het feit dat het product conform is geleverd was de ondernemer bereid om het probleem te verhelpen en heeft de ondernemer uit coulance aangeboden de jurk op zijn kosten ter waarde van € 130,– te reinigen en stomen.
Al zou de commissie van oordeel zijn dat enige vergoeding op zijn plaats is, dan is de vordering van de consument niet alleen buitenproportioneel, maar ook niet onderbouwd. De ondernemer is van mening dat het aanbod dat is gedaan, meer dan redelijk is.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft ter zitting de bruidsjurk onderzocht en de foto’s bekeken, zoals de consument deze heeft overgelegd. Uit de foto’s, die de bruid aan de rugzijde tonen, blijkt duidelijk dat de knoopjes op diverse momenten op de huwelijksdag zichtbaar open stonden. De commissie acht het aannemelijk dat dit invloed heeft gehad op de beleving van de huwelijksdag, in die zin beoordeelt de commissie dit als een meer dan gering gebrek. De ondernemer, noch de consument heeft een verklaring kunnen geven voor dit euvel.

De commissie is van oordeel dat het spontaan opengaan van de knoopsluiting een productfout betreft en dat in die zin sprake is van een non-conform product. De consument had een dergelijk gebrek niet behoeven te verwachten van een goed passende bruidsjurk. De ondernemer had er beter aan gedaan tijdens het passen te controleren of de jurk ook bij (normaal) bewegen goed zou blijven zitten, in die zin kan de ondernemer nalatigheid worden verweten.
Anderzijds had de consument de schade kunnen beperken door nog tijdens de huwelijksdag contact op te nemen met de ondernemer en deze om advies of een oplossing te verzoeken. Het kleiner maken van de lusjes, door de ondernemer of zelfs door iemand uit de entourage van de bruid, zou slechts een kleine ingreep zijn geweest. In die zin heeft de consument de ondernemer niet in de gelegenheid gesteld het probleem nog tijdens de huwelijksdag op te lossen. Dat de ondernemer deze mogelijkheid niet vooraf aan de consument heeft genoemd, doet daar niet aan af.

Gelet op het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, acht de commissie het redelijk dat de ondernemer de consument een vergoeding betaalt ter hoogte van de helft van de prijs van de bruidsjurk. Een hogere vergoeding acht de commissie niet aan de orde gezien het verzuim bij de consument om de schade te beperken en het gebrek tijdig, dat wil zeggen nog tijdens de huwelijksdag, aan de ondernemer voor te leggen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De klacht is gegrond.

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 830,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake het klachtengeld.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.

Het artikel wordt aan de consument teruggestuurd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk op 20 januari 2017.