Het niet noemen van een afgesproken bezichtiging met een kandidaat. Niet aannemelijk is dat de ontbrekende informatie tot een andere afweging bij de consument zou hebben geleid.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0116

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer.

Een bedrag van € 6.783,– is door de notaris in depot behouden.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft volgens de consument, zakelijk weergegeven, in strijd met de gegeven instructies nagelaten meerdere kandidaten de gelegenheid gegeven hun interesse te tonen.
Tevens verwijt de consument de ondernemer een andere kandidaat dan de uiteindelijke koper te hebben afgehouden.
Tenslotte meent de consument dat de ondernemer hem ongeoorloofde onder druk heeft gezet om in te stemmen met het bod van de koper die achteraf een zeer goede bekende van de ondernemer bleek te zijn.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft – zakelijk weergegeven – aangevoerd dat de consument, weliswaar op zijn dringende advies dat te doen doch welbewust en niet onder druk, heeft ingestemd met het aanbod van de koper. De ondernemer betwist dat hij bewust een andere kandidaat heeft afgehouden. Op de dag waarop de transactie met de koper tot stand kwam stond aanvankelijk inderdaad een bezichtiging gepland met een andere kandidaat doch die afspraak was eerder al verplaatst naar drie dagen later. De ondernemer betwist dat hij bewust heeft willen verkoper aan een goede bekende. In de relatief kleine gemeenschap die katwijk nu eenmaal is kon het gebeuren dat hij de broer van de koper kende uit een eenmalige zakelijke betrekking. Hij betwist dat de koper tot zijn kennissenkring behoorde.
De ondernemer stelt voorts niet tekort te zijn geschoten in zijn dienstverlening.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie stelt vast dat uit de eigen stellingen van de consument volgt dat hij weliswaar de opdracht aan de ondernemer gaf vanuit de behoefte meerdere kandidaten te zoeken teneinde een optimale transactie te bereiken maar tevens dat hij die beleidslijn, zij het op aanraden van de ondernemer, welbewust heeft verlaten. Daarbij is niets gesteld dat de gestelde uitoefening van ongeoorloofde druk kan onderbouwen. Een dringend advies van de ondernemer het terstond na het in de verkoop nemen van het pand gedane, ongeclausuleerde bod van € 375.000,– bij een vraagprijs van € 380.000,– te aanvaarden is naar het oordeel van de commissie, mede in het licht van de door de consument aanvankelijk verwachte opbrengst van € 350.000,– en een door de makelaar aanvankelijk geadviseerde vraagprijs van € 370.000,–, alleszins begrijpelijk.
Ofschoon de commissie van oordeel is dat een makelaar zijn opdrachtgever te allen tijde zo volledig mogelijk dient te informeren over alle relevante aspecten in het verkooptraject, en een afgesproken bezichtiging met een kandidaat zoals hier aan de orde was, zeker zo’n omstandigheid is, kan het niet noemen daarvan in het onderhavige geval niet tot gegrondverklaring van de klacht leiden. Niet aannemelijk is immers dat die informatie in dit geval tot een andere afweging bij de consument zou hebben geleid.
De klacht zal daarom ongegrond worden verklaard.
De ondernemer heeft aanspraak op betaling van de nota die overigens niet bestreden is en de consument is gehouden te bewilligen in uitbetaling door de notaris. Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond en bepaalt dat de consument gehouden is te bewerkstelligen dat de notaris het in depot gestorte bedrag van € 6.783,– aan de ondernemer dient over te maken. 

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 8 februari 2008.