Het sms bericht van de ondernemer is door de consument terecht begrepen als zijnde een definitieve blokkade van de 090x nummers.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: 06-blokkade    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 107186

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft mobiele en/of vaste telefoonaansluiting.

De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 703,02 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft in november 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is al vanaf januari 2016 bezig om 0900 en 0906 nummers te blokkeren. Iedere keer zegt de ondernemer dat de nummers geblokkeerd zijn, maar dat blijkt dus niet het geval. Er is op tijdstippen gebeld waarop de consument helemaal niet thuis was, in juli 2016 was de consument zelfs in het buitenland. De consument verlangt creditering van € 1.406,03.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is het niet eens met het feit dat de ondernemer de functie bellen naar 090x-nummers heeft uitgezet, en vervolgens toch die functie weer is aangezet, maar de consument weet niet door wie. De consument is sinds 2008 klant bij de ondernemer en heeft sindsdien hoge telefoonrekeningen gehad in verband met het gebruik van 090x-nummers. De rekeningen zijn steeds door de consument betaald. In januari 2016 is de ondernemer door de consument gebeld omdat de factuur volgens de consument niet klopt. De ondernemer blokkeert 090x-nummers voor de klant en stuurt een sms naar de klant dat de ondernemer dat heeft gedaan. In juni 2016 krijgt de consument weer een hoge factuur en belt de ondernemer dat hij het er niet mee eens is. Ook nu constateert de ondernemer dat dezelfde 090x-nummers zijn gebeld en zet de ondernemer de functie weer uit, omdat deze functie door de klant zelf weer is aangezet in mei. In juli 2016 is de rekening minder, maar in augustus, september en oktober zijn er erg hoge belkosten. De consument storneert deze rekeningen en weigert te betalen. Doordat de consument de facturen niet betaald sluit de ondernemer het abonnement af. De ondernemer ziet niet in waarom de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen hoeft te voldoen en daarom wil de ondernemer deze kosten ook niet kwijtschelden. Dat de ondernemer de functie uitzet en de consument per sms inlicht is service gericht. Het blijft de verantwoording van de consument dat deze nummers niet weer worden aangezet. De ondernemer handelt alleen in opdracht van de consument.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Partijen zijn in geschil over de vraag of de ondernemer de door de consument in januari 2016 verzochte blokkering van 090x-nummers heeft doorgevoerd. Ter zitting heeft de consument toegelicht dat hij in januari 2016 aan de ondernemer heeft verzocht om de 090x-nummers te blokkeren zodat ze niet meer gebruikt kunnen worden en derhalve niet meer door iemand handmatig zelf gedeblokkeerd kunnen worden. De ondernemer heeft de consument op 15 januari 2016 van de blokkering op de hoogte gebracht door middel van een sms-bericht. Bedoeld sms-bericht luidt, voor zover hier van belang: “Oproepen naar 0906- en 0909- nummers zijn nu voor u geblokkeerd.” Volgens de commissie heeft de consument deze door de ondernemer verstuurde sms zo mogen begrijpen dat de 090x-nummers definitief geblokkeerd zijn. Ter zitting heeft de consument aangevoerd dat hij inmiddels is overgestapt naar een andere provider waarbij het permanent blokkeren van bedoelde 090x-nummers geen probleem oplevert.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De consument is het nog openstaande bedrag van € 1.406,03 niet meer verschuldigd aan de ondernemer. Het depotbedrag zal aan de consument worden teruggestort.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten op 21 maart 2017.