Het staat de ondernemer vrij een eigen veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Het gaat hier om een ingrijpende wijziging, die moet wel tijdig conform de Recron-voorwaarden bekend gemaakt worden.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Vakantieverblijf    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC04-0067

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verbod een open haard of houtkachel te stoken.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument kocht op 27 december 2001 een chalet op het park van de ondernemer en huurt vanaf die datum een standplaats bij de ondernemer. In 2004 zijn de parkregels ingrijpend veranderd. Met ingang van 2004 is volgens de parkregels het gebruik van houtkachels e.d. in caravans en chalets niet meer toegestaan op grond van zowel het bouwbesluit als de gebruiksvergunning. De consument heeft tot tweemaal toe hierover informatie ingewonnen bij de gemeente en de brandweer. De gemeente heeft meegedeeld dat met ingang van 2004 alleen een vergunning nodig is voor het aanleggen van een nieuwe open haard of kachelaansluiting. Ook de brandweer kent geen voorschriften voor bestaande haarden en kachels. Daarom heeft de consument de overeenkomst voor het jaar 2004 met een gerust hart getekend. De consument heeft de ondernemer gewezen op het bovenstaande, maar de ondernemer bleef bij zijn standpunt dat de consument geen open haard meer mocht gebruiken. De consument heeft sinds 8 januari zijn chalet niet meer verwarmd. Een deel van de winter verbleef hij in het buitenland. Op 28 februari bood de ondernemer aan dat hij tot 1 april toch nog gebruik mocht maken van zijn openhaard. De consument heeft hiervan afgezien. De open haard is volgens de geldende veiligheidsvoorschriften gebouwd, er is een vonkenvanger aangebracht en de schoorsteen heeft de juiste lengte volgens het bedrijf dat de open haard installeerde. De haard en de schoorsteen worden regelmatig gecontroleerd. De consument meent dat het onzorgvuldig is dat de ondernemer midden in het winterseizoen meedeelt dat open haarden niet meer zijn toegestaan en dat de ondernemer zich daarbij onterecht beroept op overheidsvoorschriften. De consument verlangt dat hij zijn open haard zal mogen blijven gebruiken.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   In 2002 en 2003 heeft de ondernemer na langdurige onderhandelingen met de gemeente en de brandweer een nieuwe kampeervergunning en gebruiksvergunning gekregen. De ondernemer heeft een aantal aanpassingen moeten aanbrengen in verband met veiligheidsvoorschriften. Aangezien er voor caravans en chalets geen bouwvergunning is vereist, kan de gemeente geen verbod opleggen voor open haarden of houtkachels in caravans e.d. De ondernemer wil echter wel rekening te houden met dergelijke voorschriften. De brandweer kan wel dergelijke besluiten opleggen. In de gebruiksvergunning staat bijvoorbeeld in besluit 7:” het verbod tot stoken behalve voor koken en braden op kooktoestellen.” In de Parkregels van 2003 waren reeds veiligheidsvoorschriften opgenomen m.b.t. houtkachels in stacaravans. In 2004 heeft de ondernemer besloten houtkachels en open haarden geheel te verbieden. Het park ligt direct naast de “naam” heide. De ondernemer is dan ook beducht voor brand. De nieuwe Parkregels zijn zoals gebruikelijk voor 1 december aan de recreanten gezonden, gelijk met het verlengingscontract. De consument heeft het contract ondertekend en is dus akkoord gegaan met de nieuwe regels. Volgens de ondernemer is geen sprake van een ingrijpende wijziging van de regels. Op 6 mei 2004 is de adviseur brandpreventie van de Brandweer op het park geweest. De adviseur heeft aangegeven dat door het gebruik van een houtkachel de situatie op meerdere punten absoluut onveilig is. De dakbedekking is zeer brandgevaarlijk en ook de naastgelegen caravan loopt een groot risico bij het ontstaan van brand. De adviseur achtte het niet nodig om in de stacaravan zelf een kijkje te nemen, omdat buiten al een onveilige situatie bestond. Het komt er op neer dat de ondernemer een eigen beleid heeft ontwikkeld in nauw overleg met de brandweer.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het is niet gebleken dat er door de gemeente of de brandweer voorschriften worden gehanteerd die een verbod van het gebruik van een houtkachel of open haard in een stacaravan inhouden. De commissie is echter van oordeel dat het de ondernemer vrijstaat een eigen veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Het is dan ook niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat de ondernemer het gebruik van houtkachels op zijn terrein verbiedt. Een dergelijke wijziging van de parkregels moet echter wel worden aangemerkt als een ingrijpende wijziging die op grond van artikel 5 lid 1 van de Recron-voorwaarden vaste plaatsen zes maanden voor het einde van het contractjaar bekend gemaakt moet worden. De ondernemer kan derhalve het verbod om een houtkachel te gebruiken pas invoeren per 1 januari 2005. Tot die datum moet de consument in de gelegenheid worden gesteld zijn open haard te gebruiken.   Het is de commissie niet gebleken dat de consument materiële schade heeft geleden als gevolg van het feit dat de ondernemer hem ten onrechte verplichtte reeds met ingang van januari 2004 het gebruik van zijn open haard te staken. Een deel van de winterperiode was de consument niet aanwezig en eind februari 2004 gaf de ondernemer hem wel toestemming tot 1 april zijn open haard te gebruiken.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Beslissing   De ondernemer kan het verbod van het gebruik van houtkachels en open haarden in stacaravans niet eerder invoeren dan per 1 januari 2005. Tot die datum moet de ondernemer de consument de gelegenheid geven zijn open haard te blijven gebruiken.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 13 oktober 2004.