Het staat de ondernemer vrij om aankoop van een speciaal garantiepakket een verplicht onderdeel van de koopovereenkomst te laten zijn.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Garantie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115216

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 november 2017 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte  auto van het merk [merknaam], type [naam van het type], tegen een door de consument te betalen prijs van € 8.740,– en € 410,– bijkomende kosten.

De overeenkomst is op 1 december 2017 uitgevoerd.

De consument heeft op 30 november 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft bij de aankoop in de veronderstelling verkeerd de gebruikte auto van een merkdealer te hebben gekocht. Dat bleek niet het geval te zijn geweest. Die indruk werd onder meer gewekt doordat in de showroom 98% [merknaam] occasions werden aangeboden.

De aanschafprijs van de gekochte auto bedroeg € 8.740,–. Naast BOVAG-garantie werd tevens een bedrag van € 410,– in rekening gebracht voor een zogenaamd BOVAG garantiepakket. Dat was volgens de verkoper een verplicht pakket.

Bij thuiskomst vroeg de consument zich af of zij naast de BOVAG garantie wel een BOVAG garantiepakket wilde. Daarop heeft zij de verkoper telefonisch laten weten alsnog af te zien van dit pakket. Dit bleek niet mogelijk te zijn.

Bij de aflevering van de auto heeft de consument een brief aan de verkoper overhandigd met het verzoek een bedrag van € 410,– te restitueren.

Nader onderzoek leerde dat een BOVAG garantie pakket helemaal niet bestaat. De consument verwijt de ondernemer de naam van de BOVAG te misbruiken om vertrouwen te wekken.

Van de importeur kreeg de consument te horen dat de ondernemer geen merkdealer is en dus ook geen [merknaam] pechhulp pas kan verstrekken. Die pas is door de ondernemer afgegeven op basis van een APK keuring te [plaatsnaam 1] en een onderhoudsbeurt op 1 december 2017 ook te [plaatsnaam 1]. Dat is vreemd omdat volgens het APK keuringsbewijs de auto op 28 november 2017 te [plaatsnaam 2] is afgegeven. De onderhoudsbeurt kan derhalve niet op 1 december 2017 zijn uitgevoerd.

Als de consument tijdens de garantieperiode pech krijgt en men kennis krijgt van de feiten dan zal de pechhulp niet worden verleend omdat de pas ten onrechte is afgegeven.

De consument voelt zich misleid. Het is niet duidelijk of de ondernemer de regels en condities van [merknaam] volgt bij de verkoop van occasions.

Ook bevreemdt het de consument dat hij een vrijwaringsbewijs ontving voor zijn ingeruilde auto van een bedrijf met een andere naam dan die van de ondernemer.

Het heeft er de schijn van dat de ondernemer de [merknaam] regels tracht te omzeilen. Er is sprake van misleiding en oplichting.

De ondernemer heeft een BOVAG garantiebewijs afgegeven, maar is geen BOVAG lid. Er is vermoedelijk sprake van valsheid in geschifte.

De consument verlangt dat aan haar een bedrag van € 410,– wordt terugbetaald.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument kwam er pas later achter dat de ondernemer geen merkdealer was. De ondernemer handelt in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet. Men hanteert verschillende namen voor dezelfde bedrijven. Er wel een bedrijf dat lid is van de BOVAG, maar van dat bedrijf heeft de ondernemer geen auto gekocht. Volgens de Wet heeft de consument dan ook geen BOVAG garantie. Ook kan de garantie tussentijds niet worden verlengd. Ook heeft de consument officieel geen pechhulp pas omdat hij geen auto bij een merkdealer heeft gekocht. De auto heeft geen onderhoudsbeurt in [plaatsnaam 1] gehad. Een BOVAG garantiepakket bestaat niet. Het was niet duidelijk dat de consument het garantiepakket moest afnemen.

De ondernemer wekt wel de schijn van een merkdealer, maar biedt niet de voordelen daarvan.

Nu geen sprake is van een rechtsgeldige BOVAG garantie heeft de consument € 600,– te veel betaald.

Na de koop heeft de consument een map met daarop het opschrift “[merknaam]” ontvangen.

De ondernemer reageerde niet op de verzoeken van de consument, die zich daarop tot de commissie heeft moeten wenden.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft meerdere malen proberen uit te leggen dat de consument geen gelijk heeft. Dit tevergeefs. Uit coulance heeft de ondernemer een korting van € 100,– aangeboden bij een onderhoudsbeurt.

Uit het bericht van de importeur blijkt dat de auto is voorzien van een pechhulp pas.

Ook de veronderstelling van de consument dat er geen BOVAG garantie is vertrekt is onjuist. De ondernemer is BOVAG- lid en heeft een garantiepas verstrekt aan de consument. Ook heeft de consument de koopovereenkomst getekend.

De consument weet dat de ondernemer het occasioncenter is.

De consument heeft BOVAG- garantie, een pechhulppas en een prima auto, met duidelijk afspraken waarvoor partijen hebben getekend.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De auto heeft in Rotterdam bij de merkdealer onderhoud gehad en heeft om die reden de pechhulp pas, zoals ook door de importeur is bevestigd. De beurt is eerder uitgevoerd en daarna is de verkoop geadministreerd.

De ondernemer zegt niet tegen bezoekers van de showroom dat hij een merkdealer is.

De ondernemer verkoopt bepaalde auto’s alleen met het pakket. Als men dat niet wil gaat de koop niet door. Bij nader inzien wilde de consument geen pakket. Dat was niet mogelijk. De ondernemer zorgt ervoor dat de auto rijklaar is.

De ondernemer heeft gehandeld zoals is afgesproken. De consument is tevreden over de auto.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over de wijze waarop de koopovereenkomst tot stand is gekomen en vraagt zij zich af of aan haar wel op rechtsgeldige wijze BOVAG- garantie is verstrekt en een pechhulp pas is verstrekt. Ook stelt de consument dat haar ten onrechte een BOVAG- garantie pakket is verkocht. Een dergelijk pakket bestaat volgens haar niet.

Uit de aan haar overgelegde stukken, waaronder stukken van zowel de BOVAG als van de importeur, is het de commissie genoegzaam duidelijk geworden dat de ondernemer aan de consument op rechtsgeldige wijze BOVAG- garantie heeft verstrekt, dat de afgegeven pechhulp pas geldig is en dat het de ondernemer vrijstond een BOVAG- garantiepakket aan te bieden en dat pakket een verplicht onderdeel van de koopovereenkomst te laten zijn.

De commissie is niet gebleken dat de ondernemer de consument op welke wijze dan ook heeft willen misleiden en met deze een koopovereenkomst heeft gesloten gebaseerd op bij de consument gewekte onterechte verwachtingen.

De ondernemer heeft gehandeld en geleverd zoals is overeengekomen. Van klachten over de geleverde auto is niet gebleken en evenmin heeft de consument  aannemelijk kunnen maken dat zij geen aanspraak op BOVAG-garantie heeft dan wel over een ongeldige pas beschikt.

De omstandigheid dat een onderneming uit meerdere vennootschappen bestaat en gebruikt maakt van meerdere handelsnamen is niet ongebruikelijk en heeft in dit geschil niet geleid tot het sluiten van een overeenkomst met een inhoud, die anders niet zou zijn gesloten.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Voertuigen op 16 maart 2018.