Het taxivervoer komt niet overeen met de afspraken en verwachtingen, die de ondernemer via zijn website had gewekt ( geen airco en indringende pieptoon, zodat met open ramen moest worden gereden).

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX04-0018

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 22 juli 2004 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het per taxi vervoeren van 4 personen van Purmerend naar Schiphol en vice versa tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 90,–.
Het retourvervoer vond plaats op 8 augustus 2004.
 
De consument heeft op 8 augustus 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De centralist deelde op 15.15 uur zonder voorbehoud mede dat de taxi binnen 15 à 20 minuten zou arriveren, maar hij arriveerde pas om 16.10 uur en dat is 40 minuten later dan afgesproken. Volgens de website zou de taxi zijn voorzien van airco maar dat was niet zo. De temperatuur in de taxi bedroeg ongeveer 50° Celsius. De chauffeur stootte tegen de houder van de lifehammer, waardoor deze afbrak en een luide pieptoon ging produceren welke de chauffeur niet tot zwijgen kon brengen. Met deze pieptoon en het lawaai van openstaande ramen zijn we naar huis gereden. Dat is niet de service die je voor € 90,– mag verwachten.
 
De consument verlangt excuses en terugbetaling van € 45,–.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Volgens informatie van Schiphol was de laatste bagage om 15.33 uur op de band en kwam de wagen om 16.05 uur op Schiphol aan. Dat is een overschrijding van 2 minuten van de gemiddelde wachttijd. De centralist heeft de aankomsttijd minder accuraat ingeschat maar dat is door het verkeer rond Schiphol ook lastig.
Er kon geen luxe auto worden ingezet doordat 4 personen moesten worden vervoerd en daarom is een bus ingezet. Wegens drukte was dat een reservebus zonder airco.
Het losstoten van de lifehammer gebeurde per ongeluk en het verplichte attentiesignaal heeft de chauffeur inderdaad niet kunnen uitschakelen. Dat is werk voor een specialist. Een monteur was op dat moment niet snel bereikbaar zodat contact opnemen met de centralist niet veel zin zou hebben.
De ramen zijn open gezet in verband met de temperatuur. Op verzoek zou de chauffeur die zeker gesloten hebben.
Wij menen niet tekort geschoten te zijn en wijzen daarom de eis van de consument af. Onze excuses hebben wij aangeboden.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De klacht van de consument berust op de stelling dat het taxivervoer niet overeenkwam met de afspraken en verwachtingen, die de ondernemer onder meer via zijn website had gewekt. Het later arriveren dan was toegezegd door de centralist mag dan nog te pardonneren zijn, de bus zonder airco is dat niet. Alle taxi’s zijn voorzien van airco, zo stelt de website ondubbelzinnig. Rijden met openstaande ramen is het alternatief voor zeer onaangename warmte in de auto en dus een keuze voor het minst kwade. De hinderlijke pieptoon verminderde het comfort nog meer, zodat per saldo de kwaliteit van het vervoer niet voldeed aan de door de ondernemer gewekte verwachtingen. Een korting op de retourritprijs van 50% is in dit geval redelijk.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 22,50. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer, op 10 november 2004.