Hinderlijke eigenschap auto wordt niet gezien als gebrek; klacht wordt ongegrond verklaard

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Private Lease    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 189368/193268

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een private leaseovereenkomst tussen consument en ondernemer. Consument heeft een auto geleased van ondernemer die producteigenschappen vertoont waar consument niet van op de hoogte was. De commissie heeft een deskundige onderzoek laten doen. Uit dat onderzoeksrapport blijkt dat de auto een nadelige eigenschap bezit die hinderlijk kan zijn. Herstel of reparatie is niet mogelijk voor de nadelige eigenschap. De commissie neemt het deskunidgenrapport mee in de beoordeling. De commissie oordeelt dat de eigenschap waar consument last van heeft niet ernstig is om de overeenkomst voor te ontbinden. De klacht van consument wordt ongegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Private Lease (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [naam deskundige], die daarover schriftelijk heeft gerapporteerd.

De behandeling van het geschil heeft ter (digitale) zitting op 20 april 2023 te Utrecht plaatsgevonden.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk uitgenodigd om ter zitting te verschijnen.

De consument heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ter zitting zijn standpunt nader toe te lichten.

De ondernemer werd ter zitting vertegenwoordigd door de heer [naam] en de heer [naam].

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 24 mei 2022 tussen partijen gesloten private leaseovereenkomst waarbij de ondernemer een [naam auto], voor de duur van zestig maanden aan de consument ter beschikking zal stellen, waartegenover de consument gehouden is maandelijks een bedrag van € 350,24 aan de ondernemer te voldoen.

De overeenkomst is uitgevoerd.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De auto schokt als de airco aanstaat en met een constante snelheid van dertig en vijftig kilometer per uur wordt gereden. In de auto waarmee de consument een proefrit had gemaakt werd dit door de consument niet ervaren.

De dealer die de auto heeft geleverd, is van mening dat sprake is van een producteigenschap, die niet kan worden verholpen. De consument is over die eigenschap bij het aangaan van de overeenkomst niet geïnformeerd. Indien dat wel was gebeurd had hij de overeenkomst niet gesloten.

De consument verlangt dat de overeenkomst gedeeltelijk wordt ontbonden of gedeeltelijk wordt vernietigd.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Uit het diagnosedocument van de dealer te [plaatsnaam] blijkt dat de auto voldoet aan de gestelde specificaties.

Ter zitting heeft de ondernemer voor zover van belang nog het volgende naar voren gebracht.

De snelheidsbegrenzer heeft een kleine invloed op de loop van de motor. De ondernemer heeft met instemming van het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige kennisgenomen.

Deskundigenonderzoek
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft voor zover van belang het volgende vastgesteld.

De klachten betreffen:
– Auto schokt wanneer airco aan staat en er constante snelheden van dertig of vijftig kilometer per uur worden gereden.
– [Bedrijfsnaam]: in de bijlage de conclusie van de werkplaats van [ondernemer]. De auto voldoet aan de gestelde specificaties. Zou producteigenschap zijn.

De deskundige heeft, na kennis te hebben genomen van de beschikbare stukken, partijen uitgenodigd voor het uitvoeren van het onderzoek.

Bevindingen:
De deskundige heeft bij het onderzoek het volgende vastgesteld. De afgelezen tellerstand is 4.999 kilometer. Bij het deskundigenonderzoek is er met de auto gereden om de klacht op zijn merites te beoordelen. Hierna is de tellerstand van 5.017 kilometer, derhalve is hierbij achttien kilometer gereden.

Door de klant is hierbij nog aangegeven dat de klacht zich voordoet:
– Met name bij gebruik van de airconditioning in de zomer en nu onder de gegeven omstandigheden (9° C) hij de airconditioning op hoog/maximaal heeft gezet.
– Rijdend met een constante snelheid van dertig kilometer per uur in de tweede versnelling (in een woonwijk met een maximum toegestane snelheid van dertig kilometer per uur).
– Rijdend met een constante snelheid van vijftig kilometer per uur in de vierde versnelling (binnen de bebouwde kom).

De deskundige heeft bij het rijden met de airconditioning op hoge stand vastgesteld dat:
– Bij een constante snelheid van dertig kilometer per uur in de tweede versnelling (motortoerental van 1800 omw/min) en het gaspedaal bediend met de voet, de klacht zoals omschreven niet optreed. De klant heeft daarna aangeven dat de klacht zich wel voordoet bij het gebruik van de snelheidsbegrenzer.
De deskundige heeft daarna vastgesteld dat bij het gebruik van de snelheidsbegrenzer, onder eerdergenoemde omstandigheden, met tussenpozen een lichte schok voelbaar is.
– Bij een constante snelheid van vijftig kilometer per uur in de vierde versnelling deed de klacht zich onder de gegeven omstandigheden niet voor, ook niet bij het gebruik van de snelheidsbegrenzer.

Overwegingen en conclusies:
De deskundige overweegt en concludeert het volgende:

Bij het deskundigen onderzoek onder de gegeven omstandigheden is de omschreven klacht in beperkte mate waarneembaar. Een airconditioningpomp wordt, afhankelijk van de afregeling, in meer of mindere mate wisselend belast. De airconditioningspomp wordt aangedreven door de motor die dan ook wisselend wordt belast. Bij een optimale afregeling en een ruim motorvermogen zal een wisselende belasting niet of nauwelijks waarneembaar zijn. De onderhavige motor (zonder turbo) heeft in het lage toerengebied een beperkt motorkoppel, afhankelijk van de afregeling kan dan eerder een wisseling van de motorbelasting merkbaar zijn. Het als hinderlijk ervaren hiervan is persoonsafhankelijk. De deskundige heeft daaropvolgend een vergelijkende auto van dit merk en type beoordeeld en vastgesteld dat onder vergelijkbare omstandigheden dit daarbij ook merkbaar is. De deskundige concludeert dat er sprake is van een nadelige eigenschap, welke afhankelijk van de omstandigheden, in meer of mindere mate als hinderlijk kan worden ervaren.

De omvang van de klachten zijn gering. Herstel of reparatie is niet mogelijk, omdat het wegnemen van een nadelige eigenschap afhankelijk is van al dan niet of ontwikkeling van een update hiervoor door de fabrikant.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In dit geschil klaagt de consument over een schokkende motor bij ingeschakelde airco en bij het rijden met een constante snelheid van dertig kilometer of vijftig kilometer per uur

De commissie stelt voorop dat nu geen van partijen gemotiveerde bezwaren tegen de rapportage van de deskundige heeft aangevoerd, zij diens bevindingen zal overnemen en tot de hare zal maken.

Het blijkt dat het schokken zich met name voordoet als gereden wordt met ingeschakelde airco en met een lage constante snelheid van dertig kilometer per uur en ingeschakelde snelheidsbegrenzer. Bij een hogere snelheid is geen schokkend geluid waarneembaar. Dit moet worden aangemerkt als een nadelige eigenschap, die niet als een gebrek kwalificeert, maar wel persoonsafhankelijk als hinderlijk kan worden ervaren. Het effect treedt op als gevolg van het tamelijke geringe koppel van de motor van de auto. Afhankelijk van de afregeling leidt het inschakelen van de airco dan eerder tot een merkbare wisseling van de motorbelasting in de bovengenoemde situatie.

De commissie is van oordeel dat een consument weliswaar niet iedere producteigenschap hoeft te accepteren, maar is van mening dat de ernst van het euvel gering is en de mate waarin de eigenschap als hinderlijk wordt ervaren met name een kwestie van persoonlijke beleving is.

De slotsom is dat van gronden voor een door de consument verlangde partiële ontbinding, vernietiging of prijsvermindering niet is gebleken, zodat de klacht van de consument ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Private Lease, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. A. van Aldijk en drs. C.J. Bal, leden, op 20 april 2023.