Hotel ligt niet in een ‘rosse buurt’. In een wereldstad kun je verschijnselen van criminaliteit, prostitutie en drugsgebruik tegenkomen

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI06-1122

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 28 maart 2006 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een hotel voor een persoon te Madrid in Spanje op basis van logies met ontbijt, voor de periode van 20 mei 2006 tot en met 24 mei 2006 voor de som van € 431,–.   Klager heeft op 19 mei 2006 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De dag voor vertrek heb ik de site van het geboekte hotel opgezocht. Toen bleek, dat het hotel in de rosse buurt was gelegen. Ik had weinig zin om de vakantie in een dergelijke omgeving door te brengen en daarom heb ik contact opgenomen met het reisbureau. Aangezien de reis annuleren even duur zou zijn dan gaan heb ik toch de reis ondernomen. Het hotel was echter absoluut geen 4 sterren hotel onder meer gezien de buurt, waarin het hotel ligt, het gebladderde plafond in de badkamer, de kapotte sluiting van het raam, het uitzicht op de grauwe binnenplaats en het karige ontbijt.   Klager verlangt een vergoeding van € 500,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   De klacht kan door ons niet in behandeling worden genomen, nu klager conform de [branche]-voorwaarden niet op tijd heeft geklaagd. De brief van klager is immers op 23 juni 2006 gedateerd, maar is eerst op 27 juni 2006 bij het reisbureau ingekomen, derhalve buiten de termijn, welke op 24 juni 2006 eindigde. Wat betreft de inhoud van de klacht wordt ten overvloede nog opgemerkt, dat klager de dag voor haar vertrek contact met ons heeft opgenomen omtrent de ongunstige ligging van het hotel, aangezien dit in de rosse buurt zou zijn gelegen. Deze informatie had klager gekregen via internet. Deze informatie was ons niet bekend noch hebben wij deze informatie ergens kunnen vinden. De enige mogelijk voor klager was dan ook om de reis te annuleren. Daarvoor heeft zij niet gekozen. Het hotel is gelegen in het hart van Madrid en de buurt, waarin het hotel is gelegen staat absoluut niet bekend als een ongure of gevaarlijke omgeving. Ongetwijfeld zal men prostituees, zwervers en drugsverslaafden aantreffen in steden, zoals Madrid, maar dit is niet alleen van toepassing op Madrid, maar op alle wereldsteden. De ervaringen met het door klager geboekte hotel waren overwegend positief en nog niet eerder zijn door ons berichten ontvangen als klager heeft ervaren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De reisorganisator heeft aangegeven en dit ter zitting nog eens bevestigd, dat klager niet in haar klacht zou kunnen worden ontvangen, nu zij haar klacht heeft ingediend buiten de in de hier van toepassing zijnde voorwaarden voorgeschreven termijn, zijnde een maand na terugkomst van haar reis. In dit verband heeft de commissie vastgesteld, dat klager is teruggekomen op 24 mei 2006 en, zo blijkt uit de dagtekening van haar schrijven, op 23 juni 2006 een klacht heeft ingediend. Dit is in ieder geval binnen de hier van toepassing zijnde termijn van een maand. Weliswaar is de klacht blijkens de door het reisbureau aangegeven stempel eerst op 27 juni 2006 aldaar ontvangen, maar aangezien van de zijde van de reisorganisator niet de originele enveloppe met poststempel is overgelegd kan de commissie niet meer nagaan of klager de brief inderdaad niet binnen de termijn heeft gepost en eerst door het reisbureau op 27 juni 2006 is ontvangen. Dit temeer, daar de termijn eindigde in een weekeinde. In dit geval is de commissie dan ook van oordeel, dat klager het voordeel van de twijfel dient te hebben en daarom in haar klacht kan worden ontvangen. Met betrekking tot de inhoud van de klacht heeft de commissie nog het volgende overwogen. De commissie heeft vastgesteld, dat het door klager geboekte hotel is gelegen in het centrum van een wereldstad, in casu Madrid. De commissie acht het van algemene bekendheid, dat in wereldsteden verschijnselen van criminaliteit, prostitutie en drugsgebruik geconcentreerd zijn. Deze zijn immers daaraan inherent en in zekere zin ook maatschappelijk geaccepteerd. Madrid vormt daarop geen uitzondering, zodat ook klager dit – haar ondanks – heeft te accepteren. Daar komt bij, dat het door klager geboekte hotel niet is gelegen in een omgeving, welke als extreem gevaarlijk bekend staat, zodat de commissie weliswaar niet vermag te ontkennen, dat klager geconfronteerd is met genoemde verschijnselen, maar tevens van oordeel is, dat klager hieraan niet de conclusie heeft kunnen verbinden, dat de geboekte accommodatie alleen al daarom ongeschikt zou zijn voor een bezoek aan Madrid. Wat betreft het feit, dat het geboekte hotel niet zou beantwoorden aan de gegeven classificatie van vier sterren merkt de commissie nog op, dat, gelet op de door klager gestelde feiten en omstandigheden het ook in de ogen van de commissie niet onaannemelijk is, dat het hotel niet in alle opzichten heeft beantwoord aan het predicaat vier sterren en voorts, dat door klager wel enkele klachten zijn aangegeven, welke haar vakantieplezier hebben verminderd, maar dat daar tegenover staat, dat de door klager aangeven klachten wel als hinderlijk zijn ervaren, maar niet van zodanige aard zijn, dat daaruit de conclusie gerechtvaardigd zou zijn, dat de geboekte accommodatie zodanig onder de maat zou zijn, dat hier een financiële vergoeding op zijn plaats zou zijn. Dit temeer, nu noch gesteld noch anderszins de commissie is gebleken, dat klager tijdens haar verblijf contact heeft opgenomen met de reisorganisator in Nederland om de in haar ogen gerechtvaardigde klachten kenbaar te maken. De reisorganisator is dan ook niet in de gelegenheid gesteld om de klachten van klager op te lossen althans een poging daartoe te ondernemen. Dit nu valt klager te verwijten.   Op grond van het hetgeen hier te voren is overwogen is de commissie weliswaar de overtuiging toegedaan, dat klager niet geheel heeft ontvangen, wat klager mocht verwachten en daardoor enig ongerief heeft ondervonden, doch meent dat de klachten niet van dien aard zijn en de ondernemer niet in die mate kunnen worden toegerekend, dat een vergoeding in geld op zijn plaats is.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 8 november 2006.