Hovenier moet consument vergoeden voor gebreken aan aangelegde tuin

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (On)deugdelijke uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 4580/11088

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument is niet blij met de aanleg van zijn tuin. Volgens hem maakt de ondernemer de tuin niet af en worden klachten niet opgelost. De ondernemer vindt dat de werkzaamheden altijd naar behoren zijn uitgevoerd. De commissie heeft een deskundige ingeschakeld om naar de tuin te kijken. De consument is het niet eens met de deskundige. Hij vindt dat het gebrek bij de bron moet worden weggenomen, omdat er anders over een tijd weer gebreken zullen ontstaan. Hij wil dat een andere hovenier herstelwerkzaamheden komt uitvoeren. De commissie stelt vast dat er gebreken aan de tuin van de consument zijn, maar kan niet een andere partij de opdracht geven om herstelwerkzaamheden uit te voeren. De commissie beslist daarom dat de ondernemer de consument een vergoeding van € 2.000,- moet betalen. Het is aan de consument om zelf te bepalen welke werkzaamheden hij door een ander wil laten uitvoeren.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan ondernemer.

Het geschil betreft de aanleg van een tuin.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De hovenier maakt na meermaals vragen de tuin niet af, defecten en klachten worden niet opgelost.

Commentaar namens de consument op het aanvullende rapport van de deskundige

Ondergetekende is schade deskundige met ruim 40 jaar ervaring op het gebied van bouwkunde en omgevingsvormgeving. Onder dat laatste vakgebied vallen plantsoen- en tuinaanleg met alle daarin alle voorkomende facetten als bruggen, straatmeubilair, schuttingen, keermuren en speelvoorzieningen. Mijn zaken dienen in hoofdzaak bij rechtbanken, maar dat zal u reeds duidelijk zijn gelet op de juridische verwoording in de aangeleverde stukken.

Ondergetekende werd ingeschakeld om onafhankelijk te beoordelen of de uitvoering van de contractueel vastgelegde werkzaamheden tussen de consument en de ondernemer voldeed aan de kwaliteit die men daarvan doorgaans mag verwachten. Naar mijn oordeel is dat laatste niet geheel los te zien van het besteedbare bedrag waarbij ik met name doel op de door de ondernemer verkozen uitvoering van de zijdelingse stabiliteit van de schutting en de te laag uitgevoerde cunet kering langs het terras.

Uw deskundige maakt zich in zijn repliek op mijn reactie los van het louter beoordelen van door hem waar genomen technisch gebreken (overigens zonder het vermelden van de bron oorzaak) en een waarde oordeel uitspreekt over de kwaliteit van het uitgevoerde werk als zijnde voldoende tussen 6 en 7 op de schaal van 1 tot 10. Ongepast en kwalijk te noemen is de ongefundeerde vermelding dat de opdrachtgever minimaal een 10 zou verlangen bij het uitgevoerde werk. Dat is nergens in de klacht en andere stukken aangegeven en de opdrachtgever heeft dat ook nimmer tijdens de opname van uw deskundige aangegeven. De opdrachtgever heeft aangegeven dat hij een naar behoren vlak en netjes aangelegd terras wenst met voegen die blijven zitten en zonder verzakkingen en zelfs diepe zinkgaten. En hij gaf aan dat hij een degelijke schutting wenst die niet na korte tijd al uitbuigt en dat steeds verder is blijven doen. En dus zal blijven doen als de bron niet weggenomen zal worden. Om reden dat er door uw deskundige waarde oordelen aan uw commissie zijn verstrekt, ben ik daardoor vrij dat eveneens te doen.

Ik zal u nu eveneens onomwonden informeren. Dit werk is als geheel onmiskenbaar onvoldoende van kwaliteit. Er is tevens overduidelijk onvoldoende zorgvuldigheid bij de uitvoering betracht anders moet ik het gebrek aan vakkennis noemen. De eerder uitgevoerde herstelwerkzaamheden zijn aantoonbaar ad-hoc uitgevoerd om het visuele gebrek even weg te nemen. Dat bleek zeer tijdelijk te zijn omdat de bron van de gebreken niet onderkend werd en de gebreken daarmee niet weggenomen werden. Ik noem de feiten op hoofdpunten waaruit moge blijken dat de opdrachtgever niet een perfectie nastrevende opdrachtgever is maar een gedupeerde particulier en zich richting ondernemer zonder uitzondering een zeer coulant mens getoond heeft:
De tegels liggen bijna nergens meer voeg oplijnend, zijn onderling wisselend in hoogte bij de voegen door het inzakken van het cunet, de voegen werden niet verdicht afgerold en zijn eruit gespoeld, er zijn diverse zinkgaten opgetreden langs de schutting, vele tegels werden gebroken en beschadigd aan de randen tijdens herstelpogingen door het opnemen van de 60×60 tegels met een schep in de voeg te wrikken i.p.v. een zuiger, er is randschade ontstaan door het zagen met een gezette zaag i.p.v. een gladde zaag als voorgeschreven bij keramische tegels, de opdrachtgever moest accepteren dat de vervangende tegels in kleur wat afweken omdat die tegels kort na toepassing al niet meer leverbaar waren, de door de ondernemer gegarandeerde solide en lang meegaande schutting boog snel al uit en steeds verder uit als gevolg van een onjuiste funderingskeuze en het wegspoelende zandcunet naar de lager gelegen buren als gevolg van de onvoldoende hoogte keuze van de opsluitbanden langs de schutting.
Hoe zou u zich opgesteld hebben als u dit overkwam als particulier?

Op basis van mijn deskundigheid stel ik dat de technische uitvoering van de schutting in die drassige grondslag. De aanwezige grondweerstand is onvoldoende om de winddruk op de schutting met alleen deze in de grond geslagen palen recht te houden. En het aanwezige hoogteverschil van 30 cm t.o.v. het naastgelegen perceel, werkt eveneens mee aan dit nu al optredende gebrek. Een berekening van de bestede aanneemsom, na aftrek van de terrasaanleg en overige onderdelen, geeft mij duidelijk aan dat er een betere en sterkere (duurzamere) uitvoering verwacht had mogen worden, hetgeen de opdrachtgever ook van de ondernemer verlangde en hem ook gegarandeerd werd.

Naast een onvoldoend effectief gebleken uitvoering in de zijwaartse verankering van de schutting in de grond is ook gebleken dat de tegels langs de schutting al meermalen zijn weggezongen als gevolg van het eronder weggespoelde zandcunet. De opmerking van uw deskundige in zijn repliek op mijn reactie 4 dat er geen klachten waren over de te lage opsluitbanden, is volstrekt onjuist. Er werd in de klacht van de opdrachtgever reeds melding gemaakt dat alle opsluitbanden te kort gekozen waren en de banden langs de twee terrassen na sterke verzakkingen en weggespoeld zand reeds vervangen werden door hogere. Bovendien geeft uw deskundige daarmee aan blind te willen zijn voor de oorzaak van het wel door hem geconstateerde gebrek bij de schutting en het gebrek bij de (meermalen eerder) diep wegzakte tegels langs die schutting. De bronoorzaak bij de verzakte tegels in de diepe zinkgaten, is gelegen in de onvoldoende hoogte van de opsluitbanden. De hoogte is nu net gelijk aan het hoogteverschil tussen het verhoogde terras en het lagere maaiveld van de buren, waardoor het zand zal blijven wegspoelen. En dit gebrek zal ook de schutting in de toekomst blijven ondermijnen als het gebrek niet weggenomen wordt. Het feit dat in mijn rapportages de hoogte van deze toegepaste opsluitbanden niet met een precieze hoogte maatvoering werd aangegeven, komt voort uit het gegeven dat de opdrachtgever het terras niet deels wilde opnemen om de opsluitbanden op te meten. De toch al snel richting opdrachtgever beschuldigende ondernemer zou dan wellicht willen aanvoeren dat de opdrachtgever in zijn ogen verantwoordelijk zou zijn voor de opgetreden verzakkingen. Deze ondernemer beschuldigde de opdrachtgever bij herhaling al van het wegspuiten van de tegelvoegen, terwijl de voegdeskundige aangaf dat de voeg die hij nog aantrof niet deugdelijk was. De ook aanwezige voegdeskundige kon niet meer achterhalen of dat door een slechte batch fabrieksmengsel kwam of door een gebrekkige uitvoering en niet afrollen. Ik stel op basis van onderzoek bij de resterende delen van de voeg vast dat de voeg NIET voldoende diep aangebracht werd en NIET afgerold werd met een roller. Dan zou de resterende toplaag van de voeg veel dichter in samenstelling aangetroffen zijn. Ik gaf mijn mening op de opname aan. Dit is nu minder relevant omdat uw deskundige ook concludeerde dat alle voegen na het grondig reinigen opnieuw aangebracht en goed afgerold moeten worden. Het zegt mij wel iets over de betrachte zorgvuldigheid bij dit werk of beter gezegd aan het ontbreken ervan op veel onderdelen.

Bovendien stel ik vast dat de door uw deskundige opgenomen kostenbegroting en slechts 20 werkuren voor de herstelwerkzaamheden, bij lange na niet toereikend is om het herstel van de gebreken na behoren op te lossen en de toekomstig te verwachten gebreken (als het gebrek niet bij de bron wordt weggenomen als eerder door mij werden aangegeven), weg te nemen. Ik gaf in mijn eerdere reactie reeds gefundeerd aan dat de opname van de schade en gebreken niet in zijn volledige omvang zijn weergegeven door uw deskundige. Daardoor wijkt de vaststelling van de omvang van de schade en die begroting ervan, eveneens af van de werkelijke situatie en het benodigde herstelwerk. Mede om dat financiële risico niet bij de opdrachtgever neer te leggen, gaf ik als mogelijke oplossing in de ontstane situatie aan om een derde hovenier aan te stellen en de rekening door de in gebreke gebleven en weigerachtige hovenier [naam ondernemer] te laten voldoen.

Ik heb uw deskundige de resterende 2 gebroken tegels aangewezen en vervolgens een paar voorbeelden van de aanwezige randschade bij de tegels. De schade is het gevolg van het herstel van vele eerdere verzakkingen waarbij de tegels met een spade werd omhoog gewrikt i.p.v. een zuiger. Er zijn minimaal 8 tegels met aanzienlijke schade. Het zagen met een verkeerde diamantzaagblad leverde ook randschade op. Uw deskundige stelt dat er voldoende tijd is uitgetrokken om de klachten te bekijken. Na het door mij aanwijzen van enkele beschadigde tegels gaf de deskundige aan dat de klacht hem helder was en stelde voor de voegen te beoordelen zodat de voegspecialist niet langer hoefde te wachten. We hebben dus niet alle tegels nagelopen om een goed aantal vast te stellen. Ik heb 8 ernstige en grote beschadigingen aangetroffen en die zijn in het toegezonden schema aangegeven. Ik herhaal mijn eerdere constatering: De oorzaak van het niet volledig constateren en noteren van alle beschadigde en wederom te vervangen tegels komt voort uit het gegeven dat de deskundige na het zien van een aantal beschadigde tegels dit punt als aanwezig en afgevinkt heeft op zijn lange controle lijst en alle tegels in dit terras later niet meer heeft nagelopen. Feitelijk horen in nieuw en vakkundig gelegde terras helemaal geen beschadigingen aan tegels aanwezig te zijn. Een incidenteel ongelukje kan maar hier zijn het er voor een gemiddelde uitvoeringskwaliteit veel te veel.

Als eerder door mij werd aangegeven, ontbrak ook bij dit punt de tijd of de zin om overal te meten en om het aantal plaatsen nauwgezet met de waterpas na te lopen tijdens de opname. Door de vele eerder uitgevoerde herstelpogingen van verzakkingen, ligt het gehele terras er nu “wisselend” bij en ligt er eigenlijk geen tegel meer vlak t.o.v. een naastgelegen tegel. De afwijking varieert van zichtbaar ongelijk met millimeters tot centimeters diepe verzakkingen. Om die reden gaf ik aan dat het wellicht raadzaam is om het terras op te nemen en opnieuw op een goed aangevuld en getrild zandcunet te leggen. Dat zal in kosten wellicht ook lonend blijken t.o.v. het overal deels vlakken van tegels omdat de naastgelegen tegels weer veel meer zullen gaan afwijken. Of anders het terras minimaal vlak laten aftrillen met een recent geïntroduceerde trilplaat die speciaal voor keramische tegels is ontworpen en deze niet beschadigd. Anders voorzie ik dat na een beperkt en partiele herstel er wederom een meer dan gerede kans bestaat dat de tegels opnieuw zullen verzakken en het voegmiddel opnieuw uit de voegen zal gaan werken omdat het slecht verdichte cunet toch weer verder zal zakken.

De reactie van uw deskundige is ongerijmd. Er bestaan voor alle voorkomende situaties een passende en aanvaardbare uitvoering. Ik gaf reeds aan dat bij een vakkundige uitvoering van het terras er rekening gehouden had kunnen worden met een te verwachten ongelijke zakking t.g.v. de zwembadrand door de opsluitband in aanvang wat hoger aan te leggen zodat die band na de zetting gelijk zou worden of na zetting op de goede hoogte geslagen had kunnen worden. Dat is een standaard oplossing die bekend is of geacht mag worden algemeen bekend te zijn.
Uw deskundige stelt dat gelet op deze termijn dat de schutting er al staat, er geen andere dan de 3 palen scheef staan en verzakt zijn. Daardoor zou verder herstel niet meer nodig zijn. Ongerijmd! Deze door uw deskundige getrokken conclusie en door hem voldoende geachte herstelwerk Is volstrekt onjuist en niet verdedigbaar omdat de oorzaak van het gebrek niet definitief opgelost wordt. Ik stel dat het feit dat er reeds in korte tijd reeds sprake is van een ernstig uitgebogen schutting en er later wederom dezelfde schade zal optreden omdat de oorzaak niet weggenomen wordt met het aangegeven herstel van uw deskundige. Ik gaf eerder aan dat de palen in deze uitvoering onvoldoende stabiliteit als fundering bieden en dat als gevolg van de veel te lage opsluitbanden langs het terras, het zand zal blijven wegspoelen naar de 30 cm lager liggende tuin van de buren. Dat zal de stabiliteit van de palen ondermijnen en de tegels zullen diep blijven wegzakken zoals al meermalen eerder hersteld werd. Er moeten veel hogere opsluitbanden geplaatst worden en de palen moeten beter zijdelings afdoende gestabiliseerd worden in deze drassige grondslag. Daarvoor bestaan meerdere en passende oplossingen. Anders zullen er op termijn weer dezelfde problemen bij deze schutting ontstaan. Over het aangeven van de te lage opsluitbanden verwijs ik met name naar het gestelde in de inleiding van deze reactie in dupliek.

Uw deskundige gaf eerder geen argumentatie aan waarom hij de niet gepotdekselde onderste plank wel aanvaardbaar vond. Tijdens de opname gaf hij mij aan hij onbekend was met de oplossing om een lat ter dikte van de schuttingsplanken bij de onderste gepotdekselde plank aan te brengen om de gehele schutting een zelfde visuele aanblik te geven. Nu geeft de deskundige ineens wel aan 2 uitvoeringsmogelijkheden te kennen, namelijk het toepassen van de onderste lat als bij de door mij aangegeven standaard uitvoering of door de onderste plank eenvoudig rechtstandig op de palen te schroeven. Het wordt nog vreemder als vervolgens gesteld wordt dat er geen verplichte keuze zou bestaan. Onzin want er is in dit geval helemaal GEEN keuze. Je brengt bij een gepotdekselde schutting namelijk alle planken in een gepotdekselde uitvoering aan. Uw deskundige spreekt vervolgens wederom zijn persoonlijke waarde oordeel uit door te stellen dat hij een rechte plank geen nadelig visueel effect vindt. Dat mag wellicht zijn persoonlijke smaak zijn, maar de vermelding daarvan is ongepast en bovendien onterecht want zijn beoordeling dient te volstaan met de constatering dat de onderste plank niet gepotdekseld is in een verder wel gepotdekselde schutting. Ik beoordeel die niet gepotdekselde onderste plank als een zoveelste voorbeeld van gemakzucht of ondeskundigheid in de uitvoering.

Afsluitend: Als eerder beargumenteerd worden de herstelkosten door uw deskundige veel te beperkt en daardoor veel te laag begroot. Ik verzoek u deze begroting in het kader van mijn onderbouwde reacties, daarop aan te passen. Eerder en specifiek nog in de inleiding van deze reactie nader onderbouwd, gaf ik aan dat ik als enige oplossing in deze ontstane situatie het aantrekken van een derde hovenier zie. Deze hovenier zal dan het als noodzakelijk beoordeelde herstel uitvoeren voor een door uw commissie aanvaardbaar te bepalen bedrag. Dat herstel kan onmogelijk op basis van de rigide en te beperkt beoordeelde herstelbegroting van uw rapporteur plaatsvinden omdat daarmee geen enkel gebrek bij de bron van het probleem wordt weggenomen. De gevolgen daarvan gaf ik in mijn eerdere reactie uitvoerig onderbouwd aan.

Het kan toch niet de bedoeling van uw geschillencommissie zijn om op korte termijn weer opnieuw met deze terugkerende gebreken bij uw commissie aan te moeten kloppen. Of erger een te kort schietend bindende advies door de rechter te laten vernietigen. Er zijn daarvoor nu reeds argumenten voor aanwezig in de rapportages van uw deskundige. Het zal uw commissie bekend zijn dat een zogenaamde marginale toetsing een mogelijkheid blijft, maar als gevolg van een Europese richtlijn (de ADR-richtlijn) is er vanaf 9 juli 2015 voor de consument een mogelijkheid bijgekomen om een bindend advies op inhoudelijke gronden door de rechter te laten vernietigen. Kort samengevat komt dat argument erop neer dat de geschillencommissie niet voorbij mag gaan aan ‘dwingend’ consumentenrecht ten nadele van de consument. U zult inmiddels begrepen hebben dat ik eerder al lichtelijk ontstemd was over de gebrekkige uitvoering van de ondernemer die uw deskundige met een 6 tot 7 beoordeelt. Ik beoordeel de uitvoering en getoonde zorgvuldigheid of deskundigheid als duidelijk onvoldoende en de kwaliteit van de schutting staat niet in relatie tot het door de opdrachtgever zonder beknibbelen geaccepteerde aanneemsom en de door de ondernemer gegarandeerde wens dat de schutting jaren lang zonder problemen zou staan.

Standpunt van ondernemer
Voor het standpunt van ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument geeft zelf aan dat de herstelwerkzaamheden door een andere hovenier uitgevoerd moeten worden, in verband met het geen vertrouwen meer hebben in [bedrijfsnaam ondernemer]. Ik geef bij deze aan dat ik het een rare gang van zaken vind, aangezien ik de werkzaamheden altijd naar behoren heb uitgevoerd. Helaas kunnen wij de consument nooit tevreden stellen, er is altijd wel wat waar hij weer op- en aanmerkingen op heeft.

De klacht over het voegen: door mijn jarenlange ervaring van 23 jaar, ben ik ervan overtuigd dat hier gespoten is met een hogedrukreiniger of met een hele harde straal van een tuinslang. Daarop heb ik contact gezocht met de leverancier van het voegsel, deze komt ernaar kijken en beoordelen. Hij zou een afspraak maken met de consument. Deze klacht had ik in juni al bij [naam leverancier van de stenen] neergelegd, maar zij waren vergeten dit door te geven aan de leverancier van het voegsel.

Betreft de poort: was ik inderdaad de schroefjes vergeten, maar de consument gaf toen zelf aan dat het geen probleem was ‘ik draai ze er zelf wel in’, stelt niets voor! Daarom had ik ze toen niet meegenomen. Beetje kinderachtig om daar nu op terug te komen.

De schutting : natuurlijk zijn hard houten palen sterker, vanwege het budget van de consument moest er een alternatief voor sommige dingen komen, en nu gaat u hier over vallen. Ook echt onterecht. Ik ben altijd bereid geweest om alles op te lossen, dit werd ook altijd gedaan. Ook voor de extra werkzaamheden heeft de consument nooit extra voor hoeven betalen, dit valt bij ons al 23 jaar! onder service. Onder andere; palmen, douchebak plaatsen etc.

Rapport van de deskundige
Het verhoogde terras, met keramische tegels, vertoont diverse gebreken:
– Het voegmateriaal is op vele plaatsen verzakt tot 2 cm onder de tegel en is niet goed uitgehard/bestaat uit losse kruimels. De oorzaak hiervan is niet te achterhalen.
– Er is schade aan twee tegels en er zijn twee tegels met een barst in de bovenlaag. De oorzaak hiervan is niet te achterhalen.
– Diverse tegels zijn meer dan 2 mm t.o.v. elkaar verzakt op het verhoogde terras. Dit is maximaal op acht plaatsen.
– Er ligt een tegel iets te hoog achter de opsluitband. Dit is niet te voorkomen i.v.m.de betonrand van het bestaande zwembad.
– De laatste drie palen van de schutting aan de rechterzijde staan uit het lood. De oorzaak hiervan is dat ze in de drassige bodem iets zijn gaan doorbuigen naar de buitenzijde.
– De bevestiging van het slot van de tuinpoort zit los. De schroeven klemmen zich niet vast.
– Er zit nog op een tegel een vlek zwarte verf. Dit is veroorzaakt tijdens de uitvoering.
– De kopse kanten van de schuttingsplanken, alleen bij de schutting aan de rechterzijde, ter plaatse van de aansluiting tegen de berging zijn niet geverfd.
– De planken van de schutting zijn vakkundig (gepotdekseld) in elkaar gezet. De onderste plank behoeft niet van een extra lat te worden voorzien.
– Bij de poort van de schutting rechts is de bovenste plank gescheurd en er is in de poort een plank beschadigd. Het scheuren van planken is een eigenschap van grenenhout. De beschadiging van de planken kan door derden veroorzaakt zijn.

Herstel:
– De verzakte tegels opnemen en opnieuw leggen.
– Het aanwezige voegmateriaal uit de voegen verwijderen en nieuw voegmateriaal aanbrengen.
– De aanwezige verf verwijderen op een tegel.
– De twee gebroken en twee beschadigde tegels vervangen.
– De drie palen van de schutting recht zetten en rondom deze palen funderingsmateriaal aanbrengen zodat doorbuigen uitgesloten wordt.
– Het slot van de poort vakkundig vastzetten.
– De gescheurde plank rechts van de poort vervangen.
– De kopse kanten van de planken bij de berging verven.

Herstelkosten
Vier nieuwe tegels: € 65,–
100 kg voegmateriaal: € 250,–
Verf, funderingsmateriaal etc.: € 75,–
20 uren hoveniers: € 1100,–

Reactie deskundige naar aanleiding van opmerkingen van de consument op het rapport

Voorop gesteld is dat er voldoende tijd voor uit getrokken is om de klachten van de consument in het werk na te lopen.

Reactie 1. Op aanwijzing van de consument heb ik de beschadigingen nagelopen en geconstateerd. Dit waren 2 tegels met een lichte beschadiging en 2 gebroken tegels . Minimale, bijna onzichtbare beschadigingen buiten beschouwing gelaten.

Reactie 2. Op aanwijzing van de consument zijn er tijdens de inspectie 2 plaatsen aangegeven waar inderdaad de tegels meer als 2 cm t.o.v. elkaar verzakt waren. Mijn visuele inspectie over het gehele terras gaf het inzicht dat dit zich nog op enkele plaatsen voordeed. Vandaar de 8 plaatsen. Er zijn inderdaad onderling hoogteverschillen maar deze vallen binnen de marge van afwijkende maten in de tegels onderling. Het aangelegde terras hoeft om deze redenen niet in zijn geheel opnieuw gelegd worden.

Reactie 3. Omdat er diversen vastliggende hoogtes waren, die als uitgangspunt diende voor het leggen van de tegels, is deze oplossing niet op een andere manier uit te voeren.

Reactie 4. Er staan drie palen uit het lood. Deze worden recht gezet. Gelet op de termijn dat de schutting al staat er geen andere palen verzakken of scheef gaan staan, zijn verder herstelwerken niet van toepassing. De keuze van het materiaal, grenen of hardhout valt buiten mijn opdracht. Er waren geen klachten over de opsluitbanden.

Reactie 5. Er zijn 2 mogelijkheden om te beginnen met de onderste plank. Of je brengt een lat aan of je schroeft de onderste plank meteen op de staanders. Hiervoor is geen verplichte keuze. Nu de gehele schutting klaar is en er geen lat gebruikt is, geeft dit geen nadelig visueel effect. Van de verwerkte materialen is nergens gebleken dat er bezuinigd is op de kwaliteit.

Samenvattend wil ik erop wijzen dat er een bandbreedte is in de beoordeling van de klachten. De algemene beoordeling door mij van het uitgevoerde werk is voldoende. Op de lijst van 1 tot 10 ligt dit rond het cijfer 6-7. Vaktechnisch gezien, voldoen de uitgevoerde werken hieraan. Daarentegen beoordeelt de consument dat het uitgevoerde werk minimaal het cijfer 10 moet hebben.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de commissie voorop dat het niet wenselijk is dat een deskundige een rapportcijfer geeft voor het uitgevoerde werk. De commissie zal dat dan ook niet doen en zich beperken tot een inhoudelijke beoordeling van de klachten en de vraag in hoeverre herstelwerkzaamheden geboden zijn.

De commissie begrijpt dat de consument geen vertrouwen heeft in uitvoering van die herstelwerkzaamheden door de ondernemer, maar het is niet aan de commissie een andere hovenier opdracht te geven bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Daarom zal de commissie aan de consument een vergoeding toekennen, opdat hij zelf kan bepalen welke werkzaamheden hij door een ander wil laten uitvoeren.

De commissie heeft ter zitting vastgesteld dat de ondernemer voor wat betreft de geleverde materialen heeft gehandeld overeenkomstig hetgeen hij heeft geoffreerd met betrekking tot de schutting, waaromtrent de consument heeft gesteld dat gebruik van hardhouten palen voor de hand had gelegen. Ook overigens is de commissie niet gebleken dat de ondernemer wat betreft de materialen in negatieve zin is afgeweken van hetgeen tussen partijen was afgesproken, inclusief de prijsstelling daarvoor.
Wel zijn partijen het erover eens dat herstelwerkzaamheden geboden zijn.

De commissie is met de deskundige van oordeel dat de gebreken niet van zodanig gewicht zijn dat ingrijpender maatregelen als namens de consument verlangd, geboden zijn. De deskundige beveelt aan rond de drie palen van de schutting die uit het lood staan, funderingsmateriaal aan te brengen. Nu andere palen nog steeds in het lood staan, bestaat geen aanleiding nadere maatregelen te nemen, althans kan dit niet van de ondernemer worden gevergd.

Aan de omstandigheid dat de onderste planken van de schutting niet gepotdekseld zijn aangebracht, kent de commissie niet het gewicht toe dat de vertegenwoordiger van de consument daaraan toegekend wenst te zien. Hetzelfde geldt voor de beschadigingen aan de tegels, ook al zouden meer tegels dan de deskundige heeft geconstateerd, geringe beschadigingen vertonen. Ook de commissie kan in de oorspronkelijke klacht geen opmerking vinden over opsluitbanden in zijn algemeenheid.

De commissie zal de aan de consument op een hoger bedrag stellen dan het door de deskundige genoemde bedrag en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de vergoeding betalen op het hierna te noemen bedrag. Voor toekenning van een hogere vergoeding ziet de commissie geen aanleiding.
Hetgeen partijen overigens naar voren hebben gebracht, kan niet tot een andere beslissing leiden en behoeft derhalve geen afzonderlijke bespreking.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt binnen vier weken na datum verzending bindend advies aan de consument een bedrag van € 2.000,–.

Het meer of anders verlangde wordt afgewezen.

Bovendien dient ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer R. Ruijs, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 18 december 2019.