In beginsel is de stand op de meter doorslaggevend voor het in rekening te brengen verbruik. Geen duidelijke oorzaak aanwezig voor tamelijk hoge waterverbruik dus daarom uitgaan van de berekende meterstanden.

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Omvang levering    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115574

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit de jaarafrekening 2016. Er was sprake van een uitzonderlijk hoog
waterverbruik volgens de meter.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
Op verzoek van de ondernemer zijn de meterstanden een aantal weken bijgehouden en onderzocht is
of er sprake was van lekkage. Lekkage is na onderzoek uitgesloten. De meter is vervangen en daarna
is er weer sprake van normaal verbruik. Er zijn geen wijzigingen geweest in het huishouden van de
consument. Er is geen lekkage geweest. De consument is van mening dat de oude meter geen juiste
meterstanden heeft weergegeven en wil het naar zijn mening te veel betaalde bedrag van € 866,-
retour ontvangen van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
De ondernemer erkent dat het verbruik extreem hoog is geweest, maar is van mening dat de meter
goed heeft gefunctioneerd en het water dus wel degelijk is verbruikt. Voor dat verbruik dient de
consument te betalen. De ondernemer verwijst naar artikel 10 van de Algemene
Leveringsvoorwaarden waarin staat dat het vaststellen van de omvang van de levering geschiedt door
middel van een watermeter. Deze meter blijkt na ijking correct te hebben gefunctioneerd en ook is er
geen sprake van een foutieve verwerking van de meterstand. De consument heeft na verwisseling van
de watermeter nog steeds een hoger verbruik dan verwacht wordt van een twee persoons
huishouden.
Het gaat om een extra verbruik van circa 100 m2 per jaar.
De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat er een omstandigheid is in het verbruik of binnen
installatie van de consument dat tot het hoger verbruik leidt.
De ondernemer verzoekt de klacht van de consument ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.
De consument heeft ter zitting volhardt in het standpunt dat de vervangen watermeter ondanks de
uitgevoerde controlemetingen toch defect moet zijn geweest. Ter zitting is aan de orde gekomen of
de betreffende vervangen watermeter nog beschikbaar is voor eventueel nader onderzoek in het
kader van een contra-expertise in opdracht van de consument. Afgesproken is dat de ondernemer via
het digitale informatiesysteem zou laten weten of deze meter er nog is.
Van de ondernemer is bericht ontvangen dat de meter nog voor nader onderzoek beschikbaar is.
Vervolgens is door het secretariaat van de commissie aan de consument de vraag voorgelegd of hij
gebruik wil maken van zijn recht op een contra-expertise met betrekking tot de betreffende meter.

Daarbij is aangegeven dat dit dan “op kosten van ongelijk” zou gaan gebeuren in die zin dat de
expertisekosten in eerste instantie voor rekening van de consument komen en slechts dan op de
ondernemer kunnen worden verhaald als uit het onderzoek blijkt dat de meter inderdaad niet goed
functioneert.
Via de gemachtigde van de consument is vernomen dat consument geen contra-expertise wenst.
De consument stelt zeer duidelijk dat uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is dan wel is
geweest van lekkage. Nu de consument geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de
betreffende meter aan een contra-expertise te onderwerpen, dient de commissie ervan uitgaan dat de
meter inderdaad zoals het destijds daaraan uitgevoerde onderzoek heeft uitgewezen, correct heeft
gefunctioneerd.
Zoals de ondernemer terecht heeft aangevoerd, is in beginsel de stand op de meter doorslaggevend
voor het in rekening te brengen verbruik. Nu er geen duidelijke oorzaak van het, ook volgens de
ondernemer sedert de verwisseling van de meter, nog tamelijk hoge waterverbruik is te geven, dient
voor de beoordeling van dit geschil uitgegaan te worden van de berekende meterstanden.
Het gebruikte water is immers de meter gepasseerd.
Dat brengt zich mee dat de klacht ongegrond dient te worden verklaard.
Mitsdien dient als volgt te worden beslist.

Beslissing

De klacht is ongegrond.

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Water op 7 juni 2018.