In beginsel komen plaatsings- en aansluitkosten voor rekening van de ondernemer. De ondernemer heeft de consument niet tijdig meegedeeld dat voor plaatsing en aansluiting van de caravan kosten zouden zijn verschuldigd.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC04-0062

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kosten van verplaatsing van de stacaravan van consument en aansluiting op de nieuw aangelegde rioolleiding. De consument heeft op 26 september 2003 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft de consument op 7 september 2002 meegedeeld dat hij een riool op de camping zou aanleggen, dat de stacaravans op het riool moesten worden aangesloten en dat het deel van het terrein waar de tourcaravan van consument indertijd stond niet meer beschikbaar zou zijn voor toercaravans. In verband hiermee heeft de consument op 28 september 2002 zijn tourcaravan verkocht en met toestemming van de ondernemer tot voortzetting van de standplaatsovereenkomst een gebruikte stacaravan gekocht van de toenmalige huurster van standplaats Zwart 160. De ondernemer heeft op 25 oktober 2002 een huurovereenkomst voor die zelfde standplaats aan de consument gezonden en op 2 november 2002 de indeling van die standplaats bevestigd en meegedeeld dat voor het plaatsen en aansluiten van de stacaravan een eenmalige vergoeding van € 750,00 exclusief BTW was verschuldigd. Op 25 september 2003 heeft de ondernemer een rekening voor € 892,50 (inclusief BTW) aan de consument gezonden. Hiertegen heeft de consument schriftelijk geprotesteerd waarna partijen uitvoerig hebben gecorrespondeerd. De consument is van mening dat hij deze kosten niet verschuldigd is, omdat hij een caravan “op de standplaats” kocht. Dat de caravan vervolgens tijdelijk werd verplaatst en teruggeplaatst, heeft te maken met de herindeling van het terrein en de aanleg van riolering. De daaraan verbonden kosten dienen voor rekening van de ondernemer te komen. Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Vóór of tijdens de koop van de stacaravan heeft de ondernemer niet meegedeeld dat ik plaatsing- en aansluitingskosten moest betalen. De op de achterzijde van de aan- en verkoopnota’s gedrukte Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vermelden niets over dergelijke kosten. De aan de commissie overgelegde “Aanvullende voorwaarden bij aankoop van een stacaravan” (de “Aanvullende Voorwaarden”) zijn mij niet bij of voor de koop van de stacaravan gegeven maar zijn mij later toegestuurd. Toen ik de caravan kocht bezat deze geen faciliteiten. Ik heb zelf in de loop van 2003 een toilet en geiser geplaatst. Het toilet en de waterafvoer heb ik ook zelf op de riolering aangesloten zodat de ondernemer dit niet heeft gedaan. Voorts staan de in rekening gebrachte kosten in geen verhouding tot de werkelijke verplaatsingskosten nu de stacaravan slechts werd verplaatst op het terrein van de ondernemer en teruggeplaatst naardezelfde standplaats als door de voormalige eigenares van de caravan werd gehuurd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft de door hem gekochte stacaravan door de ondernemer laten plaatsen en aansluiten. Op 2 november heeft de ondernemer aan de consument bevestigd dat hem een bepaalde standplaats was toegewezen en dat voor het plaatsen en aansluiten van de caravan € 750,00 was verschuldigd. Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Voor het nieuw plaatsen en aansluiten van stacaravans brengt de ondernemer altijd € 750,00 in rekening. Dit staat vermeld in de tarievenlijst die bij de receptie ter inzage ligt. De ondernemer heeft de tijdelijke verplaatsing van de stacaravan van de consument als “nieuwe plaatsing” beschouwd. Zowel de brief van 2 november 2002 als de Aanvullende Voorwaarden maken duidelijk dat deze kosten in rekening worden gebracht. Desgevraagd bevestigt de ondernemer dat tegenover deze kosten op de jaarhuur 2003 20% korting wordt toegepast, aflopend naar een lager percentage in de daarop volgende jaren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie meent dat het niet gebruikelijk is dat een recreant bij de aankoop van een stacaravan die zich reeds op de gewenste standplaats bij de ondernemer bevindt plaatsing- en aansluitkosten moet betalen die verschuldigd zijn indien elders een caravan wordt aangeschaft die voor het eerst op het terrein moet worden geplaatst. Ook is niet komen vast te staan dat de ondernemer met de consument is overeengekomen dat hij deze kosten verschuldigd zou zijn. De ondernemer heeft de consument niet tijdig – dat wil zeggen vóór of bij de aankoop van de stacaravan – meegedeeld dat voor plaatsing en aansluiting van de stacaravan € 750,00 zou zijn verschuldigd. In de Aanvullende Voorwaarden verwijst de ondernemer slechts in algemene zin naar deze kosten zonder een bepaald bedrag te noemen terwijl de ondernemer niet heeft weersproken dat deze Aanvullende Voorwaarden pas later aan de consument zijn gestuurd. De ondernemer heeft pas in zijn brief van 2 november 2002 – dat wil zeggen niet tijdig – voor het eerst van de kosten ad € 750,00 melding gemaakt. De ondernemer zegt dat hij de regeling die geldt voor plaatsing van nieuwe caravans ook heeft toegepast ten aanzien van de stacaravans die in verband met de aanleg van riolering en herindeling van zijn terrein tijdelijk verplaatst moesten worden. De commissie is van oordeel dat dergelijke kosten in beginsel voor rekening van de ondernemer zijn. De ondernemer stelt dat hij in verband met de verschuldigdheid van de verplaatsing- en aansluitingskosten een korting van 20% op de jaarhuur voor 2003 heeft toegepast en van plan is de komende jaren een aflopend percentage toe te passen. De commissie is van oordeel dat voor zover deze korting inderdaad om deze reden is gegeven, de consument geen recht heeft op deze korting in 2003 en komende jaren aangezien hij de plaatsing- en aansluitingskosten niet verschuldigd is.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is de plaatsing- en aansluitkosten van de caravan ad € 750,00 niet verschuldigd.   De consument is met inachtneming van bovenstaande overwegingen de hem door de ondernemer op het jaargeld voor 2003 verleende korting ad € 254,00 alsnog verschuldigd. Dat geldt ook voor de hem in 2004 verleende korting.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 9 augustus 2004