In-de-plaatstelling niet mogelijk vanwege voorwaarden cruisemaatschappij

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI04-0504

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 7 december 2003 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vlieg- en cruisereis voor 2 personen naar Costa Rica met verblijf in een hotel en op een boot op basis van logies en ontbijt, voor de periode van 30 januari t/m 16 februari 2004 voor de som van € 12.119,97.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 9 januari 2004 hebben wij gevraagd om onze dochter en schoonzoon in de plaats te mogen stellen van ons. Dit in verband met een ziekenhuisopname van [een deelnemer]. Pas op 21 januari 2004 kregen wij een negatief antwoord. Op 22 januari 2004 hebben wij de reisorganisator in gebreke gesteld. Volgens art. 8 van de algemene voorwaarden van de reisorganisator is indeplaatsstelling mogelijk. Ons zijn annuleringskosten in rekening gebracht, die nagenoeg gelijk zij aan de volledige reissom. Wij hebben de reis niet geannuleerd, doch gevraagd om indeplaatsstelling.   Klager verlangt een vergoeding van € 12.120,– en heeft dit bedrag als volgt gespecificeerd: de reissom.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Blijkens art. 8, lid c van onze algemene voorwaarden kan indeplaatsstellling aleen geschieden als de in de reisovereenkomst betrokken derden daarmee akkoord gaan. De betreffende rederij heeft ons medegedeeld niet akkoord te gaan en verwijst naar de algemene voorwaarden van de rederij inhoudende dat de vraag naar indeplaatsstelling 30 dagen tevoren aan de rederij moet zijn voorgelegd. De vertrekdatum was 30 januari 2004. Het verzoek aan de rederij heeft niet op tijd plaats gevonden.   Ter zitting heeft de reisorganisator nog – in hoofdzaak – het navolgende verklaard.   Wij hebben er alles aangedaan om de rederij over de streep te trekken. In feite doet de rederij moeilijk, omdat men de tijd wil nemen om onder meer de ware identiteit van alle betrokken personen na te trekken. Het is jammer dat klager geen annuleringsverzekering heeft afgesloten. Dat proberen wij wel steeds te verkopen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Een van de eisen voor indeplaatsstelling is volgens art. 8 lid 1c van de algemene voorwaarden van de reisorganisator, dat de voorwaarden van de bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden (hier de cruisemaatschappij) vervanging toestaan. Volgens art. 4 van de algemene voorwaarden van de cruisemaatschappij is indeplaatsstelling alleen mogelijk als hierom ten minste 30 dagen voor het begin van de reis is verzocht. Dat is in dit geval echter niet gebeurd. In feite had klager een annuleringsverzekering moeten sluiten. Dat zij dat niet heeft gedaan, komt voor haar risico.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 2 juli 2004.