In-de-plaatstelling niet mogelijk vanwege voorwaarden luchtvaartmaatschappij

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI09-0499

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 april 2009via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Dubai met verblijf in een appartement op basis van logies met ontbijt, voor de periode van 24 april 2009 tot en met 4 mei 2009 voor de som van € 1.584,–.   Klager heeft op 2 juni 2009 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreid beschreven in aan partijen bekende brieven aan de reisorganisator.   Er is een reis geboekt naar Dubai, maar vervolgens ontstonden problemen met het paspoort van klagers partner, die de Surinaamse nationaliteit heeft en geen visum kon verkrijgen. Klager stond voor de keuze wat toen te doen: alleen vertrekken, de volledige reis annuleren of een andere reiziger in de plaats stellen van haar partner. Uiteindelijk werd voor de laatste optie gekozen en nam klager haar moeder mee. Er is toen nog eens een bedrag van € 808,75 voldaan. Naderhand bleek het te gaan om € 27,– wijzigingskosten, € 142,– meerprijs en € 639,75 annuleringskosten. Echter volgens de ANVR voorwaarden is het mogelijk iemand in de plaats te stellen, zodat er geen sprake van annulering is en dus ook geen annuleringskosten zijn verschuldigd.   Klager verlangt een vergoeding van € 639,75, zijnde de betaalde annuleringskosten.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in de aan partijen bekende brieven aan klager.   Het is juist dat volgens artikel 8 van de ANVR-voorwaarden een indeplaatsstelling mogelijk is, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. Een indeplaatsstelling kan bijvoorbeeld worden geweigerd als de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij dat uitsluiten. In dit geval deden de [voorwaarden van de vliegtuigmaatschappij] dat, omdat het ticket van klagers partner al was geprint en de voorwaarden in casu geen wijziging van het ticket toelieten. De annuleringskosten bedroegen € 639,75. Inmiddels was het niet meer mogelijk om voor dezelfde prijs een ander ticket aan te schaffen en derhalve was er sprake van een meerprijs.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De aanleiding voor dit geschil is er naar de mening van de commissie in gelegen dat klager een reis voor twee personen boekte in de veronderstelling dat ook klagers partner de Nederlandse nationaliteit had. Dat laatste is tenminste op de boekingsbevestiging opgenomen. Toen klager echter over de Surinaamse nationaliteit bleek te beschikken en geen visum (althans niet op korte termijn) kon verkrijgen stond klager voor de door haar genoemde keuze. Welke van de drie alternatieven zij ook zou kiezen, naar het oordeel van de commissie had zij hoe dan ook de door haar partner verschuldigde annuleringskosten moeten voldoen, omdat de voorwaarden waaronder het betreffende ticket was gekocht geen wijziging meer toestonden. Het mag zo zijn dat in artikel 8 van de ANVR-voorwaarden de mogelijkheid van de indeplaatsstelling wordt genoemd, maar daar is ook opgenomen dat de voorwaarden van de bij uitvoering betrokken dienstverleners zich niet tegen de indeplaatsstelling verzetten. Nu de reisorganisator een print van de door [de vliegtuigmaatschappij] gehanteerde voorwaarden heeft overgelegd in de vorm van een afbeelding van de website met daarop de gestelde vraag: `Is een ticket van [de vliegtuigmaatschappij] overdraagbaar? Antwoord: Nee, een [de vliegtuigmaatschappij] ticket is niet overdraagbaar …’, neemt de commissie aan dat de voorwaarden van de [de vliegtuigmaatschappij] zich inderdaad tegen indeplaatsstelling verzetten.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 10 november 2009.