In het aankoopcontract wordt niet bevestigd dat de jurk zou worden vermaakt van een A-lijn naar een Fishtail-model.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEX08-0033

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 maart 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bruidsjapon (verder ook te noemen: het artikel) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.249,–. De consument heeft de prijs volledig voldaan. Levering heeft niet plaatsgevonden.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij aankoop van de japon is afgesproken dat deze zou worden vermaakt van een A-lijn naar een Fishtail-model. Na aankoop en betaling bleek dit toch niet mogelijk. De consument heeft de japon niet afgenomen en verlangt ontbinding van de koopovereenkomst en terugbetaling van het aankoopbedrag.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer bestrijdt dat bij aankoop van de japon is verteld dat het mogelijk is om van een A-lijn japon een Fishtail-japon te maken. Op deze vraag van de consument heeft de betreffende verkoopster gemeld dat de rok iets strakker kon worden gemaakt maar meer niet. Indien de gewenste aanpassing van de japon een voorwaarde zou zijn geweest zou dit op de koopovereenkomst zijn vermeld. De door de consument gewenste verandering is niet afgesproken omdat deze technisch niet mogelijk is. Indien de consument een Fishtail-japon had willen hebben dan was haar een Fishtail-japon verkocht en niet een A-lijn japon.   Nadat de consument ervoor had gekozen de japon achter te laten, heeft de ondernemer bij brief van 17 november 2008 aangegeven dat hiervoor bewaarkosten ten bedrage van € 25,– per maand in rekening zouden worden gebracht. Voorts maakt de ondernemer aanspraak op een vergoeding van een passessie ten bedrage van € 35,– per uur.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft kennis genomen van de door beide partijen overgelegde gedetailleerde weergave van hetgeen zich tussen hen heeft afgespeeld en stelt vast dat de ondernemer en de consument elk een ander beeld schetsen, zowel van hetgeen is overeengekomen als van hetgeen daarna is gebeurd. De commissie is er niet bij geweest en zal zich daarom voor wat betreft de inhoud van de overeenkomst moeten baseren op hetgeen schriftelijk is vastgelegd. Terzake het overgelegde schriftelijke bewijs stelt de commissie vast dat in het aankoopcontract geen vermelding is opgenomen van het voorbehoud dat de consument stelt te hebben gemaakt. Zelfs de gewenste aanpassingen aan het model van de japon zijn niet vermeld. Nu sprake is van een ingrijpende wijziging aan het model van de japon en bovendien wordt gesteld dat deze wijziging essentieel was voor de consument had de consument de afspraken daarover schriftelijk moeten laten vastleggen. Nu niet is aangetoond dat de ingrijpende aanpassing van het model van de japon onderdeel uitmaakte van de koopovereenkomst kan de commissie niet tot het oordeel komen dat de ondernemer in gebreke is gebleven. De commissie ziet derhalve geen reden tot ontbinding van de overeenkomst en restitutie van het aankoopbedrag zoals door de consument wordt verlangd. Nu de ondernemer de japon speciaal voor de consument heeft besteld moet de consument de japon afnemen.   De commissie vindt het voorts niet terecht dat de ondernemer de consument kosten in rekening brengt voor de opslag van de japon en voor de passessie. De in rekening gebrachte bedragen zijn niet gebaseerd op een tussen partijen geldende overeenkomst en evenmin op redelijkheid en billijkheid nu het geschil bij de commissie in behandeling was op het moment dat de ondernemer de consument dit ultimatum stelde.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Het door de ondernemer verlangde wordt afgewezen.   Het artikel wordt aan de consument teruggestuurd, indien deze het hierbij gevoegde strookje retourneert.   De kosten van retournering komen voor rekening van de consument.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen op 18 maart 2009.