Incassokosten voor verkeerde modem onterecht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Modems en randapparatuur    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0553

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de in rekening gebrachte kosten.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 32,12 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat de ondernemer bij aanvang van het abonnement een verkeerd modem heeft toegestuurd en ten onrechte kosten voor het modem in rekening heeft gebracht. De consument heeft dit modem teruggestuurd. Na enige correspondentie erkent de ondernemer de fout, maar weigert het voor de modem in rekening gebrachte bedrag te crediteren. De ondernemer heeft de vermeende vordering ten onrechte ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. De abonnementskosten zijn steeds correct aan de ondernemer betaald. De ondernemer betaalde deze echter door aan het incassobureau, waardoor het leek alsof de consument een schuld afbetaalde. Uiteindelijk zijn de kosten voor het modem wel gecrediteerd, maar bleven de incassokosten openstaan.   Ter zitting heeft de consument gesteld dat het abonnement al per 9 februari 2009 is beëindigd.   De consument verlangt (thans nog) kwijtschelding van de incassokosten en een vergoeding van de kosten die zij heeft moeten maken.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd dat de consument in eerste instantie een verkeerd modem heeft ontvangen en haar in de factuur van 4 januari 2008 abusievelijk kosten voor het modem in rekening zijn gebracht. Deze kosten zijn verrekend met de factuur van 7 oktober 2008. Met betrekking tot de factuur van 4 januari 2008 is op 29 januari 2008 een aanmaning per email verzonden. Vervolgens zijn op 15 april en 27 mei 2008 schriftelijke aanmaningen verzonden. Toen betaling uitbleef is de verbinding van de consument gedurende twee dagen geblokkeerd. Op 26 juni 2008 is de vordering overgedragen aan een incassobureau. In de correspondentie is duidelijk aangegeven dat het bedrag van € 139,– in mindering gebracht zou worden op komende facturen en niet verrekend zou worden met de openstaande vordering.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen staat vast dat de consument de met de factuur van 4 januari 2008 in rekening gebrachte kosten voor een modem ad € 139,– nooit verschuldigd is geweest. In een dergelijke situatie hoeft de consument dit bedrag ook niet te betalen en is de consument ook geen incassokosten verschuldigd indien de ondernemer toch besluit de vordering ter incasso uit handen te geven aan een incassobureau. De consument is de aan haar in rekening gebrachte incassokosten niet verschuldigd.   Dat de ondernemer besluit de kosten in rekening te brengen en vervolgens deze in een (nota bene 10 maanden) latere factuur crediteert, dient geheel voor rekening van de ondernemer te worden gelaten. De door de ondernemer gekozen wijze van factureren en herstel van onjuiste facturen, zijn echter niet bepalend voor de beantwoording van de vraag of de consument bepaalde bedragen en kosten wel of niet verschuldigd is.   De ondernemer heeft zich bijzonder onheus jegens de consument opgesteld. De commissie acht het in dit geval redelijk en billijk dat de ondernemer de consument een vergoeding van € 150,– betaalt ter compensatie van de door de consument gemaakte kosten en het door haar ondervonden ongemak.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 150,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag ad € 32,12 dient aan de consument te worden terugbetaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 16 februari 2009.