Indirecte schade uitgesloten in algemene voorwaarden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 183769/186722

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De klacht gaat over nummerbehoud bij overstap van een nieuwe overeenkomst. Het nummerbehoud is niet goed gegaan, waardoor de consument schade lijdt. Hij wenst hiervoor een schadevergoeding. De ondernemer betwist dat de consument schade heeft geleden. Volgens de commissie is het niet aan de ondernemer te wijten dat het nummerbehoud niet lukte. Daarnaast is vergoeding van indirecte schade in de algemene voorwaarden uitgesloten. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft schadevergoeding voor het gemis van het oude telefoonnummer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer kan niet of wil niet het oude nummer van de consument die hij bij overstap gemeld heeft teruggeven. Het nummer dat al pakweg 30 jaar bestaat, was na overstap nog in gebruik. De consument is een aantal keer al overgestapt en nooit was nummerbehoud een probleem. Er is voldoende tijd gegeven om tot herstel van zijn nummer te komen. Echter zonder resultaat. De consument lijdt schade, omdat hij ZZP’er is en omdat hij afhankelijk is van een maximale bereikbaarheid. Hij verzoekt dat de ondernemer zijn nummer teruggeeft of een nog definitief te bepalen schadevergoeding betaalt ter lering (over de periode 20 juli tot en met 15 augustus 2022, inclusief eigen tijd, € 2.475,–, later verhoogd naar € 2.700,–).

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 9 juli 2021 heeft de consument contact met de ondernemer opgenomen om een nieuw abonnement af te sluiten. Hierbij gaf hij aan gebruik te willen maken van de overstapservice met nummerbehoud. Het abonnement zou op 26 juli 2021 starten.

De ondernemer heeft de consument op 9 juli 2021 per e-mail laten weten dat het over te nemen nummer niet overgenomen kon worden vanwege afwijkende gegevens die hij van de oude provider ontving.

Op 10 juli 2022 (ruim een jaar later) heeft de consument de ondernemer laten weten dat hij zijn oude telefoonnummer niet kon gebruiken. Dat is correct, hij kon dit telefoonnummer niet meer gebruiken sinds de start van het abonnement in juli 2021. Het was voor de ondernemer immers niet mogelijk het telefoonnummer over te nemen en dat had hij de consument ook laten weten.

Normaalgesproken is het na een periode van een jaar logischerwijs niet meer mogelijk een telefoonnummer alsnog over te nemen. Echter, speciaal in het geval van de consument heeft de ondernemer de oude provider gevraagd het telefoonnummer alsnog te laten overnemen. Op 16 augustus 2022 is de oude provider hiermee akkoord gegaan en kan de consument dit telefoonnummer weer gebruiken.

De consument stelt dat er sprake is van door de ondernemer aangerichte schade en vraagt om een vergoeding van € 2.475,–.

De ondernemer is van mening dat de consument geen recht heeft op een schadevergoeding. De ondernemer heeft de consument tijdig geïnformeerd over het feit dat de ondernemer het telefoonnummer niet kon overnemen. Daarnaast meldde de consument pas een jaar na de start van het abonnement dat hij het telefoonnummer niet meer kon gebruiken. Had hij zich eerder bij de ondernemer gemeld, dan had de ondernemer hem eerder kunnen helpen.

De consument geeft aan dat hij aanspraak maakt op een vergoeding vanwege onder andere gemiste inkomsten. Hiervoor verwijst de ondernemer naar artikel 23.4 van de Algemene Voorwaarden (de ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde inkomsten, verliezen, immateriële schade en schade van derden). Overigens vraagt de ondernemer zich af hoe sprake kan zijn van schade als de consument een jaar lang niet gemerkt heeft dat het betreffende telefoonnummer was overgenomen.

Voor de volledigheid wijst de ondernemer erop dat in augustus 2022 een administratieve fout is gemaakt door een van de medewerkers waardoor per abuis een vergoeding van € 212,– is aangemaakt onder het klantnummer van de consument. Dit was uiteraard niet de bedoeling, maar omdat het een fout in het voordeel van de consument betreft maakt de ondernemer deze vergoeding niet ongedaan. De ondernemer is zich ervan bewust dat deze vergoeding losstaat van het aanhangig gemaakte geschil, maar vindt het wel belangrijk te benadrukken dat deze vergoeding geen (schade)vergoeding in het kader van dit geschil betreft.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Mede aan de hand van de ter zitting gegeven toelichting kan het volgende vastgesteld worden.
De consument stapte in juli 2021 van een andere provider over naar de ondernemer en verzocht om nummerbehoud. Dat laatste kon de ondernemer niet realiseren wegens afwijkende gegevens van de oude provider. Dat heeft hij per e-mail van 9 juli 2021 om 19:21 uur aan de consument bericht (de consument betwijfelde de overgelegde kopie van het e-mailbericht, maar ter zitting voegde de ondernemer de datum en tijdstip van verzending daaraan toe en betoogde dat de lay-out van de e-mail gebruikelijk was voor bij hem opgeslagen e-mails; de commissie heeft geen reden om te twijfelen aan de verzending van en ontvangst door de consument van deze e-mail). De ondernemer stelde een nieuw telefoonnummer aan de consument ter beschikking. De consument heeft echter tot in juli 2022 gebruik gemaakt van het oude nummer (zonder dat hij noch van de oude provider noch van de ondernemer daarvoor een rekening ontving) en niet van het nieuwe nummer.

Medio juli 2022 merkte de consument dat hij geen bereik had, hij heeft onder meer op 20 juli 2022 de ondernemer gebeld die aanvankelijk stelde dat na één jaar nummerportering niet mogelijk was. Na aandringen van de consument en het indienen door hem van een klacht bij deze commissie is het de ondernemer na contact met de oude provider op 12 augustus 2022 gelukt alsnog nummerportering per 16 augustus 2022 te bewerkstelligen. De verklaring die de ondernemer waarschijnlijk acht is dat de oude provider het nummer na juli 2021 tot in juli 2022 bij vergissing in stand heeft gelaten.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer niet te verwijten valt dat het nummerbehoud in juli 2021 op technische gronden niet gerealiseerd is; hij heeft de consument daarover geïnformeerd. De consument heeft zich daarover niet beklaagd, omdat hij gebruik kon blijven maken van het oude nummer. Na de telefonische klacht van de consument op 20 juli 2022 (toen de consument geen bereik meer had, kennelijk had de oude provider het nummer opgeheven) heeft de ondernemer weliswaar niet direct (de ondernemer veronderstelde dat het oude nummer al een jaar daarvoor was afgesloten), maar wel kort daarna de oude provider verzocht of alsnog nummerportering mogelijk was. Dat is toen gerealiseerd. Dat leidt tot het oordeel dat de ondernemer evenmin te verwijten valt dat ook in juli/augustus 2022 niet onmiddellijk nummerbehoud te realiseren was. Daarbij komt dat, zoals de ondernemer stelt, vergoeding van indirecte schade (waarop de vordering van de consument ziet) in de toepasselijke Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

De consument veronderstelde dat de commissie navraag bij de oude provider zou doen. Indien de consument de op te vragen informatie van belang achtte, had het op zijn weg gelegen dat zelf te doen. De commissie beoordeelt, doet zelf geen onderzoek anders dan aan de hand van de door partijen gepresenteerde stukken.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, bestaande uit de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heer drs. H.W. Vrolijk en de heer H.W. Zuur, leden, op 13 oktober 2022.